Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

A: Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti JBL GmbH & Co. KG ve vztahu k podnikatelskému subjektu.

B: Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti JBL GmbH & Co. KG ve vztahu ke spotřebiteli.

C: Povinné informace v elektronickém obchodním styku

D: Information about an extrajudicial resolution

A: Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti JBL GmbH & Co. KG ve vztahu k podnikatelskému subjektu.

Stav 11/ 2015

1. Rozsah platnosti

1.1. Těmito podmínkami společnosti JBL GmbH & Co. KG (dále jen: „prodávající“) ve znění platném v okamžiku objednávky se řídí všechny dodávky a všechna plnění prodávajícího ve vztahu k podnikatelskému subjektu (dále jen: „kupující“) ve smyslu § 14 německého obchodního zákoníku, tedy ve vztahu ke každé fyzické nebo právnické osobě nebo sdružení osob s právní subjektivitou, jež při uzavírání právního úkonu jedná při výkonu své obchodní nebo samostatné profesní činnosti.

1.2. Svou objednávkou kupující tyto podmínky přijímá. Odlišné podmínky kupujícího se neuplatňují, i když je prodávající výslovně nerozporuje.

2. Uzavření smlouvy a výhrada změny

2.1. The seller’s offerings do not constitute a binding offer to sell towards the buyer. They are merely a request to the buyer to submit a binding offer to the seller.

2.2. Nabídky na koupi může kupující učinit prostřednictvím faxu, e-mailu, on-line shopu B2B nebo telefonicky. K přijetí smlouvy prodávajícím dochází do 14 dnů výslovným prohlášením o přijetí, výzvou k platbě nebo zasláním zboží.

2.3. Konstrukční změny a jiné změny technických údajů a výkonových charakteristik jsou vyhrazeny, pokud slouží technickému pokroku a jsou pro kupujícího přijatelné.

3. Ceny

3.1. Veškeré ceny uvedené v nabídkách a zakázkách (objednávkách) a z nich vyplývající částky k platbě se rozumějí s připočtením zákonné daně z přidané hodnoty v aktuálně platné výši a bez balného; to je účtováno zvlášť..

3.2. Není-li v potvrzení zakázky (objednávky) uvedeno jinak, platí ceny "ze skladu v Neuhofenu (Falcko)".

4. Dodávka

4.1. Údaje o dodací lhůtě jsou závazné pouze v případě, že byl termín dodání písemně přislíben prodávajícím.

4.2. Není-li sjednáno jinak, bude zboží dodáno ze skladu v Neuhofenu na náklady a riziko zákazníka.

4.3. Pokud prodávající nemůže sjednanou dodací lhůtu dodržet, musí o tom kupujícího včas informovat. Poruchy v obchodní činnosti prodávajícího nebo u jeho subdodavatelů, za které prodávající neodpovídá, zejména zákonné stávky a výluky, jakož i případy vyšší moci, mají za následek přiměřené prodloužení dodací lhůty. Kupující je v takových případech oprávněn odstoupit od smlouvy pouze tehdy, jestliže sjednané plnění po uplynutí dodací lhůty urgoval, poskytl přiměřenou dodatečnou lhůtu, avšak i tato přiměřená dodatečná lhůta uplynula marně. Je-li dodací lhůta stanovena kalendářně, začíná kupujícím poskytnutá přiměřená dodatečná lhůta běžet uplynutím původní lhůty. Zákonné právo na náhradu škody místo plnění tím zůstává nedotčeno.

4.4. Dílčí dodávky jsou přípustné, jsou-li pro kupujícího přijatelné.

5. Platební podmínky

5.1. Není-li v potvrzení zakázky (objednávky) uvedeno jinak, je první prodej novému kupujícímu realizován pouze na základě platby předem nebo dobírkou s odečtením skonta ve výši 2 %. V ostatních případech poskytuje prodávající u bankovního vrubopisu, při vyzvednutí a okamžité platbě skonto ve výši 3 %. U plateb na fakturu musí být kupní cena uhrazena do 8 dnů od data vystavení faktury se skontem ve výši 2 % nebo netto (bez slevy) do 30 dnů od data vystavení faktury. Skonto je poskytováno pouze za podmínky, že neexistují žádné splatné pohledávky za kupujícím.

5.2. Ohledně následků prodlení s platbou platí zákonné předpisy.

5.3. Šeky jsou přijímány výhradně na základě plnění. Směnky nejsou jako platební prostředek akceptovány.

6. Započtení / zadržení

6.1. Kupující může započíst pouze takové pohledávky, které byly shledány jako nesporné nebo právoplatné.

6.2. Kupující je oprávněn k uplatnění zadržovacího práva jen do té míry, do jaké se jeho protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu.

