Gegevensbeveiliging

verklaring inzake gegevensbescherming

A. Privacybeleid voor website

B. Privacybeleid voor social media sites

C. Datenschutzerklärung für Vertragsabwicklung

Stand 05/2019

A. Privacybeleid voor website

Wij verwerken persoonlijke gegevens (hierna simpelweg "gegevens" genoemd) uitsluitend in zoverre dit noodzakelijk is voor een functionele en gebruikersvriendelijke weergave van onze website evenals voor de inhoud en dienstverlening.

Onder “verwerken” vallen het verzamelen, gebruiken, doorgeven en/of opslaan van gegevens. Onder “persoonlijke gegevens” verstaan we, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG” genoemd), in principe alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd. De exacte definities hiervan zijn bepaald in artikel 4 van de AVG.

De hierna volgende informatie zal u in het bijzonder informeren over het type, de omvang, het doel, de duur en de wettelijke basis van de verwerking van persoonsgegevens, over de doeleinden en de middelen van verwerking waarover wij alleen of samen met anderen beslissen, evenals over de componenten van derden die wij inzetten ten behoeve van de optimalisatie en de gebruikerskwaliteit en die gegevens verwerken binnen hun eigen verantwoordelijkheid.

I. Informatie aangaande de verantwoordelijke partij

II. Gebruikersrechten

III. Informatie aangaande gegevensverwerking

I. Informatie aangaande de verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke partij (hierna "aanbieder" genoemd) conform de AVG en andere nationale wetten ter bescherming van gegevens van lidstaten evenals overige gegevensbeschermende voorschriften is:

 • JBL GmbH & Co. KG
 • Dieselstraße 3
 • D-67141 Neuhofen
 • Tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
 • Fax: +49/ (0)6236/ 4180-999
 • E-mail: info@jbl.de

De met de gegevensbescherming belaste derde partij van de verantwoordelijke partij is:

 • Killian Hedrich
 • c/o DatCQ GbR
 • Alexander F. Bräuer, Killian Hedrich
 • en Frank Weiß
 • Katharinenstraße 16
 • 73728 Esslingen
 • Duitsland
 • Tel. +49 (0)711/ 93277955
 • Fax: +49 (0)711/ 93277956
 • E-mail: dsb@datcq.de

II. Gebruikersrechten

De gebruiker heeft, met betrekking tot de door de aanbieder hierna weergegeven verwerking van zijn persoonlijke gegevens het recht,

 1. een bevestiging te ontvangen of de door hem verstrekte gegevens verwerkt worden en op een nauwkeurige informatieverstrekking over deze gegevens en over verdere informatie en kopieën van de gegevens conform art. 15 van de AVG;
 2. de onmiddellijke correctie van de hem betreffende incorrecte gegevens of de completering van deze gegevens conform art. 16 van de AVG te eisen;
 3. te eisen dat de hem betreffende gegevens, conform art. 17 van de AVG, per direct verwijderd worden of, alternatief, wanneer bijvoorbeeld een aanvullende verwerking conform art. 17 al. 3 van de AVG noodzakelijk is, een beperking van de verwerking van de gegevens conform art. 18 van de AVG te eisen;
 4. dat hij de hem betreffende en de door hem beschikbaar gestelde gegevens conform art. 20 van de AVG ontvangt en overdracht aan andere verantwoordelijke partijen mag eisen;
 5. een klacht bij de toezichthouder conform art. 77 van de AVG in te dienen wanneer de gebruiker van mening is dat de manier waarop de aanbieder zijn persoonlijke gegevens verwerkt in strijd is met de AVG.
 6. In principe kan de gebruiker ten allen tijde bezwaar maken tegen een toekomstig gebruik van de hem betreffende gegevens die plaatsvindt door een verantwoordelijke op basis van art. 6 al. 1 sectie f van de AVG. Dit bezwaar kan in het bijzonder betrekking hebben op de verwerking voor directe marketing doeleinden.
 7. De aanbieder is daarnaast verplicht elke rectificatie of verwijdering van de persoonlijke gegevens of een beperking van de verwerking, op basis van artikel 16 van de AVG, artikel 17 paragraaf 1 van de AVG en artikel 18 van de AVG, aan alle ontvangers van de gegevens mede te delen waaraan de gegevens zijn verstrekt. Die verplichting bestaat niet wanneer de kennisgeving onmogelijk is of verbonden is aan onevenredig veel moeite. De gebruiker heeft het recht op informatie aangaande deze ontvangers.

III. Informatie aangaande gegevensverwerking

In zoverre op de individuele gegevensverwerking geen gedetailleerde instructies volgen worden de door de aanbieder verwerkte gegevens verwijderd of geblokkeerd zodra het doel voor het opslaan vervalt en er geen wettelijke plicht tot bewaren bestaat.

