FAQ

Is er iets waar ik op moet letten in de omgang met CO₂-drukgasflessen?

Twee punten dienen in aanmerkingen te worden genomen:

1. De fles

Meermaals te gebruiken flessen hebben een TÜV keuring ondergaan die op de fles gestempeld is. Deze keuring moet eens in de 10 jaar vernieuwd worden waarbij de flessenbodem enerzijds en de ventieldichting en -verschroeving anderzijds getest worden.

2. De kooldioxide

Kooldioxide is, afhankelijk van de concentratie in de lucht, schadelijk. Van de website: http://www-organik.chemie.uni-wuerzburg.de/misc/betr_ein/uw-g15.html :

"Bij een kooldioxideconcentratie van 3-5% stijgen adem- en polsfrequentie. Overige symptonen zijn: hoofdpijn, oorsuizen en een algeheel gevoel van onwelzijn. Bij een kooldioxideconcentratie van 8-10% of meer verergeren deze symptonen. Kramp, bewusteloosheid, ademstilstand en dood door verstikking kunnen de gevolgen zijn.

Een 500 g fles bevat 500 g CO₂, omgerekend 11,36 mol (chemische eenheid om een hoeveelheid van een bepaalde stof aan te duiden).

Een mol van een gasvormige stof heeft onder normale omstandigheden (273,15 K, 101325 Pa) een volume van 22,414 l, waaruit volgt dat 500 g CO₂ een volume van 254,7 l oplevert. CO₂ is zwaarder dan lucht en verzamelt zich derhalve op de bodem.

Bij een vertrek van 20 m² komt dit overeen met een CO₂ gebied van 12,735 mm = 1,27 cm. Bij een volledige vermenging met de lucht in een 20 m² vertrek met een hoogte van 2,5 m (komt overeen met 50.000 l) komt dit overeen met een maximale concentratie van gas van 0,5 volume-%, wat ruim onder een schadelijke hoeveelheid is.