Gegevensbeveiliging

verklaring inzake gegevensbescherming

Stand 08/2018

Wij verwerken persoonlijke gegevens (hierna simpelweg "gegevens" genoemd) uitsluitend in zoverre dit noodzakelijk is voor een functionele en gebruikersvriendelijke weergave van onze website evenals voor de inhoud en dienstverlening.

Onder “verwerken” vallen het verzamelen, gebruiken, overbrengen en/of opslaan van gegevens. Onder “persoonlijke gegevens” vallen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG” genoemd) in principe alle gegevens die zijn verbonden aan een natuurlijke persoon of waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd. De exacte definities hiervan zijn gedefinieerd in artikel 4 van de AVG.

De hierna volgende informatie zal u in het bijzonder informeren over het type, de omvang, het doel, de duur en de wettelijke basis van de verwerking van persoonsgegevens, over de doeleinden en de middelen van verwerking waarover wij alleen of samen met anderen beslissen, evenals over de componenten van derden die wij inzetten ten behoeve van de optimalisatie en de gebruikerskwaliteit en die gegevens verwerken binnen hun eigen verantwoordelijkheid.

A) Informatie aangaande de verantwoordelijke partij

B) Gebruikersrechten

C) Informatie aangaande gegevensverwerking

A) Informatie aangaande de verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke partij (hierna "aanbieder" genoemd) conform de AVG en andere nationale wetten ter bescherming van gegevens van lidstaten evenals overige gegevensbeschermende voorschriften is:

 • JBL GmbH & Co. KG
 • Dieselstraße 3
 • D-67141 Neuhofen
 • Tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
 • Fax: +49/ (0)6236/ 4180-999
 • E-Mail: info@jbl.de

De met de gegevensbescherming belaste derde partij van de verantwoordelijke partij is:

 • Killian Hedrich
 • c/o DatCQ GbR
 • Alexander F. Bräuer, Killian Hedrich
 • en Frank Weiß
 • Katharinenstraße 16
 • D-73728 Esslingen
 • Tel. +49 (0)711/ 93277955
 • Fax: +49 (0)711/ 93277956
 • E-Mail: dsb@datcq.de

Gebruikersrechten

De gebruiker heeft, met betrekking tot de door de aanbieder hierna weergegeven verwerking van zijn persoonlijke gegevens het recht,

 1. een bevestiging te ontvangen of de door hem verstrekte gegevens verwerkt worden en op een nauwkeurige informatieverstrekking over deze gegevens en op verdere informatie en kopieën van de gegevens conform art. 15 van de AVG;
 2. de onmiddelijke correctie van de hem betreffende gegevens of de completering van deze gegevens conform art. 16 van de AVG te eisen;
 3. te eisen dat de hem betreffende gegevens, conform art. 17 van de AVG, per direct verwijdert worden of, alternatief, wanneer bijvoorbeeld een aanvullende verwerking conform art. 17 al. 3 van de AVG noodzakelijk is, een beperking van de verwerking van de gegevens conform art. 18 van de AVG te eisen;
 4. dat hij de hem betreffende en de door hem beschikbaar gestelde gegevens conform art. 20 van de AVG ontvangt en overdracht aan andere verantwoordelijke partijen mag eisen;
 5. een klacht bij de toezichthouder conform art. 77 van de AVG in te dienen wanneer de gebruiker van mening is dat de manier waarop de aanbieder zijn persoonlijke gegevens verwerkt in strijd is met de AVG.

De gebruiker heeft ten allen tijde het recht om zich te verzetten tegen een toekomstige verwerking van de hem betreffende gegevens, hetgeen door een verantwoordelijke op basis van art. 6 al. 1 sectie F van de AVG plaatsvindt, conform art. 21 van de AVG. Een bezwaar kan in het bijzonder ingediend worden wanneer het gaat om de verwerking voor publicitaire doeleinden.

C) Informatie aangaande gegevensverwerking

In zoverre op de individuele gegevensverwerking geen gedetailleerde instructies volgen worden de door de aanbieder verwerkte gegevens verwijderd of geblokkeerd zodra het doel voor het opslaan vervalt en er geen wettelijke plicht tot bewaren bestaat.

