Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

A: Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw JBL GmbH & Co. KG dla przedsiębiorców.

B: Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw JBL GmbH & Co. KG dla konsumentów.

C: Informacje obowiązkowe dla internetowych usług handlowych

PL: Wskazówka dot. Platformy online do pozasądowego rozwiązywania sporów

A: Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw JBL GmbH & Co. KG dla przedsiębiorców.

Stan na 11/2015

1. Zakres obowiązywania

1.1. Niniejsze Warunki JBL GmbH & Co. KG (zwanej dalej: „Sprzedającym”) dotyczą w wersji obowiązującej w chwili zamówienia wszystkich dostaw i usług Sprzedającego świadczonych Przedsiębiorcy (zwanemu dalej: „Kupującym”) w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), a tym samym każdej osobie fizycznej i prawnej lub spółce osobowej posiadającej zdolność prawną, która dokonuje czynności prawnej w ramach samodzielnej działalności zawodowej lub gospodarczej.

1.2. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na niniejsze warunki. Odmienne warunki Kupującego nie mają zastosowania, również jeśli nie zostały one wyraźnie odrzucone przez Sprzedającego.

2. Zawarcie umowy i prawo do wprowadzenia zmian

2.1. Oferty Sprzedającego nie stanowią wiążącej Kupującego oferty sprzedaży. Są one jedynie zaproszeniem Kupującego do złożenia Sprzedającemu wiążącej oferty.

2.2. Kupujący może składać oferty kupna faksem, pocztą elektroniczną, poprzez platformę internetową B2B, a także drogą telefoniczną. Oferta przyjmowana jest przez Sprzedającego w terminie 14 dni poprzez złożenie wyraźnego oświadczenia o przyjęciu, przesłanie wezwania do zapłaty lub wysyłkę towaru.

2.3. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian do konstrukcji oraz innych zmian parametrów technicznych i parametrów pracy, o ile służą one postępowi technicznemu i są uzasadnione z uwzględnieniem interesów Kupującego.

3. Ceny

3.1. Wszystkie ceny wskazane w ofertach i zamówieniach oraz wynikające z nich należne kwoty są cenami bez ustawowego podatku VAT w aktualnie obowiązującej wysokości oraz bez opakowania; koszt opakowania zostanie zafakturowany osobno

3.2. O ile nic innego nie wynika z potwierdzenia zamówienia, obowiązują ceny na warunkach „loco magazyn Neuhofen/Pfalz”.

4. Dostawa

4.1. Informacje dotyczące terminów dostawy są wiążące tylko wówczas, jeśli termin dostawy zostanie pisemnie potwierdzony przez Sprzedającego.

4.2. O ile nic innego nie zostanie ustalone, dostawa z magazynu Neuhofen będzie realizowana na koszt i ryzyko Klienta.

4.3. Jeśli Sprzedający nie będzie w stanie dotrzymać ustalonego terminu dostawy, jest on zobowiązany do powiadomienia o tym Kupującego w odpowiednim terminie. Zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu Sprzedającego lub poddostawców, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności strajki lub zgodne z prawem lokauty, a także okoliczności siły wyższej wydłużają termin dostawy stosownie do czasu trwania zakłócenia. W takich przypadkach Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy tylko wówczas, jeśli po upływie terminu dostawy ponagli on Sprzedającego do wykonania świadczeń umownych, wyznaczając stosowny termin, pod warunkiem, że wyznaczony termin bezskutecznie upłynie. Jeśli termin dostawy został określony jako konkretny dzień kalendarzowy, wyznaczany przez Kupującego stosowny termin dodatkowy zaczyna biec w chwili upływu tego terminu kalendarzowego. Ustawowe prawo żądania odszkodowania zamiast wykonania świadczenia pozostaje w mocy.

4.4. Dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile są one możliwe do przyjęcia przez Kupującego.

5. Warunki płatności

5.1. Jeśli nic innego nie wynika z potwierdzenia zamówienia, pierwsza sprzedaż na rzecz Kupującego dokonywana jest tylko za przedpłatą lub za pobraniem po odjęciu 2% skonta. W pozostałych przypadkach przy poleceniu zapłaty lub płatności gotówką przy odbiorze Sprzedający udziela 3% skonta. W przypadku przelewu na rachunek cenę sprzedaży należy uiścić w ciągu 8 dni od daty wystawienia faktury po odjęciu 2% skonta lub netto (bez potrąceń) w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Skonto jest udzielane pod warunkiem, że Kupujący uregulował wszystkie należności.

5.2. Obowiązują przepisy ustawowe dotyczące skutków zwłoki w płatności.

5.3. Czeki są przyjmowane wyłącznie celem wykonania zobowiązania. Weksle nie są akceptowane w charakterze środków płatniczych.

6. Potrącenie / zatrzymanie

6.1. Kupujący jest uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności wyłącznie z wierzytelnościami bezspornymi lub stwierdzonymi prawomocnym orzeczeniem sądu.

6.2. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wówczas, jeśli jego roszczenie przeciwne opiera się na tym samym stosunku umownym.