Servergegevens

Om communicatieve en veiligheidstechnische redenen worden gedurende het bezoek aan de website o.a. de volgende gegevens, die de internetbrowser van de gebruiker aan de aanbieder dan wel aan zijn internetprovider overdraagt, verzameld (zogenaamde server logfiles):

 • Browsertype en -versie;
 • Besturingssysteem;
 • Website waarvan de gebruiker gekomen is (referrer URL);
 • Website die de gebruiker bezoekt;
 • Datum en tijdstip van het bezoek;
 • Internet Protocol (IP) adres van de gebruiker.

De gegevens worden tijdelijk opgeslagen. Deze gegevens worden niet opgeslagen samen met andere, persoonlijke gegevens van de gebruiker. Wettelijke grondslag voor de tijdelijke opslag is art. 6 al. 1 sectie f van de AVG, gebaseerd op een legitiem belang bij het verbeteren van de stabiliteit, de statistiek, de functionaliteit en de veiligheid van de website.

Na uiterlijk zeven dagen worden de gegevens verwijderd. Gegevens waarvan verdere opslag als bewijsmateriaal noodzakelijk is zijn uitgesloten van verwijdering tot het betreffende voorval definitief opgehelderd is.

Cookies

1. „Sessie“-cookies

De aanbieder gebruikt op zijn website zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, of gelijkwaardige opslagtechnologieën, die middels de door de gebruiker ingezette internetbrowser op de terminal worden afgegeven en opgeslagen. Deze cookies verwerken individueel specifieke informatie van de gebruiker, zoals standoord, browserinformatie en IP-adres.

De verwerking maakt het de aanbieder mogelijk zijn website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger vorm te geven. Zo maakt de verwerking het mogelijk de inhoud in verschillende talen weer te geven of een winkelmandfunctie te gebruiken. Wanneer door deze cookies persoonsgebonden gegevens worden verwerkt met betrekking tot contractinitiëring of contractafwikkeling is hiervoor de rechtsgrondslag te vinden in art. 6 al. 1 sectie b van de AVG.

Wanneer de verwerking niet bedoeld is voor contractinitiëring of contractafhandeling dient de verwerking het legitieme belang van de aanbieder om de functionaliteit van de website te verbeteren en berust op de wettelijke grondslag van art. 6 al. 1 sectie f van de AVG.

Deze cookies worden verwijdert wanneer de gebruiker zijn browser afsluit.

2. Cookies van derde partijen

Het komt voor dat cookies van derde partijen op de website van de aanbieder worden ingezet. Bij deze derde partijen gaat het om partnerondernemingen waarmee de aanbieder samenwerkt voor publiciteitsdoeleinden, analyses of functionaliteit van de website. Wanneer dit het geval is worden de doeleinden en rechtsgrondslagen van de corresponderende verwerking in de navolgende toelichting medegedeeld.

3. Mogelijkheid tot afschaffing

De gebruiker kan de installatie door cookies voorkomen of beperken door een hiervoor bestemde instellingen in de browser. Reeds opgeslagen cookies kunnen tevens op elk moment worden verwijderd. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. Bij flashcookies is de verwerking niet via de browserinstellingen te voorkomen maar via de betreffende instellingen in de flashplayer. Wanneer de gebruiker de installatie van cookies wil voorkomen of beperken kan dit tot gevolg hebben dat niet alle functies van de website volledig toegankelijk zijn.

Account / Registratie

Van elke registratie worden IP adres, datum en tijdstip van de registratie opgeslagen. Rechtsondergrond hiervoor vindt u in art. 6 al. 1 sectie f van de AVG. Het legitieme belang van de aanbieder is het bewijs van een gegevensbeschermende registratie. Er vind geen overdracht aan derden plaats.

1. Algemene registratie

Naast de hieronder individueel genoemde registratiedoeleinden, worden door de aanbieder verdere diensten aangeboden die na registratie toegankelijk zijn. De hiervoor bij registratie verstrekte gegevens van de gebruiker, die, afhankelijk van het doel van de registratie, kunnen variëren (naam, e-mailadres en eventueel aanhef en telefoonnummer) worden door de aanbieder uitsluitend verwerkt ten behoeve van het door de gebruiker geselecteerde doel.

Rechtsondergrond hierbij is art. 6 al. 1 sectie a van de AVG. Het doel van de verwerking wordt aan de gebruiker medegedeeld in de toestemmingstekst. De hiervoor benodigde toestemming kan de gebruiker conform art. 7 al. 3 van de AVG op elk moment schriftelijk bij de aanbieder herroepen.

2. Contractafwikkeling

Wanneer de gebruiker zich registreert met als doel het bestellen van goederen dan worden de benodigde gegevens voor registratie (naam, aanhef, e-mailadres, telefoon) verwerkt voor het afwikkelen van het contract.

De rechtsondergrond hiervoor is art. 6 al. 1 sectie b van de AVG. Na volledige afhandeling van het contract worden de gegevens van de gebruiker verwijderd met inachtneming van fiscale en commerciële bewaartermijnen.

De gegevens worden tegelijkertijd voor toekomstige bestellingen en het algemene klantenbeheer (bijv. het afroepen van voorgaande bestellingen of de wensenlijst) verwerkt.

