AV

AV

A: Algemene voorwaarden van JBL GmbH & Co. KG voor ondernemers.

B: Algemene voorwaarden van JBL GmbH & Co. KG voor consumenten.

C: Verplichte informatie in het elektronische zakelijke verkeer

D: Tips m.b.t. het online platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting

A: Algemene voorwaarden van JBL GmbH & Co. KG voor ondernemers.

Toestand 11/2015

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden van JBL GmbH & Co. KG (hierna: „verkoper“ gelden in de op het tijdstip van de bezorging geldige versie voor leveringen en prestaties van verkoper aan ondernemers (hierna: „koper“) in de zin van § 14 BW, en dus aan elke natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde groep personen, die bij het afsluiten van een rechtmatige transactie in de uitoefening van haar zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit handelt.

1.2. Door een bestelling te plaatsen gaat de koper akkoord met deze voorwaarden. Afwijkende voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing, ook niet als de verkoper er niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.

2. Sluiting van het contract en veranderingsvoorbehoud

2.1. De aanbiedingen van de verkoper vormen geen bindende offerte aan de koper. Ze zijn alleen een uitnodiging aan de koper om de verkoper een voorstel te doen.

2.2. De koper kan zijn voorstel per fax, per e-mail of in de B2B-online shop doen. De acceptatie van het verdrag door de koper geschiedt binnen 14 dagen door een uitdrukkelijke acceptatie, een betalingsverzoek of de verzending van de goederen.

2.3. Veranderingen aan de constructie en andere veranderingen van technische gegevens en bijzondere kenmerken blijven voorbehouden, voor zover ze dienen voor de technische voortgang en de koper ze redelijk vindt.

3. Prijzen

3.1. Alle in aanbiedingen en opdrachten genoemde prijzen en de daaruit resulterende te betalen bedragen worden vanzelfsprekend verhoogd met de wettelijke BTW die op die producten van toepassing zijn en zijn exclusief verpakking; deze wordt afzonderlijk in rekening gebracht.

3.2. Indien uit de opdrachtbevestiging niets anders blijkt, gelden de prijzen „af magazijn Neuhofen/Pfalz“.

4. Levering

4.1. Informatie over de levertijd is alleen bindend indien de levertijd schriftelijk door de verkoper is toegezegd.

4.2. Indien niet anders overeengekomen geschiedt de levering af magazijn Neuhofen op kosten en voor risico van de klant.

4.3. Indien de verkoper de overeengekomen levertermijn niet kan nakomen, dient hij de koper daarvan tijdig in kennis te stellen. Bij verstoringen die niet zijn uit te sluiten, in de onderneming van de verkoper of bij leveranciers, in het bijzonder stakingen, rechtmatige buitensluitingen en gevallen van overmacht, wordt de levertijd verlengd met de duur van de verstoring. De koper mag het contract alleen verbreken indien hij na afloop van de levertermijn een aanmaning stuurt aangaande de overeengekomen prestaties, een passende uiterste termijn stelt en die passende uiterste termijn ook is verstreken. Indien de levertijd volgens de kalender is bepaald, dan begint de door de koper gestelde uiterste termijn als de levertijd om is. Het wettelijke recht op schadevergoeding in plaats van de prestatie blijft onverminderd van kracht.

5.2. De wettelijke regels betreffende de gevolgen van een betalingsachterstand zijn van toepassing.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1. Indien uit de orderbevestiging niet anders blijkt, geschiedt een verkoop aan een nieuwe klant alleen bij vooruitbetaling, onder rembours of met aftrek van 2 % korting. Voorts verleent de verkoper bij eenmalige machtiging, afhalen van de goederen en contante betaling een korting van 3 %. Bij betalingen op rekening dient de koopsom binnen 8 dagen vanaf de factuurdatum met 2 % korting of netto (zonder aftrek) binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum te worden voldaan. Korting wordt alleen gegeven indien de koper geen openstaande rekeningen bij de verkoper heeft uitstaan.

5.2. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de gevolgen van betalingsachterstanden van overeenkomstige toepassing.

5.3. Het aannemen van cheques geschiedt uitsluitend als nakoming van een betaling. Wissels worden niet als betaalmiddel geaccepteerd.

