JBL Desinfekt
Desinfekční prostředek pro akvária

  • Zabrání přenosu nemocí sítěmi, dezinfekce nových akvárií a terárií před založením, po nevyléčitelných nemocích, jako je např. rybí tuberkulóza
  • Aplikace: 20-25 g (2 odměrky) /10 l vody rozpusťte v kbelíku a předměty do něj na 10 minut vložte. Roztok zůstane účinný 1 týden
  • Nejsilnější baktericidní, fungicidní a virucidní účinek
  • Nepoužívejte v založených akváriích a teráriích se zvířaty a rostlinami
  • Obsah: 50 g dezinfekčního prášku s odměrkou, na bázi chloru (chloramin T) k rozpuštění v cca 20 l vody
Více
základní cena 18,46 EUR / 100 g
Doporučená prodejní cena vč. DPH
K dostání u vašeho obchodníka.
Obchodník ve vašem okolí
Tento produkt můžete najít ve vašem obchodě nebo eshopu
Informace o produktu

Preventivní dezinfekce je nejlepší a nejspolehlivější způsob, jak zabránit onemocněním!

Dezinfekce akvária
Pro nové založení akvária nebo po výskytu nevyléčitelné nemoci, např. tuberkulózy ryb, v akváriu, je důležité usmrtit nežádoucí zárodky. Dezinfekce JBL má silný, baktericidní, fungicidní a virucidní účinek a likviduje zárodky v akváriích a teráriích, na dekoracích a zařízeních na odchyt.

Snadná příprava
Dezinfekce se nesmí používat, pokud jsou ještě v akváriu ryby. Dezinfekční roztok snadno připravíte v kbelíku. Dodržujte prosím přiložený návod.

Podrobnosti

JBL Desinfekt

č. výr.:
2009100
EAN kod:
4014162200914
Obsah:
50 g
Množství:
0.560 l
Hrubá hmotnost:
97.000 g
Čistá hmotnost:
54 g
Faktor hmotnosti:
1000
Rozměry (l / h / b):
75/100/75 mm
FAQ
Is JBL Desinfekt also suited for disinfecting new plants ?

No, the active ingredients in JBL Desinfekt would damage the plants.

Are residues of JBL Desinfekt harmful for animals ?

Disinfectants are basically designed to disinfect equipment or surfaces. Whether their residues are harmful to animals crucially depends on their concentration. Long range assessments are therefore almost impossible. We do, however, recommend a thorough, even repeated, rinsing of the disinfected device after the use of JBL Desinfekt. Never use JBL Desinfekt in aquariums with living animals and plants.

Blog – názory & zkušenosti

16.10.2017

Useful Tools For The Terrarium

Tweezers, nets, thermo- and hygrometers and locks. These tools make it easy for you to work in your terrarium.

Více

16.07.2017

Outline: Fertilisation in the Aquarium

The JBL plant care concept leads to vigorous and healthy growth even with the most demanding aquatic plants. JBL has all the components you need, whether it’s a fertiliser, a bottom substrate or a fully automatic CO2 fertiliser system.

Více

20.04.2017

Pflegemittel - Die besten Lösungen für Ihr Aquarium

Mit den richtigen Produkten ist die Aquarienpflege nicht nur einfach, sondern kann auch viel Spaß machen! Die auf intensiver Forschung basierenden Zusammensetzungen der JBL Produkte sind zwar gerade bei Pflegemitteln nicht immer auf den ersten Blick erkennbar, aber auf jeden Fall mittel- und langfristig am schönen Aquarium und gesunden Fischen abzulesen.

Více

11.04.2017

The fascination of terrariums - Terrarium Manual

Terrarium-keeping has experienced an enormous boom in the past twenty years. In the midst of the increasing hustle and bustle of our world, an island of nature in their homes offers many people an opportunity to relax while watching their terrarium pets after a long day of work.

Více
Laboratoře a počítače

Online nemocnice

Do you have ill fish and you don’t know what disease it is and how to treat it? Here you can diagnose diseases using photos or identification keys and you can find out where they come from and how to treat them. By showing you over 500 photos to identify and cure fish diseases, we enable you to find a diagnosis and solution.

Analýza vody online laboratoř

Enter your water parameters and get an in-depth analysis of your values in a matter of seconds. You enter your water values – and we analyse! Here you have the opportunity to enter the measured water values directly into the JBL Online Laboratory. This will analyse your values and explain and submit corrective measures.
Stojí za přečtení

Problémy s akvárii

Are you faced with algae problems or don’t your aquarium plants grow well? Is the water cloudy or are your fish ill? Don’t your water parameters correspond to your expectations? Our team of experts has thoroughly analysed the problems that occur in the aquatic field and offers you solutions which really work.
Stáhnout

Návod

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace dle GHS
Varovný symbol
  • GHS05
  • GHS07
  • GHS08
Varovné upozornění
H302: Zdraví škodlivý při požití.
H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
EUH031: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
Bezpečnostní pokyn
P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
Signální slovo
Nebezpečí