Rechtsondergrond hierbij is art. 6 al. 1 sectie a van de AVG. De benodigde toestemming voor het account kan de gebruiker conform art. 7 al. 3 van de AVG op elk moment schriftelijk bij de aanbieder herroepen.

3. Productregistratie/ Garantieverlenging

Wanneer de gebruiker zich registreert in verband met een garantieverlenging dan worden de bij deze registratie verstrekte gegevens (naam, aanhef, e-mailadres, telefoon, type apparaat, datum van aanschaf, verkooppunt) verwerkt voor een eventuele, toekomstige afwikkeling van een garantiegeval.

Rechtsondergrond hiervoor is art. 6 al. 1 sectie b van de AVG. De voor dit doeleinde verwerkte gegevens van de gebruiker worden na afloop van de garantieperiode en met inachtneming van fiscale en commerciële bewaartermijnen verwijderd.

4. Nieuwsbrief

Wanneer de gebruiker zich voor de gratis nieuwsbrief van de aanbieder aanmeldt worden de in het registratieformulier gevraagde gegevens (e-mailadres en naam) door de aanbieder verwerkt voor toewijzing aan het geselecteerde thema. Daarnaast worden het IP adres en datum en tijdstip van de registratie opgeslagen. In het kader van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker gevraagd en de inhoud concreet omschreven. Tegelijkertijd wordt op deze privacy verklaring gewezen. De op deze wijze verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toewijzen van de nieuwsbrief. Er vind geen overdracht aan derden plaats.

Rechtsondergrond is art. 6 al. 1 sectie a van de AVG. De hiervoor benodigde toestemming kan de gebruiker conform art. 7 al. 3 van de AVG op elk moment schriftelijk bij de aanbieder of via de in de nieuwsbrief inbegrepen link herroepen.

5. Contact opnemen / Ticket

Wanneer de gebruiker zich registreert teneinde contact op te kunnen nemen of een service-aanvraag te kunnen versturen worden de voor deze gelegenheid verstrekte persoonlijke gegevens van de gebruiker (naam, aanhef, e-mailadres, telefoonnummer) uitsluitend voor deze aanvraag gebruikt. De verstrekte gegevens zijn alleen noodzakelijk voor de aanvraag; Zonder deze gegevens is een respons niet dan wel beperkt mogelijk. Rechtsondergrond voor deze verwerking is art. 6 al. 1 sectie b van de AVG. De gegevens van de gebruiker worden verwijderd wanneer de aanvraag van de gebruiker naar tevredenheid beantwoord is en er geen wettelijke plicht tot bewaren is, zoals bij een aansluitende contractafwikkeling, garantie- of deficiëntieclaim.

6. Prijsvraag

Wanneer de gebruiker deelneemt aan een door de aanbieder georganiseerde prijsvraag en zich hiervoor registreert worden de hiervoor verstrekte gegevens (naam, aanhef, e-mailadres, telefoon) zonder verdere toestemming uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren en afhandelen van de betreffende prijsvraag / verloting.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden in het kader van de afwikkeling overgedragen aan de verantwoordelijke transportonderneming of een financiële dienstverlener in zoverre dit voor bezorging of uitbetaling van een gewonnen prijs noodzakelijk is.

Rechtsondergrond voor de verwerking van gegevens met betrekking tot deelname is art. 6 al. 1 sectie b van de AVG.

De door de aanbieder met betrekking tot de deelname opgeslagen gegevens van de gebruiker worden uiterlijk 14 dagen na het bekend worden van de uitslag verwijderd, met uitzondering van de gegevens van de winnaar die pas verwijderd kunnen worden na afloop van de fiscale en commerciële bewaartermijnen.

Wanneer deelname via "Facebook" plaatsvindt worden bepaalde gegevens van "Facebook" verwerkt en de ledenprofielen van aanbieder en gebruiker worden gekoppeld. Hierop wordt gewezen in de privacy verklaring van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy

7. Commentaar / Bijdragen

Middels de beoordeling- en commentaarfunctie (bijdragen) op de website, die na registratie beschikbaar is, heeft de gebruiker de mogelijkheid vragen, reacties en meningen op de website te publiceren.

Hierbij wordt de bijdrage, het tijdstip van overdracht en de door de gebruiker opgegeven naam door de aanbieder verwerkt en openbaar gemaakt.

Rechtsondergrond is art. 6 al. 1 sectie a van de AVG. De toestemming hiervoor kan de gebruiker, conform art. 7 al. 3 van de AVG, op elk moment door een schriftelijke mededeling aan de aanbieder herroepen.

Daarnaast wordt ook het IP adres en het e-mailadres van de gebruiker door de aanbieder verwerkt. De verwerking van het IP adres vindt plaats op basis van het rechtmatige belang van de aanbieder in het geval dat de bijdrage van de gebruiker inbreuk maakt op de rechten van een derde partij en/ of illegale inhoud wordt geplaatst.

Rechtsondergrond hiervoor is art. 6 al. 1 sectie van de AVG. Het legitieme belang van de aanbieder bestaat uit de eventueel benodigde juridische verdediging.