6. Compensatie/recht van terughouding

6.1. De koper kan alleen die tegeneisen stellen die onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

6.2. De koper is uitsluitend bevoegd tot de uitoefening van het recht van terughouding als zijn tegeneis op dezelfde contractuele verhouding berust.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Het te leveren object, inclusief eventuele toevoegingen („kortingen in natura“) blijft tot het nakomen van alle hem door de koper volgens de zakenrelatie toekomende aanspraken eigendom van de verkoper. Indien de koper handelt in strijd met het contract, heeft de verkoper het recht de gereserveerde goederen terug te nemen. Deze terugname betekent geen verbreking van het contract, tenzij de verkoper dit uitdrukkelijk verklaart.

7.2. De gereserveerde goederen kunnen opnieuw in het normale zakelijke verkeer worden verkocht. In het geval van zo‘n verkoop draagt de koper zijn aanspraken uit de verkoop jegens de afnemer met alle nevenrechten veiligheidshalve aan de verkoper over, zonder dat er nog verdere speciale verklaringen nodig zijn. De terugtrekking is inclusief eventuele saldovorderingen en alleen ter hoogte van het bedrag dat gelijk is aan het door de verkoper in rekening gebrachte prijs van de gereserveerde goederen. De koper blijft ook na de terugtrekking gemachtigd de vordering in te trekken. De bevoegdheid van de verkoper om de vordering zelf in te trekken blijft hier buiten. De verkoper zal van deze bevoegdheid geen gebruik maken zolang de koper zijn betalingsverplichting uit de ontvangen opbrengst nakomt, niet verzuimt te betalen of er sprake is van staking van betalingen.

7.3. De verwerking van de gereserveerde goederen door de koper geschiedt altijd namens en in opdracht van de verkoper. Dienaangaande blijft de bestaande aanspraak van de koper op de gereserveerde goederen bestaan. Indien de gereserveerde goederen met andere goederen die niet het eigendom zijn van de verkoper, worden gereserveerd, verwerft de verkoper het mede-eigendom van de nieuwe goederen in verhouding van het factuurbedrag tot de andere gereserveerde goederen op het tijdstip van de reservering. Hetzelfde geldt in geval van verwisseling. Voor zover de verwisseling op zodanige wijze geschiedt dat de zaak van de koper als hoofdzaak kan worden beschouwd, wordt als overeengekomen beschouwd dat de koper de verkoper volgens de regels mede-eigendom overdraagt en het op die manier ontstane alleeneigendom of mede-eigendom voor de verkoper in bewaring houdt. Ter bescherming van de vorderingen van de verkoper staat de koper ook die vorderingen af die door de combinatie van de gereserveerde goederen met een perceel tegen een derde ontstaan; de verkoper accepteert hiermee de overdracht.

7.4. Zolang het eigendom van de gereserveerde goederen nog niet is overgegaan, dient de koper de verkoper onmiddellijk in kennis te stellen indien de geleverde gereserveerde goederen verpand worden of indien op een andere wijze door derden wordt ingegrepen. De koper is verplicht de verkoper alle noodzakelijke informatie en, indien van toepassing, de documenten ter beschikking te stellen die voor een derdenverzet conform § 771 ZPO vereist zijn.

7.5. De verkoper verplicht zich de hem toekomende onderpanden op verzoek van de kopers deels ter beschikking te stellen, voor zover de waarde daarvan meer dan 20 % hoger is dan de te dekken vorderingen.

8. Garantie

8.1. Voor de verjaringstermijn van garantie zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. De garantie begint niet opnieuw indien in het kader van de garantie een vervangend product wordt geleverd.

8.2. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie indien er maar een kleine afwijking bestaat ten opzichte van de overeengekomen kwaliteit of indien maar weinig afbreuk wordt gedaan aan de bruikbaarheid.

8.3. Onder voorbehoud van tijdige reclame zorgt de verkoper ingeval van een onvolkomenheid naar eigen keuze en binnen de wettelijke bepalingen, voor verbetering achteraf of vervanging. Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, kan de koper het contract verbreken of de vergoeding verlagen.

8.4. Bij verkopen aan een handelaar in de zin van het handelsrecht (§ 1 HGB) gelden de onderzoeks- en wrakingsplicht in de zin van § 377 HGB. Indien niet aan de wettelijke aangifteplicht wordt voldaan, worden de goederen geacht goedgekeurd te zijn.