7. Výhrada vlastnictví

7.1. Předmět dodávky včetně případných přídavků ("naturálních rabatů") zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do splnění všech nároků, které mu vůči kupujícímu vzniknou z obchodního styku. V případě, že se kupující chová v rozporu se smlouvou, je prodávající oprávněn vzít si vyhrazené zboží zpět. Vzetí zboží zpět nemá účinky odstoupení od smlouvy s výjimkou případu, kdy prodávající výslovně prohlásí, že od smlouvy odstupuje.

7.2. Vyhrazené zboží může být dále prodáno v běžném obchodním styku. V případě prodeje postupuje kupující své nároky z dalšího prodeje vůči odběrateli se všemi vedlejšími právy pro účely zajištění pohledávek prodávajícímu, a to bez nutnosti dalších zvláštních prohlášení. Postoupení platí včetně případných zůstatkových pohledávek a pouze do výše částky, která odpovídá ceně vyhrazeného zboží vyúčtované prodávajícím. Kupující je zmocněn k inkasu pohledávky i po jejím postoupení. Oprávnění prodávajícího k inkasu pohledávky tím zůstává nedotčeno. Prodávající se však zavazuje, že pohledávku nebude vymáhat, bude-li kupující plnit své platební závazky z přijatých zisků, nebude-li v prodlení s platbami nebo nedojde-li k zastavení plateb.

7.3. Zpracování vyhrazeného zboží provádí kupující vždy jménem a z pověření prodávajícího. V tomto případě pokračuje existující čekatelské právo kupujícího na zpracovávané vyhrazené zboží. Je-li vyhrazené zboží zpracováno s jiným zbožím, které prodávajícímu nepatří, nabývá prodávající spoluvlastnické právo na novou věc v poměru fakturační hodnoty vyhrazeného zboží k hodnotě ostatních zpracovaných předmětů v okamžiku zpracování. Totéž platí pro případ smíchání. Pokud dojde ke smíchání takovým způsobem, že věc kupujícího bude považována za hlavní věc, pak platí dohoda, že kupující na prodávajícího převede alikvotní spoluvlastnický podíl a takto vzniklé výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví uchová pro prodávajícího. Pro účely zajištění pohledávek kupující prodávajícímu postoupí i takové pohledávky, které mu vzniknou spojením vyhrazeného zboží s pozemkem vůči třetí osobě; prodávající postoupení tímto přijímá.

7.4. Dokud nebude vlastnické právo k vyhrazenému zboží převedeno, musí kupující prodávajícího neprodleně informovat, bude-li dodané vyhrazené zboží zabaveno nebo vystaveno jiným zásahům třetích osob. Kupující je povinen prodávajícímu poskytnout veškeré informace a příp. podklady nutné pro podání žaloby třetí osoby na vyloučení věci z exekuce podle § 771 německého občanského soudního řádu

7.5. Na žádost kupujícího je prodávající povinen částečně uvolnit záruky, které mu náleží, pokud jejich hodnota přesahuje hodnotu zajištěných pohledávek o více než 20 %.

8. Odpovědnost za vady výrobků

8.1. Pro uplatnění nároků z vad platí zákonná promlčecí lhůta. Promlčecí lhůta nezačíná běžet znovu, pokud je poskytnuta náhrada v rámci odpovědnosti za vady výrobků.

8.2. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na nepodstatné odchylky od sjednaných vlastností nebo nevýznamné omezení použitelnosti.

8.3. S výhradou včasné reklamace prodávající při prokázání vady tuto v zákonné lhůtě podle vlastní volby odstraní buď opravou výrobku, nebo náhradní dodávkou. Selže-li dodatečné plnění, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.4. V případech prodejů obchodníkovi v obchodně právním vztahu (§ 1 německého obchodního zákoníku) platí povinnost obchodníka zboží prohlédnout a vady reklamovat ve smyslu § 377 občanského zákoníku. V případě opomenutí zákonné oznamovací povinnosti je zboží považováno za schválené.

9. Odpovědnost

9.1. Prodávající ručí podle zákonných ustanovení, pokud kupující uplatní nároky na náhradu škody, která se zakládá na úmyslu nebo hrubé nedbalosti, a to včetně úmyslu nebo hrubé nedbalosti svých zástupců nebo pověřenců.

9.2. V ostatních případech ručí prodávající pouze podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, za ublížení na životě, těle nebo zdraví a za zaviněné porušení podstatných smluvních povinností (kardinálních povinností).