Wanneer een gebruiker contact opneemt per e-mail wordt bij deze gelegenheid de verstrekte, persoonsgebonden gegevens van de gebruiker voor het verwerken van de aanvraag gebruikt. De gegevens zijn voor het beantwoorden van de aanvraag noodzakelijk; Zonder deze gegevens is beantwoorden niet dan wel beperkt mogelijk. Rechtsondergrond voor deze verwerking is art. 6 al. 1 sectie b van de AVG. De gegevens van de gebruiker worden verwijdert zodra de aanvraag van de gebruiker naar voldoening is beantwoord en er geen wettelijke bewaarplicht bestaat zoals bijvoorbeeld bij een aansluitende contractafwikkeling.

Zahlungsdienstleister Klarna

Der Anbieter setzt zur Zahlungsabwicklung von Bestellungen über den Online-Shop den Zahlungsdienstleister Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden, nachfolgend „Klarna“, ein.

Hierzu hat der Anbieter den „Check-Out“ von Klarna auf der finalen Bestellseite integriert.

Rechtsgrundlage für die dabei erfolgende Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO (Vertragserfüllung) sowie das berechtigte Interesse des Anbieters an dem Angebot von effektiven und sicheren Zahlungsmöglichkeiten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO.

Durch diese Integration lädt der Browser des Nutzers im Bestellablauf die „Check-Out“ Seite von einem Server von Klarna. Hierdurch werden an den Server von Klarna schon die folgenden Daten des Nutzers übermittelt, ohne dass der Nutzer mit der „Check-Out“ Seite interagiert:

 • Browsertyp und -version;
 • verwendetes Betriebssystem;
 • Website, von der der Nutzer den „Check-Out“ anfordert;
 • Datum und Uhrzeit des Aufrufs;
 • Internet-Protokoll-(IP)-Adresse des Nutzers.

Bei den Zahlungsarten Vorkasse und PayPal beschränkt sich die Verarbeitung ohne eine weitergehende Einwilligung des Nutzers auf die Weitergabe der Zahlungsdaten an den Anbieter oder PayPal.

Bei der Auswahl der Zahlungsarten Kauf auf Rechnung, Ratenkauf, Sofort-Überweisung, Kreditkarte oder Lastschrift werden zur Zahlungsabwicklung und in diesem Zusammenhang zur Identitäts- und Bonitätsprüfung insbesondere die folgenden personenbezogenen Daten von Klarna verarbeitet:

 • Kontaktinformationen, wie Vorname, Nachname, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer, etc.;
 • Informationen zur Abwicklung der Bestellung, wie Produktart, Produktnummer, Preis, etc.;
 • Zahlungsinformationen, wie Debit- und Kreditkartendaten (Kartennummer, Gültigkeitsdatum und CCV-Code), Rechnungsdaten, Kontonummer, etc.;
 • Im Falle der Auswahl der Zahlart „Kauf auf Rechnung“ oder „Ratenkauf“, erhebt und nutzt Klarna zur Entscheidung ob die Zahlungsart dem Nutzer angeboten werden kann personenbezogene Daten und Informationen über das bisherige Zahlungsverhalten des Nutzers sowie Wahrscheinlichkeitswerte für dessen Zahlungsverhalten in der Zukunft (sogenanntes Scoring). Die Berechnung des Scorings wird auf der Basis wissenschaftlich anerkannter mathematisch-statistischer Verfahren durchgeführt.

Weitere Informationen zu der vorgenannten Verarbeitung durch Klarna sowie die geltenden Datenschutzbestimmungen von Klarna können unter https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf abgerufen werden.

Contactaanvragen per e-mail

Im Falle eines Bestellabschlusses durch den Nutzer werden die in der Eingabemaske der „Check-Out“-Seite getätigten Dateneingaben von Klarna in eigener Verantwortung zur Zahlungsabwicklung verarbeitet.

Sollicitaties

Bij een digitale sollicitatie worden de sollicitatiegegevens voor de afwikkeling van de sollicitatieprocedure elektronisch door ons verzameld en verwerkt.

Rechtsgrondslag voor deze verwerking is § 26 al. 1 S. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in verbinding met art. 88 al. 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer uw sollicitatie resulteert in een arbeidsovereenkomst worden de verstrekte gegevens in uw personeelsdossier opgeslagen voor de gebruikelijke organisatorische en administratieve procedures met inachtneming van de relevante wettelijke voorschriften.

Rechtsgrondslag voor de verwerking is § 26 al. 1 S. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in verbinding met art. 88 al. 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het verwijderen van verstrekte gegevens vindt bij een afwijzing op de sollicitatie automatisch plaats binnen twee maanden na het bekendmaken van de afwijzing. Dit geldt niet wanneer op basis van wettelijke eisen (bewijslast conform de algemene wet gelijke behandeling, AWGB) een langere opslag van max. vier maanden of tot het sluiten van een gerechtelijke procedure noodzakelijk is.