9. Aansprakelijkheid

9.1. De verkoper is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover de koper aanspraken laat gelden die op opzet of grove nalatigheid, inclusief opzet of grove nalatigheid van zijn vertegenwoordigers of plaatsvervangers, berusten.

9.2. Bovendien is de verkoper alleen aansprakelijk volgens de wet Aansprakelijkheid Producten, en voor overtredingen tegen het leven, het lichaam of de gezondheid, of voor de opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen.

9.3. De aanspraak op vergoeding door de koper voor de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is begrenst tot schade die bij het aangaan van het contract zichtbaar waren, voor zover niet tegelijkertijd een bijkomend geval van bindende aansprakelijkheid volgens lid 1 of 2 geconstateerd is.

9.4. Een verandering van de bewijslast ten nadele van de koper gaat niet gepaard met de hiervoor genoemde bepalingen.

10. Slotbepalingen

10.1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

10.2. Indien de koper handelaar is, een juridisch persoon volgens het openbare recht of het openbaar lichaam, dan is uitsluitend de zetel van de verkoper de bevoegde rechtbank. Hetzelfde geldt wanneer de koper geen officiële zetel heeft in Duitsland of de EU, of zijn domicilie of normale verblijf op het tijdstip van de klacht niet bekend zijn.

10.3. De bepalingen aangaande het VN-koopverdrag zijn niet van toepassing

B: Algemene voorwaarden van JBL GmbH & Co. KG voor consumenten.

Toestand 11/2015

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden van JBL GmbH & Co. KG (hierna: „verkoper“ gelden in de op het tijdstip van de bestelling geldige versie voor alle leveringen en prestaties van verkoper aan consumenten (hierna: „koper“)in de zin van § 13 BGB, en dus voor elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling uitvoert met doelen die voor het merendeel niet kunnen worden gerekend tot de uitoefening van hun beroep of hun zelfstandige beroepsmatige bezigheden.

1.2. Door een bestelling te plaatsen gaat de koper akkoord met deze voorwaarden. Afwijkende voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing, ook niet als de verkoper er niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.

2. Sluiting van het contract en veranderingsvoorbehoud

2.1. De aanbiedingen van de verkoper vormen geen bindende offerte aan de koper. Ze zijn alleen een uitnodiging aan de koper om de verkoper een voorstel te doen.

2.2. De koper doet de verkoper door het afsluiten van de online bestelling een bindend voorstel. Het aannemen van dit voorstel door de verkoper geschiedt pas door een aparte acceptatie, binnen 2 werkdagen na ontvangst van het voorstel.

3. Prijzen

In de door de verkoper tegenover consumenten in de zin van onder 1.1 aangegeven prijzen zijn alle prijsbestanddelen, inclusief de desbetreffende Duitse BTW inbegrepen. De BTW wordt afzonderlijk vermeld. De verpakkings- en verzendkosten worden bij het desbetreffende productenaanbod afzonderlijk vermeld en aangetoond. Andere prijsbestanddelen, zoals andere belastingen, tolgelden of andere informatie, kunnen bij grensoverschrijdende leveringen voorkomen.

4. Levering

4.1. De bij de producten aangegeven levertijden beginnen op de dag volgend op de dag van de sluiting van het contract. De levering geschiedt uiterlijk binnen de aangegeven levertijd. Indien de laatste dag van de levertijd op een zaterdag, zondag of een door de overheid vastgestelde algemene feestdag valt, dan wordt de volgende werkdag als laatste dag aangemerkt.

4.2. Ingeval van een levering buiten de EU wordt de bij de producten aangegeven uiterste levertijd met 10 dagen verlengd.

5. Betalingsvoorwaarden

Betalingen kunnen geschieden via PayPal. Tijdens de bestelprocedure wordt de koper doorgestuurd naar de website van PayPal, waar de betaling aan de verkoper door de koper in het werk wordt gesteld. De afschrijving van de PayPal-rekening van de koper geschiedt pas als het contract is afgesloten. Na de bevestiging van de betaling door PayPal worden de goederen verzonden.

6. Eigendomsvoorbehoud

Tot de nakoming van alle vorderingen uit het contract blijven de geleverde goederen het eigendom van de verkoper.

