Poučení o odstoupení od smlouvy

Poučení o odstoupení od smlouvy

Jako spotřebitel máte zákonné právo na odstoupení od smlouvy. Spotřebitelem je dle § 13 obč. zák. každá fyzická osoba, která uzavře smlouvu za účelem, nesouvisejícím ani s její podnikatelskou, ani samostatně výdělečnou činností.

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu do třiceti dnů.

Právo na odstoupení od smlouvy činí třicet dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi pověřená třetí osoba, která není dopravcem, poslední zboží fyzicky obdrželi nebo obdržíte.

P

JBL GmbH & Co. KG
Dieselstraße 3
67141 Neuhofen
Německo

Telefon: +49(0)6236-4180-0
Telefax: +49(0)6236-4180-999
E-mail: shopeu@jbl.de

informovat jednoznačným prohlášením (např. poštou odeslaným dopisem, telefaxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy). Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář o odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

K poskytnutí lhůty na odstoupení stačí, pokud sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete ještě před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám zpět veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poštovného ( s výjimkou dalších nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný než námi standardně nabízený způsob dodávky), a to ihned a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo odstoupení od smlouvy doručeno. Pro vrácení platby použijeme stejný způsob, jaký byl použit u původní transakce, jedině že by s vámi bylo výslovně dohodnuto jinak; V žádném případě vám kvůli vrácení peněz nebude účtován žádný poplatek.

Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud nám nebude vráceno zboží nebo předložen doklad o tom, že bylo zboží odesláno zpět, podle toho, která skutečnost nastala dříve.

Zboží musíte zaslat ihned, a v každém případě nejpozději během 14 dnů ode dne, kdy nám bylo oznámeno, zasláno nebo předáno vaše odstoupení od smlouvy. Lhůta se poskytuje, pokud je zboží odesláno před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Nesete přímé náklady na zaslání zboží zpět.

Ztráta hodnoty zboží je možná jen tehdy, pokud se kontrolou stavu, vlastností a funkčnosti neprokáže, že jste ji zavinili vy sami.

Oznámení

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká dle § 312 g odst. 2 Obč. zák. předčasně, pokud se strany nedohodly jinak.

  • u smluv na dodávku uzavřeného zboží, které nelze kvůli zdravotní ochraně nebo z hygienických důvodů vrátit, pokud bylo po dodání otevřeno;

  • jak u smluv o dodávce zboží, pokud bylo po dodávce na základě své povahy smícháno s jiným produktem.

Vzor formuláře o odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, pak prosím vyplňte tento formulář a zašlete nám ho zpět.)

JBL GmbH & Co. KG
Dieselstraße 3
67141 Neuhofen
Německo

Telefax: +49(0)6236-4180-999
E-mail: shopeu@jbl.de

Tímto odstupuji od (e) (*) mnou (námi) (*) uzavřené smlouvy o koupi následujícího zboží (*) / poskytnutí následujících služeb (*)

Objednáno dne (*)/ obdrženo dne (*)

Jméno zákazníka

Adresa zákazníka

datum

Podpis zákazníka
(jen při sdělení na papír)

(*) Nehodící se prosím škrtněte

Vytisknout vzor formuláře o odstoupení od smlouvy