JBL Desinfekt
Desinfekční prostředek pro akvária

  • Zabrání přenosu nemocí sítěmi, dezinfekce nových akvárií a terárií před založením, po nevyléčitelných nemocích, jako je např. rybí tuberkulóza
  • Aplikace: 20-25 g (2 odměrky) /10 l vody rozpusťte v kbelíku a předměty do něj na 10 minut vložte. Roztok zůstane účinný 1 týden
  • Nejsilnější baktericidní, fungicidní a virucidní účinek
  • Nepoužívejte v založených akváriích a teráriích se zvířaty a rostlinami
  • Obsah: 50 g dezinfekčního prášku s odměrkou, na bázi chloru (chloramin T) k rozpuštění v cca 20 l vody
Více
základní cena 18,46 EUR / 100 g
Doporučená prodejní cena vč. DPH
K dostání u vašeho obchodníka.
Obchodník ve vašem okolí
Tento produkt můžete najít ve vašem obchodě nebo eshopu
Informace o produktu

Preventivní dezinfekce je nejlepší a nejspolehlivější způsob, jak zabránit onemocněním!

Dezinfekce akvária
Pro nové založení akvária nebo po výskytu nevyléčitelné nemoci, např. tuberkulózy ryb, v akváriu, je důležité usmrtit nežádoucí zárodky. Dezinfekce JBL má silný, baktericidní, fungicidní a virucidní účinek a likviduje zárodky v akváriích a teráriích, na dekoracích a zařízeních na odchyt.

Snadná příprava
Dezinfekce se nesmí používat, pokud jsou ještě v akváriu ryby. Dezinfekční roztok snadno připravíte v kbelíku. Dodržujte prosím přiložený návod.

Podrobnosti

JBL Desinfekt

č. výr.:
2009100
EAN kod:
4014162200914
Obsah:
50 g
Množství:
0.560 l
Hrubá hmotnost:
97.000 g
Čistá hmotnost:
54 g
Faktor hmotnosti:
1000
Rozměry (l / h / b):
75/100/75 mm
FAQ
Is JBL Desinfekt also suited for disinfecting new plants ?

No, the active ingredients in JBL Desinfekt would damage the plants.

Are residues of JBL Desinfekt harmful for animals ?

Disinfectants are basically designed to disinfect equipment or surfaces. Whether their residues are harmful to animals crucially depends on their concentration. It is therefore almost impossible to generalise. We do, however, recommend a thorough, even repeated, rinsing of the disinfected device after the use of JBL Desinfekt. Never use JBL Desinfekt in aquariums with living animals and plants.

Blog – názory & zkušenosti

09.09.2018

Mites and mould in the terrarium

Any terrarium owner can experience mites and mould. It isn’t always a problem, but can become one when …

Více

19.08.2018

Time For A Change - Pros And Cons

Think back to your childhood. Your bedroom was a small area for you to let your imagination run free. And unsurprisingly you felt like re-decorating and rearranging it at least every three weeks.

Více

16.10.2017

Useful Tools For The Terrarium

Tweezers, nets, thermo- and hygrometers and locks. These tools make it easy for you to work in your terrarium.

Více

16.07.2017

Outline: Fertilisation in the Aquarium

The JBL plant care concept leads to vigorous and healthy growth even with the most demanding aquatic plants. JBL has all the components you need, whether it’s a fertiliser, a bottom substrate or a fully automatic CO2 fertiliser system.

Více

20.04.2017

Pflegemittel - Die besten Lösungen für Ihr Aquarium

Mit den richtigen Produkten ist die Aquarienpflege nicht nur einfach, sondern kann auch viel Spaß machen! Die auf intensiver Forschung basierenden Zusammensetzungen der JBL Produkte sind zwar gerade bei Pflegemitteln nicht immer auf den ersten Blick erkennbar, aber auf jeden Fall mittel- und langfristig am schönen Aquarium und gesunden Fischen abzulesen.

Více

11.04.2017

The fascination of terrariums - Terrarium Manual

Terrarium-keeping has experienced an enormous boom in the past twenty years. In the midst of the increasing hustle and bustle of our world, an island of nature in their homes offers many people an opportunity to relax while watching their terrarium pets after a long day of work.

Více
Laboratoře a počítače

Online nemocnice

Do you have ill fish and you don’t know what disease it is and how to treat it? Here you can diagnose diseases using photos or identification keys and you can find out where they come from and how to treat them. By showing you over 500 photos to identify and cure fish diseases, we enable you to find a diagnosis and solution.

Analýza vody online laboratoř

Enter your water parameters and get an in-depth analysis of your values in a matter of seconds. You enter your water values – and we analyse! Here you have the opportunity to enter the measured water values directly into the JBL Online Laboratory. This will analyse your values and explain and submit corrective measures.
Stojí za přečtení

Nemoci

Recognising and treating fish and invertebrate diseases

Likvidace řas

Here’s how to combat algae successfully and lastingly.

Denní péče

How much daily or weekly care is involved? What are the basic maintenance measures for your aquarium?

Akvárium s mořskou vodou

Holiday at the coral reef - in your own living room! Marine aquariums are the most exciting branch of aquatics

Typy akvarijních biotopů (životní prostředí)

A real piece of the Amazon or, with the Congo, a piece of the heart of Africa. A habitat (biotope) aquarium is a challenge. Can you emulate nature?

Typ akvária na aquascaping JBL Dreamscape®

Mountains, valleys, meadows and fish! Create your dreamlike landscape under water with the Dreamscape® aquarium

Typ akvária džungle JBL Rio Pantanal®

A bit of jungle river in your living room. Lively underwater action! No problem with the JBL Rio Pantanal® aquarium

Typ akvária skalnatých útesů JBL Malawi Rock®

The fish of Lake Malawi are as colourful as the fish in the coral reefs. This aquarium brings a bit of freshwater reef into your living room

Typ akvária s karasi stříbřitými JBL Goldfish Paradise®

Lively goldfish in the aquarium enhance any room perfectly! Invite some new flatmates into your home with this goldfish aquarium
Stáhnout

Návod

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace dle GHS
Varovný symbol
  • GHS08
  • GHS05
  • GHS07
Varovné upozornění
H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
EUH031: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
H302: Zdraví škodlivý při požití.
Bezpečnostní pokyn
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Signální slovo
Nebezpečí