7. Garantie

De wettelijke bepalingen zijn van toepassing.

8. Slotbepalingen

8.1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

8.2. De rechtskeuze volgens lid 1 geldt bij consumenten in de zin van § 1 lid 2 regel 1 alleen in zoverre de verleende bescherming niet door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn normale domicilie heeft, wordt onttrokken.

8.3. De bepalingen van het VN-kooprecht zijn niet van toepassing.

C: Verplichte informatie in het elektronische zakelijke verkeer

1. Bestelling

De bestelprocedure door de koper begint als hij een product in het winkelmandje legt door middel van de button „in winkelmandje leggen“ op de productenpagina. De koper kan op elk moment naar zijn persoonlijke winkelmandje gaan met de button „winkelwagen“ in de bovenste menubalk.

Als de koper zijn persoonlijke winkelmandje met de door hem gewenste producten heeft gevuld, dan heeft hij de mogelijkheid het aantal producten te veranderen door het invoeren van het aantal en de bevestiging van de button „winkelmandje bijwerken“. Door het invoeren van het aantal „0“ en het aanklikken van de button „winkelmandje bijwerken“ wordt het betreffende product uit het winkelmandje verwijderd.

Via de button „aanmelden om te bestellen“ kan de koper het bestelproces voortzetten.

Indien de koper een debiteurenrekening bij de bank heeft geopend, kan hij na invoering van de toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) de bestelling voortzetten. Indien de koper geen debiteurenrekening heeft, dient hij eerst via het venster „rekening openen“ een debiteurenrekening bij de verkoper te openen. In dat geval moet de koper verderop zijn persoonlijke gegevens invoeren en deze met de button „bewaren“ bevestigen.

In de volgende stap kan de koper een door de verkoper aangeboden betaalwijze kiezen. De keuze van de betaalwijze vindt plaats door de activering van het venster voor de gewenste betaalwijze. De keuze wordt met de button „verder“ bevestigd.

Indien er voor de PayPal-betaling wordt gekozen, wordt de koper verder geleid naar de internetsite van de firma PayPal, om het te betalen bedrag vrij te geven voor het geval het contract wordt afgesloten.

De koper komt daarna in zijn besteloverzicht. Eventuele correcties van de ingevoerde gegevens die de koper wil invoeren, kan hij in het desbetreffende venster invoeren, dat hij via de gebruikelijke browserfunctie „terug“ kan bereiken.

Voor de koper zijn bindende bestelling van de in het winkelmandje gelegde producten via de knop „bestelling met betalingsverplichting“ kan doen, moet hij de algemene voorwaarden van de verkoper accepteren en bevestigen dat hij kennis heeft genomen van de herroepingsinstructies. Daarvoor dient de koper het veld „Ja, ik heb de algemene voorwaarden van JBL GmbH & Co. KG gelezen en geef mijn toestemming door het versturen van dit formulier. Ik heb kennis genomen van de herroepingsinstructies.“te activeren.

2. Taal van het contract

Contract taal is Nederlands.

3. Vastleggen van het contract

Bij de opdrachtbevestiging die in geval van acceptatie van het contract op de bestelbevestiging volgt, krijgt de koper zijn bestelgegevens, de algemene voorwaarden en de herroepingsinstructies, benevens een monsterherroepingsformulier per e-mail toegestuurd. De tekst van het contract wordt na sluiting van het contract niet door de verkoper opgeslagen. De koper dient derhalve zelf verdere stappen te ondernemen om het aanbod duurzaam te bewaren (bijvoorbeeld door middel van een screenshot).

D: Tips m.b.t. het online platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Middels verordening (EU) nr. 524/2013 d.d. 21 mei 2013 heeft het Europees Parlement en de Europese Raad de oprichting van een internetplatform goedgekeurd die een onafhankelijke, onpartijdige, transparante, efficiënte, snelle en eerlijke online beslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemers, betreffende online verkoopcontracten of online serviceverdragen, mogelijk dient te maken. Consumenten ontvangen via de URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (Engelstalig) meer informatie als ook toegang tot het platform.

E-mail van de verkoper: info@jbl.de

Conform § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) zijn wij verplicht u als volgt te informeren:

Tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure zijn wij niet verplicht en niet bereid.