Pouczenie dot. odstąpienia od umowy

Pouczenie dot. odstąpienia od umowy

Jako konsumentowi przysługuje Państwu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Konsumentem jest zgodnie z § 13 BGB [Kodeksu Cywilnego] każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję handlową do celów, których nie można przyporządkować w przeważającej części ani do zarobkowej działalności, ani do samodzielnej działalności zawodowej.

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo w ciągu trzydziestu dni odstąpić od niniejszej Umowy bez podania powodów.

Termin odstąpienia od umowy wynosi trzydzieści dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwo osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, przyjęła w posiadanie ostatni towar.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo nas

JBL GmbH & Co. KG
Dieselstraße 3
67141 Neuhofen
Niemcy

Telefon: +49(0)6236-4180-0
Telefaks: +49(0)6236-4180-999
e-mail: shopeu@jbl.de

poinformować poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą lub e-mailem) o swojej decyzji odstąpienia od tej Umowy. Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza Odstąpienia od umowy, jednak nie jest to wymagane.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, że wyślą Państwo zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli Państwo odstąpią od tej Umowy, mamy obowiązek niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia wpływu do nas zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej Umowy zwrócić Państwu wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, włącznie z kosztami przesyłki (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z tego, że wybrali Państwo inny rodzaj przesyłki niż najkorzystniejsza oferowana przez nas przesyłka standardowa). Do tego zwrotu płatności wykorzystamy ten sam środek płatniczy, który Państwo stosowali przy pierwotnej transakcji, chyba że zostanie z Państwem wyraźnie uzgodnione coś innego; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni opłatami związanymi z tym zwrotem płatności.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy dopóki nie otrzymamy z powrotem towarów lub dopóki Państwo nie dostarczą dowodu, że Państwo odesłali towary z powrotem, zależnie od tego, która data jest wcześniejsza.

Mają Państwo obowiązek odesłania do nas towarów z powrotem lub przekazania do nas niezwłocznie i w każdym wypadku najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomili nas Państwo o odstąpieniu od tej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Państwo wyślą towary przed upływem terminu czternastu dni.

Państwo ponoszą bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej towarów.

Muszą Państwo tylko wtedy pokryć ewentualną utratę wartości towarów, jeżeli ta utrata wartości jest spowodowana obchodzeniem się z towarami w sposób, który nie był konieczny do celów sprawdzenia ich stanu, właściwości i działania.

Wskazówka

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa zgodnie z § 312 g Ustęp 2 BGB [Kodeksu Cywilnego] wcześniej, o ile Strony nie uzgodniły niczego innego,

  • w przypadku umów o dostawę szczelnie zamkniętych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie nadają się do zwrotu, jeżeli ich hermetyczne zamknięcie zostało usunięte;

  • oraz w przypadku umów o dostawę towarów, jeżeli ze względu na ich rodzaj zostały one w dostawie nierozdzielnie wymieszane z innymi towarami.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy, proszę wypełnić ten formularz i odesłać go z powrotem.)

JBL GmbH & Co. KG
Dieselstraße 3
67141 Neuhofen
Niemcy

Telefaks: +49(0)6236-4180-999
e-mail: shopeu@jbl.de

Niniejszym odstępuję/-emy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy w sprawie kupna-sprzedaży następujących towarów (*)/ świadczenia poniższej usługi (*)

Zamówiono dnia (*)/otrzymano dnia (*)

Nazwisko konsumenta/-ów

Adres konsumenta/-ów

Data

Podpis konsumenta/-ów
(Tylko w przypadku powiadomienia papierze)

(*) niepotrzebne proszę skreślić

Wydruk wzoru formularza odwołania od umowy

A word about cookies before we continue

The JBL Homepage also uses several types of cookies to provide you with full functionality and many services: We require technical and functional cookies to ensure that everything works when you visit this website. We also use cookies for marketing purposes. This ensures that we recognise you when you visit our extensive site again, that we can measure the success of our campaigns and that the personalisation cookies allow us to address you individually and directly, adapted to your needs - even outside our website. You can determine at any time - even at a later date - which cookies you allow and which you do not allow (more on this under "Change settings").

Are you over 16 years old? Then confirm the use of all cookies with "Noticed" and you are ready to go.

Choose your cookie settings

Technical and functional cookies, so that everything works when you visit our website.
Marketing cookies, so that we recognize you on our pages and can measure the success of our campaigns.