Rechtsgrondslag hierbij is art. 6 al. 1 sectie f van de AVG dan wel § 24 al. 1 Nr. 2 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz). Het rechtmatige belang van de aanbieder ligt bij de juridische verdediging.

Wanneer uitdrukkelijk toestemming is verleend de gegevens langdurig op te slaan in een databank voor kandidaten worden de gegevens op basis van deze toestemming verder verwerkt.

Rechtsgrondslag hierbij is art. 6 al. 1 sectie a van de AVG. De toestemming hiervoor kan conform art. 7 al. 3 van de AVG op elk moment via een schriftelijke mededeling aan de aanbieder worden herroepen.

YouTube

De aanbieder maakt op de website voor het weergeven van videofragmenten gebruik van een tool van de onderneming YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, hierna simpelweg „YouTube“ genoemd. YouTube is een dochteronderneming van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

YouTube is als dochteronderneming van Google gecertificeerd conform het „EU-US Privacy Shield“ en garandeert hierdoor het naleven van de voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming van de EU bij het verwerken van gegevens in de USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 al. 1 sectie f van de AVG. Het legitieme belang van de aanbieder is het verbeteren van de gebruikerskwaliteit van de website. De aanbieder gebruikt YouTube met de door YouTube aangeboden optie "uitgebreide gegevensbescherming".

Volgens YouTube worden gegevens in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" alleen aan de YouTube-server overgedragen wanneer een video wordt gestart.

Wanneer de gebruiker een pagina bezoekt met een ingesloten video wordt een verbinding tot stand gebracht met de YouTube-server in de USA en de inhoud wordt middels de browser van de gebruiker weergegeven op de internetpagina. Hierbij wordt door YouTube in ieder geval het IP adres, de datum, het tijdstip en de door de gebruiker bezochte pagina verwerkt. Dit leidt tevens tot een verbinding met een Google double-click advertentienetwerk. Wanneer de gebruiker tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd dan wordt de verbindingsinformatie toegewezen aan het YouTube-account van de gebruiker.

Wanneer de gebruiker wil voorkomen dat YouTube de verzamelde informatie aan zijn gebruikersaccount toewijst moet hij zich voor het bezoek aan de website bij YouTube afmelden. Het is ook mogelijk het gebruikersaccount overeenkomstig te configureren.

YouTube gebruikt voor functionaliteit en analyses ook permanente cookies.

Wanneer de gebruiker het niet eens is met deze handelswijze bestaat de mogelijkheid de installatie van cookies door de hiervoor bestemde browserinstelling te voorkomen. Meer hierover vindt u onder het punt "Cookies".

Meer informatie met betrekking tot verzameling en gebruik van gegevens door Google evenals over de hieraan verbonden rechten en het beschermen van de privacy van de gebruiker vindt u in het privacybeleid van Google:

https://policies.google.com/privacy

HERE Maps

Voor de visuele weergave van de locatie van de vakhandel gebruikt de aanbieder de componenten van "HERE Maps" van de firma HERE Global B.V, Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nederland, hierna „HERE“, genoemd.

Voor de weergave van de locaties is een verbinding met de server van HERE en de opgave van het IP adres van de bezoeker door het subsysteem nodig. Het subsysteem gebruikt het IP adres uitsluitend om de browser of de bezoeker de gevraagde informatie te verzenden. Het IP adres is daarom voor de weergave van deze functie nodig. Door de verbinding kan HERE herkennen van welke website een aanvraag wordt verzonden en aan welk IP adres de weergave van de locatie van de vakhandel wordt verzonden.

Daarnaast wordt door HERE een cookie ingezet om gebruikersinstellingen en -gegevens te verwerken bij de weergave van de pagina en de daarmee verbonden functies, waarmee de componenten van "HERE Maps" zijn geïntegreerd.

Wanneer de gebruiker het niet eens is met deze gang van zaken, bestaat de mogelijkheid de installatie van cookies, via de bijbehorende instelling van de broswer te voorkomen. Meer hierover vindt u onder het punt "Cookies".

Wettelijke grondslag hiervoor is art. 6 al. 1 let. f AVG. De gerechtvaardigde interesse van de aanbieder bestaat uit de optimalisering van de functionaliteit van de webpagina.

Wanneer de bezoeker instemt, in het bijzonder door de browserinstelling of browservrijgave, wordt door HERE ook de locatie van de bezoeker via het IP adres verwerkt voor weergave van de dichtstbijzijnde vakhandel.

Wettelijke grondslag hiervoor is art. 6 al. 1 let. a AVG. De toestemming kan op elk moment via de overeenkomstige browserinstelling worden herroepen.

Meer informatie over de gerelateerde gegevensverwerking biedt HERE onder de volgende link aan: https://legal.here.com/nl-nl/privacy/policy

JBL ProScan APP

Via een applicatie (app) voor mobiele besturingssystemen maakt de aanbieder wateranalyses en –diagnoses voor aquarium mogelijk. De aanbieder en derden verzamelen hierbij de volgende gegevens:

1. Download van de app

Om de app te kunnen gebruiken moet deze op uw mobiele apparaat worden geïnstalleerd. Dit wordt de gebruiker mogelijk gemaakt via GOOGLE-PLAY-STORE en de APP-STORE.