9.3. Nároky kupujícího na náhradu škody za porušení podstatných smluvních povinností (kardinálních povinností) jsou omezeny na typické škody předvídatelné při uzavření smlouvy, pokud zároveň nenastal další případ zákonné odpovědnosti podle odstavce 1 nebo 2.

9.4. Změna důkazního břemene v neprospěch kupujícího není spojena s výše uvedenými ustanoveními.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Platí právo Spolkové republiky Německo

10.2. Je-li kupujícím obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní fond, je pro všechny spory z této smlouvy soudně příslušné výhradně sídlo prodávajícího. Totéž platí v případě, že kupující nemá obecnou soudní příslušnost v Německu nebo v EU nebo jeho bydliště nebo místo jeho obvyklého pobytu nejsou v okamžiku podání žaloby známy.

10.3. Ustanovení obchodního práva OSN se neuplatňují.

B: Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti JBL GmbH & Co. KG ve vztahu ke spotřebiteli.

Stav 11/ 2015

1. Rozsah platnosti

1.1. Těmito podmínkami společnosti JBL GmbH & Co. KG (dále jen „prodávající“) ve znění platném v okamžiku objednávky se řídí všechny dodávky a všechna plnění prodávajícího ve vztahu ke spotřebiteli (dále jen: „kupující“) ve smyslu § 13 německého obchodního zákoníku, tedy ve vztahu ke každé fyzické osobě, která uzavírá právní úkon k takovým účelům, které nelze přičítat převážně její obchodní ani samostatné profesní činnosti.

1.2. Svou objednávkou kupující tyto podmínky přijímá. Odlišné podmínky kupujícího se neuplatňují, i když je prodávající výslovně nerozporuje.

2. Uzavření smlouvy a výhrada změny

2.1. Nabídky prodávajícího nepředstavují závaznou nabídku na prodej ve vztahu ke kupujícímu. Jsou pouze výzvou pro kupujícího, aby prodávajícímu učinil závaznou nabídku.

3. Ceny

Ceny uvedené prodávajícím ve vztahu ke spotřebitelům ve smyslu 1.1 obsahují všechny složky včetně příslušné německé zákonné daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je přitom vykazována zvlášť. Náklady na balné a poštovné se u příslušné nabídky výrobku zobrazují a vykazují zvlášť. S dodávkami do zahraničí mohou být spojeny i další složky ceny, např. další daně, cla nebo jiné poplatky.

4. Dodávka

4.1. Dodací lhůty uvedené u výrobků začínají běžet dnem, který následuje po dni uzavření smlouvy. Dodávka bude realizována nejpozději do uvedené dodací lhůty. Připadá-li poslední den dodací lhůty na sobotu, neděli nebo na státem uznaný svátek v zemi příjemce, je posledním dnem lhůty první následující pracovní den.

5. Platební podmínky

Platby lze realizovat prostřednictvím platebního systému PayPal. Při procesu objednávky bude kupující přesměrován na stránky PayPal, kde provede svou platbu na účet prodávajícího. PayPal účet kupujícího bude zatížen až po uzavření smlouvy. Po potvrzení platby systémem PayPal bude zboží odesláno.

5.1. Payment in advance

After sending the order, the buyer's bank account details will be communicated to the buyer for payment. After the amount has been credited to the specified account of the seller, the goods are shipped;

5.2. Payment via PayPal

During the order process, the buyers are directed to the PayPal site of PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Luxembourg, via which payment is made to the seller. Once the payment has been confirmed by PayPal, the goods are dispatched. The debiting of the buyers’ account depends on the chosen method of payment and is governed by PayPal's terms and conditions, which the buyers have agreed to when registering with PayPal or when issuing the payment order;

5.3. Payments via Klarna Bank AB

The following payment methods are offered by the seller through Klarna Bank AB ("Klarna"), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sweden, to which the seller has assigned his claim.

Credit card

During the ordering process, the buyers are asked to enter their credit card details. If Klarna releases the goods (with a possible credit check), the goods will be shipped. The debit of the bank account or credit card by Klarna depends on the processing of the bank or the credit card issuing institute of the buyers;

Payment by invoice

After the release (with a possible credit check) of an invoice purchase the dispatch of the commodity takes place. The due date of the invoice as well as the general terms of payment of Klarna can be viewed under the following link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/66035/en_de/invoice?fee=0 ;

Payment by instalments

After the approval (with a possible credit check) of an installment payment the dispatch of the commodity takes place. The due date of the instalments, their amount and Klarna's general terms of payment can be viewed under the following link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/66035/en_de/account ;

Direct debit

During the ordering process, the buyer is requested to issue a SEPA direct debit mandate. Once approved (with a possible credit check) by Klarna, the dispatch of the commodity takes place. The collection of the invoice amount takes place only after the shipment of the goods.

