JBL OxyTabs
Kyslíkové tablety pro sladkovodní akvária

  • Pro zdravý obsah kyslíku v akváriu pro sladkovodní ryby a garnáty
  • Vložte tabletu do vody. Na 10 l vody jednu tabletu týdně. Při transportu ryb na max. 8 hodin
  • Ideální pro transport ryb na max. 8 hodin
  • Poznámka: Kyslíkové tablety nejsou náhradou za provzdušňování vody, ale slouží ke krátkodobému zvýšení obsahu kyslíku
  • Balení obsahuje: 1 balení Oxy Tabs, 50 tablet. Použití: 1 tableta/10 l vody
Více
Doporučená prodejní cena vč. DPH
K dostání u vašeho obchodníka.
Obchodník ve vašem okolí
Tento produkt můžete najít ve vašem obchodě nebo eshopu
Informace o produktu

Příroda doma – domov pro ryby a rostliny
Ryby by se měly v akváriu cítit stejně dobře jako v přírodě.
Fungující akvárium poskytuje dostatek kyslíku. Jako dýchá člověk, dýchají také rostliny, ryby a bezobratlí. Čím vyšší teplota, tím nižší je obsah kyslíku. Tablety JBL OxyTabs pomáhají obsah kyslíku v akváriu krátkodobě zvýšit - optimálně při transportu ryb na max. 8 hodin.

Výhody kyslíkových tablet JBL:
Rychlé zvýšení přísunu kyslíku.
Optimální pro transport ryb na max. 3 hodiny.
Použití při rybaření a v akváriu.
Při výpadku proudu.
Při nízkém obsahu kyslíku.
Po aplikaci léčiv.

Není určen k průmyslovému transportu ryb.

Podrobnosti

JBL OxyTabs

č. výr.:
2008000
EAN kod:
4014162200808
Obsah:
50 Tabl.
Objem vody:
500 l
Množství:
0.300 l
Hrubá hmotnost:
53.000 g
Čistá hmotnost:
29 g
Faktor hmotnosti:
1000
Rozměry (l / h / b):
27/140/74 mm
FAQ
test

JBL Oxytabs must NOT be used in marine water, neither during the transport nor in the aquarium itself.

Blog – názory & zkušenosti

06.09.2018

Lack of oxygen in the morning

The fish stay under the water surface in the morning, gasping for air.

Více

16.07.2017

Outline: Fertilisation in the Aquarium

The JBL plant care concept leads to vigorous and healthy growth even with the most demanding aquatic plants. JBL has all the components you need, whether it’s a fertiliser, a bottom substrate or a fully automatic CO2 fertiliser system.

Více

20.04.2017

Pflegemittel - Die besten Lösungen für Ihr Aquarium

Mit den richtigen Produkten ist die Aquarienpflege nicht nur einfach, sondern kann auch viel Spaß machen! Die auf intensiver Forschung basierenden Zusammensetzungen der JBL Produkte sind zwar gerade bei Pflegemitteln nicht immer auf den ersten Blick erkennbar, aber auf jeden Fall mittel- und langfristig am schönen Aquarium und gesunden Fischen abzulesen.

Více
Laboratoře a počítače

Analýza vody online laboratoř

Enter your water parameters and get an in-depth analysis of your values in a matter of seconds. You enter your water values – and we analyse! Here you have the opportunity to enter the measured water values directly into the JBL Online Laboratory. This will analyse your values and explain and submit corrective measures.
Stojí za přečtení

Denní péče

How much daily or weekly care is involved? What are the basic maintenance measures for your aquarium?

Hodnoty vody

Which water tests are important? How can you achieve perfect water values?

Typy akvarijních biotopů (životní prostředí)

A real piece of the Amazon or, with the Congo, a piece of the heart of Africa. A habitat (biotope) aquarium is a challenge. Can you emulate nature?

Typ akvária džungle JBL Rio Pantanal®

A bit of jungle river in your living room. Lively underwater action! No problem with the JBL Rio Pantanal® aquarium

Typ akvária skalnatých útesů JBL Malawi Rock®

The fish of Lake Malawi are as colourful as the fish in the coral reefs. This aquarium brings a bit of freshwater reef into your living room

Typ akvária s karasi stříbřitými JBL Goldfish Paradise®

Lively goldfish in the aquarium enhance any room perfectly! Invite some new flatmates into your home with this goldfish aquarium
Stáhnout

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace dle GHS
Varovný symbol
  • GHS07
Varovné upozornění
H315: Dráždí kůži.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Bezpečnostní pokyn
P312a: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P405: Skladujte uzamčené.
P501a: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261a: Zamezte vdechování prachu.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Signální slovo
Varování