GOOGLE-PLAY-STORE is een service van de firma Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna simpelweg „Google“ genoemd.

Google verzamelt, slaat op en verwerkt hierbij eveneens gegevens die, eventueel, nodig zijn voor betaling of het functioneren van de app. Meer hieromtrent: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

APP-STORE is een service van de firma Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014 USA, hierna simpelweg „Apple“ genoemd.

Apple verzamelt, slaat op en verwerkt hierbij eveneens gegevens die, eventueel, nodig zijn voor betaling of het functioneren van de app. Meer hieromtrent: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/

2. Informatie m.b.t. de benodigde toegang

Om de functies van de app te kunnen gebruiken heeft de app toegang nodig tot inhoud dan wel functies van het mobiele apparaat die hierna worden weergegeven:

Accounts: Voor het uitvoeren van de app moet deze een gebruikersaccount op het apparaat van de klant kunnen opslaan en oproepen. Hiervoor grijpt de app terug op de accountverificatiefuncties van de accountmanager.

Camera/foto's: Toegang tot de camera en de foto’s geeft de app toegang tot het geheugen van het mobiele apparaat, in het kader van de uit te voeren functies. Hierbij wordt het lezen, opslaan, wijzigen en verwijderen van foto’s in en uit het geheugen mogelijk. Bij de inhoud gaat het voornamelijk om de door de gebruiker via de app gemaakte foto’s.

Toegang tot of verbinding met het netwerk: De app heeft deels toegang tot aanwezige netwerken nodig om gegevens via het internet op te kunnen roepen. In het kader van deze functie zal de app, ter optimalisering van de overdracht, ook controleren welke mobiele netwerken, bijv. LTE of WIFI, beschikbaar zijn.

Juridische basis voor de verwerking is art. 6 al. 1 sectie b AVG.

De door de gebruiker vrijgegeven app-autorisaties kunnen onder "instellingen" op elk moment gewijzigd worden. Wanneer de autorisaties gedeactiveerd worden zijn eventueel niet alle functies van de app meer toegankelijk.

Meer informatie met betrekking tot de autorisatie-instellingen:

https://support.google.com/googleplay/answer/6270602?hl=nl&ref_topic=6046245

https://support.apple.com/nl-nl/HT207830

3. Server Logfiles

Om communicatieve en veiligheidsredenen worden gedurende het gebruik van de app de volgende gegevens van het mobiele apparaat aan de provider of diens webspace provider overgedragen (zogenaamde server logfiles):

 • Smartphonetype
 • Appversie
 • Besturingssysteem
 • Datum en tijdstip van de toegang
 • Gebruiker-ID
 • Aquarium-ID
 • Internet Protocol-(IP)-adres van de gebruiker of het apparaat en de kaart ID.

De persoonlijke gegevens worden aan het einde van de sessie geanonimiseerd opgeslagen voor analysedoeleinden.

4. Nieuwsbrief

Wanneer de gebruiker zich voor de gratis ProScan nieuwsbrief van de aanbieder aanmeldt wordt het e-mailadres door de aanbieder verwerkt voor het toezenden van de nieuwsbrief. In het kader van de installatie van de app wordt de goedkeuring van de gebruiker gevraagd waarbij op deze privacy verklaring wordt gewezen. De zo verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Er vind geen overdracht aan derden plaats.

Rechtsondergrond is art. 6 al. 1 sectie a van de AVG. De hiervoor benodigde toestemming kan de gebruiker conform art. 7 al. 3 van de AVG op elk moment schriftelijk bij de aanbieder of via de in de nieuwsbrief inbegrepen link herroepen.

B. Privacyrichtlijn voor social media sites

Wij maken gebruik van zgn. social media platforms voor het promoten van onze producten en diensten en om te communiceren met klanten en geïnteresseerden.

Navolgende informatie informeert u in het bijzonder over het type, de omvang, het doel, de duur en de wettelijke grondslag met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens wanneer u onze bedrijfspresentatie bezoekt op een social media platform of via dit platform contact met ons opneemt.

Onder “verwerken” vallen het verzamelen, gebruiken, doorgeven en/of opslaan van gegevens. Onder “persoonlijke gegevens” verstaan we, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG” genoemd), in principe alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd. De exacte definities hiervan zijn bepaald in artikel 4 van de AVG.

I. Informatie met betrekking tot de gezamenlijke verantwoordelijke partijen

II. Gebruikersrechten

III. Informatie aangaande gegevensverwerking

I. Informatie met betrekking tot de gezamenlijke verantwoordelijke partijen

Voor alle hierna genoemde social media platforms is de

 • JBL GmbH & Co. KG
 • Dieselstraße 3
 • D-67141 Neuhofen
 • Tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
 • Fax: +49/ (0)6236/ 4180-999
 • E-mail: info@jbl.de

- hierna „aanbieder“ genoemd -

met de hierna genoemde platformbeheerder, conform artikel 26 van de AVG, verantwoordelijk.