Servergegevens

Om communicatieve en veiligheidstechnische redenen worden gedurende het bezoek aan de website o.a. de volgende gegevens, die de internetbrowser van de gebruiker aan de aanbieder dan wel aan zijn internetprovider overdraagt, verzameld (zogenaamde server logfiles):

 • Browsertype en -versie;
 • Besturingssysteem;
 • Website waarvan de gebruiker gekomen is (referrer URL);
 • Website die de gebruiker bezoekt;
 • Datum en tijdstip van het bezoek;
 • Internet Protocol (IP) adres van de gebruiker.

De gegevens worden tijdelijk opgeslagen. Deze gegevens worden niet opgeslagen samen met andere, persoonlijke gegevens van de gebruiker. Wettelijke grondslag voor de tijdelijke opslag is art. 6 al. 1 sectie f van de AVG, gebaseerd op een legitiem belang bij het verbeteren van de stabiliteit, de statistiek, de functionaliteit en de veiligheid van de website.

Na uiterlijk zeven dagen worden de gegevens verwijderd. Gegevens waarvan verdere opslag als bewijsmateriaal noodzakelijk is zijn uitgesloten van verwijdering tot het betreffende voorval definitief opgehelderd is.

Cookies

„Sessie“-cookies

De aanbieder gebruikt op zijn website zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, of gelijkwaardige opslagtechnologieën, die middels de door de gebruiker ingezette internetbrowser op de terminal worden afgegeven en opgeslagen. Deze cookies verwerken individueel specifieke informatie van de gebruiker, zoals standoord, browserinformatie en IP-adres.

De verwerking maakt het de aanbieder mogelijk zijn website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger vorm te geven. Zo maakt de verwerking het mogelijk de inhoud in verschillende talen weer te geven of een winkelmandfunctie te gebruiken. Wanneer door deze cookies persoonsgebonden gegevens worden verwerkt met betrekking tot contractinitiëring of contractafwikkeling is hiervoor de rechtsgrondslag te vinden in art. 6 al. 1 sectie b van de AVG.

Wanneer de verwerking niet bedoeld is voor contractinitiëring of contractafhandeling dient de verwerking het legitieme belang van de aanbieder om de functionaliteit van de website te verbeteren en berust op de wettelijke grondslag van art. 6 al. 1 sectie f van de AVG.

Deze cookies worden verwijdert wanneer de gebruiker zijn browser afsluit.

Cookies van derde partijen

Het komt voor dat cookies van derde partijen op de website van de aanbieder worden ingezet. Bij deze derde partijen gaat het om partnerondernemingen waarmee de aanbieder samenwerkt voor publiciteitsdoeleinden, analyses of functionaliteit van de website. Wanneer dit het geval is worden de doeleinden en rechtsgrondslagen van de corresponderende verwerking in de navolgende toelichting medegedeeld.

Mogelijkheid tot afschaffing

De gebruiker kan de installatie door cookies voorkomen of beperken door een hiervoor bestemde instellingen in de browser. Reeds opgeslagen cookies kunnen tevens op elk moment worden verwijderd. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. Bij flashcookies is de verwerking niet via de browserinstellingen te voorkomen maar via de betreffende instellingen in de flashplayer. Wanneer de gebruiker de installatie van cookies wil voorkomen of beperken kan dit tot gevolg hebben dat niet alle functies van de website volledig toegankelijk zijn.

Contractafwikkeling

Verwerking

De door de gebruiker verstrekte persoonlijke gegevens met als doel goederen of diensten aan te schaffen worden door de aanbieder verwerkt voor de contractafwikkeling. De gegevens zijn noodzakelijk voor het afsluiten van het contract; Zonder deze gegevensoverdracht is het sluiten van een contract niet mogelijk. De rechtsgrondslag voor de verwerking vindt u onder art. 6 al. 1 sectie b van de AVG. Na volledige afhandeling van het contract worden de gegevens van de gebruiker verwijderd met inachtneming van fiscale en commerciële bewaartermijnen.

Overdracht aan dienstverleners

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden in het kader van de contractafwikkelingen overgedragen aan het transportbedrijf dat belast is met de aflevering of aan de financiële instelling, in zoverre dit voor aflevering of betaling van de goederen noodzakelijk is. Rechtsondergrond voor de overdracht van gegevens vindt u onder art. 6 al. 1 sectie b van de AVG.