Immediate transfer – A product from Klarna

Prerequisite for this payment method is an online banking account which the customer can use with PIN and TAN. The payment is made via the provider Sofort GmbH, Munich. The buyer makes the payment order during the ordering process. After the payment has been confirmed by Sofort GmbH, Munich, the goods will be shipped.

6. Výhrada vlastnictví

Až do uhrazení všech pohledávek ze smlouvy zůstává dodané zboží ve vlastnictví prodávajícího.

7. Odpovědnost za vady výrobků

Platí zákonná ustanovení.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Platí právo Spolkové republiky Německo.

8.2. Volba práva podle odstavce 1 platí pro spotřebitele ve smyslu § 1 odstavce 2 věty 1 pouze v případě, že poskytovaná ochrana nebude odepřena zákonnými ustanoveními práva státu, ve kterém má spotřebitel místo svého obvyklého pobytu..

8.3. Ustanovení obchodního práva OSN se neuplatňují.

C: Povinné informace v elektronickém obchodním styku

1. Proces objednávky

Proces objednávky kupující zahájí vložením výrobku do nákupního košíku pomocí tlačítka "do nákupního košíku" na stránce s podrobnými informacemi o výrobku. Do svého osobního nákupního košíku se kupující dostane kdykoliv pomocí tlačítka "Nákupní vozík" v horní liště menu.

Jakmile kupující naplní svůj osobní nákupní košík požadovanými výrobky, má nejprve možnost změnit objednávané množství výrobků v košíku zadáním požadovaného množství a stisknutím tlačítka "Aktualizovat nákupní košík". Zadáním počtu "0" a stisknutím tlačítka "Aktualizovat nákupní košík" příslušný výrobek z nákupního košíku odstraní.

Tlačítko "Přihlásit pro objednání" umožňuje kupujícímu v procesu objednávky pokračovat.

Pokud má kupující již založen zákaznický účet u prodávajícího, může v objednávce pokračovat zadáním přístupových údajů (uživatelského jména a hesla). Pokud kupující ještě nemá zákaznický účet u prodávajícího, musí si účet nejprve zřídit prostřednictvím pole "Vytvořit účet". V tomto případě musí kupující následně zadat své osobní údaje a potvrdit je pomocí tlačítka "Uložit".

V dalším kroku objednávky může kupující zvolit jeden ze způsobů platby nabízených prodávajícím. Volba způsobu platby se provádí aktivací příslušného pole před požadovaným způsobem platby. Volba se potvrzuje pomocí tlačítka "Dále".

Poté se kupující dostane na přehled své objednávky. Případné opravy zadaných údajů může kupující provést v příslušné zadávací masce, do níž se dostane pomocí běžné funkce prohlížeče "Zpět".

Před tím, než kupující bude moci odeslat svou závaznou objednávku výrobků vložených do nákupního košíku pomocí ikony "Objednávka s povinností platby", musí vyjádřit souhlas s VOP prodávajícího a potvrdit, že vzal na vědomí Poučení o právu na odstoupení od smlouvy. Pro tento účel musí kupující aktivovat pole "Ano, přečetl/a jsem si VOP společnosti JBL GmbH & Co. KG a odesláním objednávky s nimi vyjadřuji svůj souhlas. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy jsem vzal/a na vědomí." .

2. Jazyk smlouvy

Jazyk Smlouva je čeština

3. Uložení smlouvy

V potvrzení zakázky (objednávky), která v případě přijetí smlouvy následuje po potvrzení přijetí objednávky, kupující e-mailem obdrží své objednací údaje, Všeobecné obchodní a dodací podmínky a Poučení o právu na odstoupení od smlouvy včetně Vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy. Prodávající text smlouvy po jejím uzavření neukládá. Vhodné trvalé uložení nabídky si proto kupující musí zajistit sám (např. pomocí screenshotu).

D: Referral to an online platform for extrajudicial dispute resolution

In Regulation (EC) No 524/2013 of 21 May, 2013 the European Parliament and the European Council decided to establish an internet platform to facilitate an independent, impartial, transparent, effective, quick and fair extrajudicial online resolution of disputes between consumers and companies resulting from online purchase agreements or online service agreements. Consumers can find more detailed information and access to the platform via the URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Seller’s email address: info@jbl.de

In accordance with § 36 of the law on alternative dispute resolution for consumer disputes (“Consumer dispute resolution Act” – VSBG) we are obliged to inform you as follows:

We are not willing and not obliged to participate in a dispute settlement procedure.