De externe verantwoordelijk met betrekking tot de gegevensbescherming van de aanbieder is:

 • Killian Hedrich
 • c/o DatCQ GbR
 • Alexander F. Bräuer, Killian Hedrich
 • en Frank Weiß
 • Katharinenstraße 16
 • 73728 Esslingen
 • Duitsland
 • Tel. +49 (0)711/ 93277955
 • Fax: +49 (0)711/ 93277956
 • E-mail: dsb@datcq.de

Facebook en Instagram

Op de social media platforms „Facebook“ en "Instagram" is de aanbieder gezamenlijk met de

 • Facebook Ireland Ltd.
 • 4 Grand Canal Square
 • Grand Canal Harbour
 • Dublin 2 Ierland

verantwoordelijk.

De medewerker gegevensbescherming van Facebook is bereikbaar middels een contactformulier: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

De gezamenlijk verantwoordelijke partijen hebben in een overeenkomst de verplichtingen uit de AVG geregeld. Deze overeenkomst is via de volgende link op te roepen: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

II. Gebruikersrechten

Ongeacht de details van de overeenkomst kunt u uw rechten in het kader van de AVG altijd doen gelden met en ten opzichte van elk van de beide verantwoordelijke partijen.

De gebruiker heeft, met betrekking op de door de verantwoordelijke partijen hierna weergegeven verwerking van zijn persoonlijke gegevens, het recht

 1. een bevestiging te ontvangen of de door hem verstrekte gegevens verwerkt worden en op een nauwkeurige informatieverstrekking over deze gegevens en op verdere informatie en kopieën van de gegevens conform art. 15 van de AVG;
 2. de onmiddellijke correctie van de hem betreffende onjuiste gegevens of de completering van deze gegevens conform art. 16 van de AVG te eisen;
 3. te eisen dat de hem betreffende gegevens, conform art. 17 van de AVG, per direct verwijderd worden of, alternatief, wanneer bijvoorbeeld een aanvullende verwerking conform art. 17 al. 3 van de AVG noodzakelijk is, een beperking van de verwerking van de gegevens conform art. 18 van de AVG te eisen;
 4. dat hij de hem betreffende en de door hem beschikbaar gestelde gegevens conform art. 20 van de AVG ontvangt en overdracht aan andere verantwoordelijke partijen mag eisen;
 5. een klacht bij de toezichthouder conform art. 77 van de AVG in te dienen wanneer de gebruiker van mening is dat de manier waarop de aanbieder zijn persoonlijke gegevens verwerkt in strijd is met de AVG.
 6. In principe kan de gebruiker ten allen tijde bezwaar maken tegen een toekomstige verwerking van de hem betreffende gegevens die ook een verantwoordelijke op basis van art. 6 al. 1 sectie f van de AVG plaatsvindt. Dit bezwaar kan in het bijzonder betrekking hebben op de verwerking ten behoeve van rechtstreekse marketingdoeleinden.
 7. De verantwoordelijke is daarnaast verplicht alle ontvangers, waaraan de gegevens zijn verstrekt te informeren aangaande elke rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens evenals van elke beperking van verwerking overeenkomstig art. 16 van de AVG, artikel 17 alinea 1 van de AVG en artikel 18 van de AVG. Deze verplichting bestaat niet wanneer deze kennisgeving onmogelijk blijft te zijn of wanneer hier een onevenredige moeite aan verbonden is. De gebruiker heeft recht op toegang tot genoemde ontvangers.

III. Informatie aangaande gegevensverwerking

Voor het promoten van diensten en producten evenals voor jet communiceren met klanten en geïnteresseerden heeft de aanbieder een bedrijfspresentatie op de/het hierna volgende platform(en):

De wettelijke basis voor de hieruit voortkomende en navolgend voor elk platform weergegeven verwerking van persoonlijke gegevens is art. 6 al. 1 sectie f van de AVG. Het rechtmatige belang van de aanbieder bestaat uit de analyse, de communicatie, de verkoop en de promotie van zijn producten en diensten.

Rechtsgrondslag kan ook de toestemming van de gebruiker tegenover de platformbeheerder zijn conform art. 6 al. 1 sectie a van de AVG. Deze toestemming kan de gebruiker op elk moment voor de toekomst herroepen door een mededeling aan de platformbeheerder conform art. 7 al. 3 van de AVG.

facebook und Instagram

Bij het oproepen van de online aanwezigheid van de aanbieder op de platforms "Facebook" en "Instagram" worden door Facebook Ireland Ltd., als exploitant van beide platforms in de EU, gegevens van de gebruiker (bijv. persoonlijke informatie, IP-adres, enz.) verwerkt.

