Herroepingsvoorwaarden

Herroepingsvoorwaarden

Als consument heeft u wettelijk recht op herroeping. Een consument is conform § 13 van het Duitse BW elke natuurlijke persoon die een rechtsgeldige transactie voor een doeleinde afsluit, die noch aan commerciële noch aan de zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven.

Herroepingsrecht

U heeft het recht dit verdrag binnen dertig dagen zonder opgave van reden te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt dertig dagen vanaf de dag dat u of een door u benoemde derde persoon, die niet de opdrachtgever is, de laatste goederen heeft aangenomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons

JBL GmbH & Co.KG
Dieselstraße 3
67141 Neuhofen
Duitsland

Telefoon: +49(0)6236-4180-0
Fax: +49(0)6236-4180-999
E-Mail: shopeu@jbl.de

door middel van een duidelijk geformuleerde verklaring (bijv. een met de reguliere post verzonden brief, fax of e-mail) over het door u genomen besluit te herroepen te informeren. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeld van een herroepingsformulier gebruiken hetgeen echter niet verplicht is.

Ter bescherming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over de herroeping voor het afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u de aankoopovereenkomst herroept is het onze plicht alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van additionele kosten die voortgekomen zijn uit een andere bezorgwijze dan die door ons, voor de meest gunstige standaardlevering, is aangeboden), direct binnen 14 dagen terug te betalen vanaf de dag dat uw herroepingsmelding bij ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde betalingswijze die u bij uw oorspronkelijke transactie heeft ingezet tenzij met u nadrukkelijk iets anders is overeengekomen. In geen geval wordt u wegens deze terugbetaling een vergoeding in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling achterhouden totdat wij de goederen retour ontvangen hebben of tot u het bewijs heeft overhandigd dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van hetgeen eerder plaatsvindt.

U dient de goederen zonder aarzelen, en in elk geval ten laatste binnen 14 dagen nadat u ons over de herroeping van de aankoop heeft geïnformeerd, aan ons retour te zenden of te overhandigen. Deze termijn is gegarandeerd wanneer u de goederen voor het aflopen ervan aan ons terugzendt.

De directe kosten van de retourzending komen voor uw rekening.

U draait alleen voor een waardeverlies van de goederen op wanneer dit te wijten is aan een door u uitgevoerde onnodige handelswijze ter controle van de structuur, eigenschappen of functie van de goederen.

Opmerking

Het herroepingsrecht vervalt conform § 312 g sectie 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek in zoverre de partijen niets anders zijn overeengekomen,

  • bij verdragen met betrekking tot het leveren van verzegelde goederen, die op basis van gezondheidsbescherming of hygiëne niet in aanmerking komen voor teruggave wanneer u de verzegeling na ontvangst heeft verwijderd.

  • evenals bij verdragen voor het leveren van goederen, wanneer deze na aflevering op basis van hun toestand onlosmakelijk met andere goederen vermengd zijn geraakt.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Wanneer u het verdrag wilt herroepen vult u a.u.b. dit formulier in en stuur het aan ons terug).

JBL GmbH & Co.KG
Dieselstraße 3
67141 Neuhofen
Duitsland

Fax: +49(0)6236-4180-999
E-Mail: shopeu@jbl.de

Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten aankoopverdrag met betrekking tot de volgende artikelen (*) / verlening van de volgende dienst(en) (*)

Bestelt op (*) / ontvangen op (*)

Naam van de gebruiker(s)

Adres van de gebruiker(s)

Datum

Handtekening van de gebruiker(s)
(uitsluitend bij mededeling op papier)

(*) A.U.B. doorstrepen wat niet van toepassing is

Voorbeeld herroepingsformulier printen