Account / Registratie

Van elke registratie worden IP adres, datum en tijdstip van de registratie opgeslagen. Rechtsondergrond hiervoor vindt u in art. 6 al. 1 sectie f van de AVG. Het legitieme belang van de aanbieder is het bewijs van een gegevensbeschermende registratie. Er vind geen overdracht aan derden plaats.

Algemene registratie

Naast de hieronder individueel genoemde registratiedoeleinden, worden door de aanbieder verdere diensten aangeboden die na registratie toegankelijk zijn. De hiervoor bij registratie verstrekte gegevens van de gebruiker, die, afhankelijk van het doel van de registratie, kunnen variëren (naam, e-mailadres en eventueel aanhef en telefoonnummer) worden door de aanbieder uitsluitend verwerkt ten behoeve van het door de gebruiker geselecteerde doel.

Rechtsondergrond hierbij is art. 6 al. 1 sectie a van de AVG. Het doel van de verwerking wordt aan de gebruiker medegedeeld in de toestemmingstekst. De hiervoor benodigde toestemming kan de gebruiker conform art. 7 al. 3 van de AVG op elk moment schriftelijk bij de aanbieder herroepen.

Contractafwikkeling

Wanneer de gebruiker zich registreert met als doel het bestellen van goederen dan worden de benodigde gegevens voor registratie (naam, aanhef, e-mailadres, telefoon) verwerkt voor het afwikkelen van het contract.

De rechtsondergrond hiervoor is art. 6 al. 1 sectie b van de AVG. Na volledige afhandeling van het contract worden de gegevens van de gebruiker verwijderd met inachtneming van fiscale en commerciële bewaartermijnen.

De gegevens worden tegelijkertijd voor toekomstige bestellingen en het algemene klantenbeheer (bijv. het afroepen van voorgaande bestellingen of de wensenlijst) verwerkt.

Rechtsondergrond hierbij is art. 6 al. 1 sectie a van de AVG. De benodigde toestemming voor het account kan de gebruiker conform art. 7 al. 3 van de AVG op elk moment schriftelijk bij de aanbieder herroepen.

Productregistratie/ Garantieverlenging

Wanneer de gebruiker zich registreert in verband met een garantieverlenging dan worden de bij deze registratie verstrekte gegevens (naam, aanhef, e-mailadres, telefoon, type apparaat, datum van aanschaf, verkooppunt) verwerkt voor een eventuele, toekomstige afwikkeling van een garantiegeval.

Rechtsondergrond hiervoor is art. 6 al. 1 sectie b van de AVG. De voor dit doeleinde verwerkte gegevens van de gebruiker worden na afloop van de garantieperiode en met inachtneming van fiscale en commerciële bewaartermijnen verwijderd.

Nieuwsbrief

Wanneer de gebruiker zich voor de gratis nieuwsbrief van de aanbieder aanmeldt worden de in het registratieformulier gevraagde gegevens (e-mailadres en naam) door de aanbieder verwerkt voor toewijzing aan het geselecteerde thema. Daarnaast worden het IP adres en datum en tijdstip van de registratie opgeslagen. In het kader van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker gevraagd en de inhoud concreet omschreven. Tegelijkertijd wordt op deze privacy verklaring gewezen. De op deze wijze verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toewijzen van de nieuwsbrief. Er vind geen overdracht aan derden plaats.

Rechtsondergrond is art. 6 al. 1 sectie a van de AVG. De hiervoor benodigde toestemming kan de gebruiker conform art. 7 al. 3 van de AVG op elk moment schriftelijk bij de aanbieder of via de in de nieuwsbrief inbegrepen link herroepen.

Contact opnemen / Ticket

Wanneer de gebruiker zich registreert teneinde contact op te kunnen nemen of een service-aanvraag te kunnen versturen worden de voor deze gelegenheid verstrekte persoonlijke gegevens van de gebruiker (naam, aanhef, e-mailadres, telefoonnummer) uitsluitend voor deze aanvraag gebruikt. De verstrekte gegevens zijn alleen noodzakelijk voor de aanvraag; Zonder deze gegevens is een respons niet dan wel beperkt mogelijk. Rechtsondergrond voor deze verwerking is art. 6 al. 1 sectie b van de AVG. De gegevens van de gebruiker worden verwijderd wanneer de aanvraag van de gebruiker naar tevredenheid beantwoord is en er geen wettelijke plicht tot bewaren is, zoals bij een aansluitende contractafwikkeling, garantie- of deficiëntieclaim.