Deze gebruikersgegevens dienen de aanbieder als statistische informatie over zijn bedrijfsaanwezigheid op "Facebook" en "Instagram". Facebook Ireland Ltd. gebruikt deze gegevens in het bijzonder voor marktonderzoek en reclamedoeleinden evenals voor het aanmaken van gebruikersprofielen. Aan de hand van deze profielen wordt het Facebook Ireland Ltd. bijvoorbeeld mogelijk gemaakt de gebruiker, binnen en buiten "Facebook" en "Instagram", overeenkomstig zijn interesses te voorzien van advertenties. Is de gebruiker op het tijdstip van het oproepen aangemeld bij zijn Facebook- of Instagram-account kan Facebook Ireland Ltd. de gegevens ook nog eens verbinden aan het bereffende gebruikersprofiel.

Wanneer de gebruiker contact opneemt met de aanbieder via "Facebook" of "Instagram" worden de bij deze gelegenheid ingevoerde persoonlijke gegevens van de gebruiker gebruikt voor de verwerking van de aanvraag. De gebruikersgegevens worden bij de aanbieder verwijdert in zoverre de aanvraag van de gebruiker uiteindelijk beantwoord is en er geen wettelijke bewaarplicht, zoals bijvoorbeeld bij een aansluitende contractafwikkeling, is ontstaan.

Voor het verwerken van gegevens worden door Facebook Ireland Ltd. eventueel ook cookies ingezet.

Wanneer de gebruiker het met deze verwerking niet eens is bestaat de mogelijkheid de installatie van cookies door de bijbehorende browserinstellingen te vermijden. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de gebruikte browser. Bij flash cookies is de verwerking niet middels de browserinstellingen te voorkomen maar door de bijbehorende instellingen van de flash player. Wanneer de gebruiker de installatie van cookies wil voorkomen of beperken kan dit ertoe leiden dat niet alle functies van Facebook volledig te gebruiken zijn.

Meer over de verwerkingsactiviteiten, de preventie hiervan en de verwijdering van de door Facebook Ireland Ltd. verwerkte gegevens vindt u in de richtlijnen van "Facebook" en "Instagram":

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://help.instagram.com/519522125107875

Het is niet uitgesloten dat de verwerking door Facebook Ireland Ltd. ook via Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 in de USA plaatsvindt.

Facebook Inc. heeft zich aangemeld bij het „EU-US Privacy Shield“ en verklaart daarmee bij de verwerking van gegevens in de USA te voldoen aan de EU regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

C. Datenschutzerklärung für Vertragsabwicklung

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen

 • JBL GmbH & Co. KG Dieselstraße 3
 • D-67141 Neuhofen
 • Tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
 • Fax: +49/ (0)6236/ 4180-999
 • E-Mail: info@jbl.de

Der externe Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist:

 • Killian Hedrich c/o DatCQ GbR
 • Alexander F. Bräuer, Killian Hedrich und Frank Weiß
 • Katharinenstraße 16
 • 73728 Esslingen
 • Tel. +49 (0)711/ 93277955
 • Fax: +49 (0)711/ 93277956
 • E-Mail: dsb@datcq.de

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung

Wenn Sie bei uns einen Auftrag auslösen oder ein Angebot anfordern, erheben wir folgende Informationen:

 • Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Anschrift, ggf. Telefonnummer und ggf. Bankverbindung;
 • Informationen, die für die Vertragsabwicklung notwendig sind.

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

 • um Sie als unseren Kunden oder Interessenten identifizieren zu können;
 • um den Auftrag durchführen zu können;
 • um Sie angemessen betreuen zu können;
 • zur Korrespondenz mit Ihnen;
 • zur Kundenverwaltung;
 • zu Abrechnungszwecken.

Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund Ihres Auftrages oder Angebotsanfrage und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Auftrags und für die beidseitige Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen erforderlich.

Wir behalten uns zudem vor, Ihre Daten ggf. für eine Direktwerbung per E-Mail oder postalisch gemäß § 7 Abs. 3 UWG zu nutzen, wenn Sie dieser Nutzung nicht widersprechen. Die Direktwerbung umfasst ausschließlich Angebote zu ähnlichen Dienstleistungen, wie den bereits von Ihnen bei uns gebuchten. Rechtsgrundlage ist in diesem Fall Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht an dem wirtschaftlichen Interesse des Absatzes unserer Leistungen.

Die für die Beauftragung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ende der Beauftragung gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen sowie sonstiger gesetzlicher Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (beispielsweise aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüberhinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.

3. Weitergabe von Daten an Dritte

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Vertragsabwicklung erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe Ihrer Daten an Finanzdienstleister oder Transportunternehmen, wenn dies zur Bezahlung und Lieferung des Vertragsgegenstandes notwendig ist.

4. Einwilligung

Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb der Vertragserfüllung kann aufgrund Ihrer Einwilligung erfolgen. Eine solche Einwilligung muss von Ihnen ausdrücklich erteilt worden sein und sie kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden. Falls wir Sie um eine solche freiwillige Einwilligung bitten, werden wir Sie über den Zweck gesondert informieren.

Rechtgrundlage für eine solche Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

5. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:

 • gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
 • gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
 • gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
 • gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
 • gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
 • benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
 • gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
 • gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes, Arbeitsplatzes oder unseres Firmensitzes wenden.

5. Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an: info@jbl.de