Prijsvraag

Wanneer de gebruiker deelneemt aan een door de aanbieder georganiseerde prijsvraag en zich hiervoor registreert worden de hiervoor verstrekte gegevens (naam, aanhef, e-mailadres, telefoon) zonder verdere toestemming uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren en afhandelen van de betreffende prijsvraag / verloting.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden in het kader van de afwikkeling overgedragen aan de verantwoordelijke transportonderneming of een financiële dienstverlener in zoverre dit voor bezorging of uitbetaling van een gewonnen prijs noodzakelijk is.

Rechtsondergrond voor de verwerking van gegevens met betrekking tot deelname is art. 6 al. 1 sectie b van de AVG.

De door de aanbieder met betrekking tot de deelname opgeslagen gegevens van de gebruiker worden uiterlijk 14 dagen na het bekend worden van de uitslag verwijderd, met uitzondering van de gegevens van de winnaar die pas verwijderd kunnen worden na afloop van de fiscale en commerciële bewaartermijnen.

Wanneer deelname via "Facebook" plaatsvindt worden bepaalde gegevens van "Facebook" verwerkt en de ledenprofielen van aanbieder en gebruiker worden gekoppeld. Hierop wordt gewezen in de privacy verklaring van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy

Commentaar / Bijdragen

Middels de beoordeling- en commentaarfunctie (bijdragen) op de website, die na registratie beschikbaar is, heeft de gebruiker de mogelijkheid vragen, reacties en meningen op de website te publiceren.

Hierbij wordt de bijdrage, het tijdstip van overdracht en de door de gebruiker opgegeven naam door de aanbieder verwerkt en openbaar gemaakt.

Rechtsondergrond is art. 6 al. 1 sectie a van de AVG. De toestemming hiervoor kan de gebruiker, conform art. 7 al. 3 van de AVG, op elk moment door een schriftelijke mededeling aan de aanbieder herroepen.

Daarnaast wordt ook het IP adres en het e-mailadres van de gebruiker door de aanbieder verwerkt. De verwerking van het IP adres vindt plaats op basis van het rechtmatige belang van de aanbieder in het geval dat de bijdrage van de gebruiker inbreuk maakt op de rechten van een derde partij en/ of illegale inhoud wordt geplaatst.

Rechtsondergrond hiervoor is art. 6 al. 1 sectie van de AVG. Het legitieme belang van de aanbieder bestaat uit de eventueel benodigde juridische verdediging.

Contactaanvragen per e-mail

Wanneer een gebruiker contact opneemt per e-mail wordt bij deze gelegenheid de verstrekte, persoonsgebonden gegevens van de gebruiker voor het verwerken van de aanvraag gebruikt. De gegevens zijn voor het beantwoorden van de aanvraag noodzakelijk; Zonder deze gegevens is beantwoorden niet dan wel beperkt mogelijk. Rechtsondergrond voor deze verwerking is art. 6 al. 1 sectie b van de AVG. De gegevens van de gebruiker worden verwijdert zodra de aanvraag van de gebruiker naar voldoening is beantwoord en er geen wettelijke bewaarplicht bestaat zoals bijvoorbeeld bij een aansluitende contractafwikkeling.

Google Maps

Voor het weergeven van de locaties van de handelspartners van de aanbieder maakt de aanbieder gebruik van "Google Maps" van de firma Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna „Google“ genaamd.

Google is gecertificeerd conform het „EU-US Privacy Shield“ en garandeert hierdoor het naleven van de voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming van de EU bij het verwerken van gegevens in de USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Wanneer “Google Maps” opgeroepen wordt maakt Google gebruikt van cookies om bij het weergeven van de pagina en de hieraan gerelateerde functies, waarmee het component “Google Maps” geïntegreerd is, gebruikersinstellingen en –gegevens te verwerken. Hierbij is niet uit te sluiten dat een externe server van Google in de USA wordt ingezet.

Rechtsondergrond is hierbij art. 6 al. 1 sectie f van de AVG. Het legitieme belang van de aanbieder wordt gevormd door de optimalisering van de functionaliteit van de website.

Door deze verbinding kan Google herkennen van welke website een aanvraag wordt verzonden en aan welk IP adres de beschrijving van de route wordt gestuurd.

Wanneer de gebruiker het niet eens is met deze handelswijze bestaat de mogelijkheid de installatie van cookies door de hiervoor bestemde browserinstelling te voorkomen. Meer hierover vindt u onder het punt "Cookies".

Het gebruik van "Google Maps" en de via "Google Maps" verkregen informatie is in overeenstemming met de Google gebruikersvoorwaarden evenals de additionele algemene voorwaarden voor Google Maps .

Meer informatie, in het bijzonder met betrekking tot de mogelijkheid om misbruik van gegevens te voorkomen, biedt Google onder de navolgende links aan:

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

Sollicitaties

Bij een digitale sollicitatie worden de sollicitatiegegevens voor de afwikkeling van de sollicitatieprocedure elektronisch door ons verzameld en verwerkt.

Rechtsgrondslag voor deze verwerking is § 26 al. 1 S. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in verbinding met art. 88 al. 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer uw sollicitatie resulteert in een arbeidsovereenkomst worden de verstrekte gegevens in uw personeelsdossier opgeslagen voor de gebruikelijke organisatorische en administratieve procedures met inachtneming van de relevante wettelijke voorschriften.

Rechtsgrondslag voor de verwerking is § 26 al. 1 S. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in verbinding met art. 88 al. 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het verwijderen van verstrekte gegevens vindt bij een afwijzing op de sollicitatie automatisch plaats binnen twee maanden na het bekendmaken van de afwijzing. Dit geldt niet wanneer op basis van wettelijke eisen (bewijslast conform de algemene wet gelijke behandeling, AWGB) een langere opslag van max. vier maanden of tot het sluiten van een gerechtelijke procedure noodzakelijk is.

Rechtsgrondslag hierbij is art. 6 al. 1 sectie f van de AVG dan wel § 24 al. 1 Nr. 2 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz). Het rechtmatige belang van de aanbieder ligt bij de juridische verdediging.

Wanneer uitdrukkelijk toestemming is verleend de gegevens langdurig op te slaan in een databank voor kandidaten worden de gegevens op basis van deze toestemming verder verwerkt.

Rechtsgrondslag hierbij is art. 6 al. 1 sectie a van de AVG. De toestemming hiervoor kan conform art. 7 al. 3 van de AVG op elk moment via een schriftelijke mededeling aan de aanbieder worden herroepen.

YouTube

De aanbieder maakt op de website voor het weergeven van videofragmenten gebruik van een tool van de onderneming YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, hierna simpelweg „YouTube“ genoemd. YouTube is een dochteronderneming van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

YouTube is als dochteronderneming van Google gecertificeerd conform het „EU-US Privacy Shield“ en garandeert hierdoor het naleven van de voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming van de EU bij het verwerken van gegevens in de USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 al. 1 sectie f van de AVG. Het legitieme belang van de aanbieder is het verbeteren van de gebruikerskwaliteit van de website. De aanbieder gebruikt YouTube met de door YouTube aangeboden optie "uitgebreide gegevensbescherming".

Volgens YouTube worden gegevens in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" alleen aan de YouTube-server overgedragen wanneer een video wordt gestart.

Wanneer de gebruiker een pagina bezoekt met een ingesloten video wordt een verbinding tot stand gebracht met de YouTube-server in de USA en de inhoud wordt middels de browser van de gebruiker weergegeven op de internetpagina. Hierbij wordt door YouTube in ieder geval het IP adres, de datum, het tijdstip en de door de gebruiker bezochte pagina verwerkt. Dit leidt tevens tot een verbinding met een Google double-click advertentienetwerk. Wanneer de gebruiker tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd dan wordt de verbindingsinformatie toegewezen aan het YouTube-account van de gebruiker.

Wanneer de gebruiker wil voorkomen dat YouTube de verzamelde informatie aan zijn gebruikersaccount toewijst moet hij zich voor het bezoek aan de website bij YouTube afmelden. Het is ook mogelijk het gebruikersaccount overeenkomstig te configureren.

YouTube gebruikt voor functionaliteit en analyses ook permanente cookies.

Wanneer de gebruiker het niet eens is met deze handelswijze bestaat de mogelijkheid de installatie van cookies door de hiervoor bestemde browserinstelling te voorkomen. Meer hierover vindt u onder het punt "Cookies".

Meer informatie met betrekking tot verzameling en gebruik van gegevens door Google evenals over de hieraan verbonden rechten en het beschermen van de privacy van de gebruiker vindt u in het privacybeleid van Google:

https://policies.google.com/privacy

JBL ProScan APP

Via een applicatie (app) voor mobiele besturingssystemen maakt de aanbieder wateranalyses en –diagnoses voor aquarium mogelijk. De aanbieder en derden verzamelen hierbij de volgende gegevens:

a) Download van de app

Om de app te kunnen gebruiken moet deze op uw mobiele apparaat worden geïnstalleerd. Dit wordt de gebruiker mogelijk gemaakt via GOOGLE-PLAY-STORE en de APP-STORE.

GOOGLE-PLAY-STORE is een service van de firma Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna simpelweg „Google“ genoemd.

Google verzamelt, slaat op en verwerkt hierbij eveneens gegevens die, eventueel, nodig zijn voor betaling of het functioneren van de app. Meer hieromtrent: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

APP-STORE is een service van de firma Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014 USA, hierna simpelweg „Apple“ genoemd.

Apple verzamelt, slaat op en verwerkt hierbij eveneens gegevens die, eventueel, nodig zijn voor betaling of het functioneren van de app. Meer hieromtrent: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/

b) Informatie m.b.t. de benodigde toegang

Om de functies van de app te kunnen gebruiken heeft de app toegang nodig tot inhoud dan wel functies van het mobiele apparaat die hierna worden weergegeven:

Accounts: Voor het uitvoeren van de app moet deze een gebruikersaccount op het apparaat van de klant opslaan en oproepen. Hiervoor grijpt de app terug op de accountverificatiefuncties van de accountmanager.

Camera/foto's: Toegang tot de camera en de foto’s geeft de app toegang tot het geheugen van het mobiele apparaat, in het kader van de uit te voeren functies. Hierbij wordt het lezen, opslaan, wijzigen en verwijderen van foto’s in en uit het geheugen mogelijk. Bij de inhoud gaat het voornamelijk om de door de gebruiker via de app gemaakte foto’s.

Toegang tot of verbinding met het netwerk: De app heeft deels toegang tot aanwezige netwerken nodig om gegevens via het internet op te kunnen roepen. In het kader van deze functie zal de app, ter optimalisering van de overdracht, ook controleren welke mobiele netwerken, bijv. LTE of WIFI, beschikbaar zijn.

Juridische basis voor de verwerking is art. 6 al. 1 sectie b AVG.

De door de gebruiker vrijgegeven app-autorisaties kunnen onder "instellingen" op elk moment gewijzigd worden. Wanneer de autorisaties gedeactiveerd worden zijn eventueel niet alle functies van de app meer toegankelijk.

Meer informatie met betrekking tot de autorisatie-instellingen:

https://support.google.com/googleplay/answer/6270602?hl=nl&ref_topic=6046245

https://support.apple.com/nl-nl/HT207830

c) Server Logfiles

Om communicatieve en veiligheidsredenen worden gedurende het gebruik van de app de volgende gegevens van het mobiele apparaat aan de provider of diens webspace provider overgedragen (zogenaamde server logfiles):

 • Smartphonetype
 • Appversie
 • Besturingssysteem
 • Datum en tijdstip van de toegang
 • Gebruiker-ID
 • Aquarium-ID
 • Internet Protocol-(IP)-adres van de gebruiker of het apparaat en de kaart ID

De gegevens worden vooralsnog tijdelijk opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen. Juridische basis voor de verwerking is art. 6 al. 1 sectie b AVG op basis van het legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit, de statistieken, de functionaliteit en de veiligheid van de app.

d) Nieuwsbrief

Wanneer de gebruiker zich voor de gratis ProScan nieuwsbrief van de aanbieder aanmeldt wordt het e-mailadres door de aanbieder verwerkt voor het toezenden van de nieuwsbrief. Daarnaast worden het IP adres / apparaat en de kaart ID evenals de datum en het tijdstip van de aanmelding opgeslagen. In het kader van de installatie van de app wordt de goedkeuring van de gebruiker gevraagd waarbij hij op deze gegevensbeschermingsverklaring wordt gewezen. De zo verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Er vind geen overdracht aan derden plaats.

Rechtsondergrond is art. 6 al. 1 sectie a van de AVG. De hiervoor benodigde toestemming kan de gebruiker conform art. 7 al. 3 van de AVG op elk moment schriftelijk bij de aanbieder of via de in de nieuwsbrief inbegrepen link herroepen.