7. Zastrzeżenie własności

7.1. Przedmiot dostawy wraz z ewentualnymi dodatkami („rabatami w naturze”) pozostaje własnością Sprzedającego do czasu wykonania wszelkich roszczeń przysługujących mu względem Kupującego z tytułu umowy. W przypadku niewywiązywania się Kupującego z umowy Sprzedający jest uprawniony do odbioru przedmiotu objętego zastrzeżeniem własności. Odbiór ten nie stanowi odstąpienia od umowy, chyba że zostanie to wyraźnie zadeklarowane przez Sprzedającego.

7.2. Towar objęty zastrzeżeniem własności może zostać odsprzedany w ramach zwykłej działalności handlowej. W przypadku takiej odsprzedaży Kupujący odstępuje Sprzedającemu swoje roszczenia względem odbiorcy z tytułu sprzedaży ze wszelkimi prawami dodatkowymi bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. Cesja obejmuje wszelkie kwoty salda stanowiące należność, lecz tylko w wysokości, która odpowiada cenie towaru objętego zastrzeżeniem własności wykazanej przez Sprzedającego na fakturze. Kupujący pozostaje upoważniony do ściągnięcia należności również po dokonaniu cesji. Uprawnienie Sprzedającego do samodzielnego ściągnięcia należności pozostaje w mocy. Sprzedający nie skorzysta z tego uprawnienia, dopóki Kupujący będzie wykonywał swoje zobowiązania płatnicze z uzyskanego dochodu ze sprzedaży, nie popadnie w zwłokę z zapłatą, lub też dopóki nie dojdzie do wstrzymania płatności.

7.3. Przetwarzanie przez Kupującego towaru objętego zastrzeżeniem własności dokonywane jest zawsze w imieniu i na zlecenie Sprzedającego. W związku z tym istniejące prawo ekspektatywy Kupującego do przetwarzanego towaru objętego zastrzeżeniem własności pozostaje w mocy. O ile towar objęty zastrzeżeniem własności zostanie przetworzony wraz z innymi towarami nienależącymi do Sprzedającego, Sprzedający nabywa prawo współwłasności do nowej rzeczy w stosunku wartości faktury za towar objęty zastrzeżeniem własności do wartości innych przetworzonych przedmiotów w chwili ich przetworzenia. Te same postanowienia dotyczą przedmiotu powstałego w wyniku zmieszania. Jeżeli przedmiot zakupu zostanie zmieszany z innymi w taki sposób, że przedmiot Kupującego należy traktować jako przedmiot główny, uznaje się za uzgodnione, że Kupujący przeniesie na Sprzedającego proporcjonalnie prawo współwłasności. Kupujący zachowuje powstałe w ten sposób prawo wyłącznej własności lub współwłasności w imieniu Sprzedającego. W celu zabezpieczenia wierzytelności Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany do przeniesienia na Sprzedającego wierzytelności względem osób trzecich powstałych w związku z połączeniem towaru objętego zastrzeżeniem własności z nieruchomością; Niniejszym Sprzedający przyjmuje powyższą cesję.

7.4. Dopóki własność towaru objętego zastrzeżeniem własności nie została przeniesiona, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego, jeśli dostarczony towar objęty zastrzeżeniem własności zostanie zajęty lub narażony na inne ingerencje osób trzecich. Kupujący jest zobowiązany do udostępnienia Sprzedającemu wszystkich niezbędnych informacji oraz, w razie potrzeby, dokumentów, które są niezbędne w celu wniesienia powództwa ekscydencyjnego zgodnie z § 771 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego.

7.5. Sprzedający zobowiązuje się do częściowego wydania przysługujących mu zabezpieczeń na żądanie Kupującego, o ile ich wartość przekracza podlegające zabezpieczeniu wierzytelności o ponad 20%.

8. Odpowiedzialność za wady

8.1. Okres przedawnienia wad został uregulowany w przepisach ustawowych. Przedawnienie nie zaczyna biec na nowo, jeśli w ramach odpowiedzialności za wady dostarczona zostanie rzecz wolna od wad.

8.2. Roszczenia z tytułu rękojmi nie przysługują w przypadku nieznacznego odstępstwa od uzgodnionej charakterystyki lub nieznacznego obniżenia przydatności do umówionego użytku.

8.3. Pod warunkiem terminowego złożenia reklamacji w przypadku istnienia wady Sprzedający jest zobowiązany do naprawy rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad według własnego wyboru. Jeśli ponowne wykonanie świadczenia okaże się bezskuteczne, Kupujący jest uprawniony do żądania obniżenia ceny.

8.4. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów prawa handlowego (§ 1 HGB) Kupujący jest zobowiązany do wykonania obowiązków kontroli i złożenia reklamacji zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego. W razie niedochowania ustawowych obowiązków zgłoszenia wady towar uznaje się za zaakceptowany.

9. Odpowiedzialność cywilna

9.1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną zgodnie z przepisami prawa, o ile Kupujący będzie dochodził roszczeń odszkodowawczych za szkody wynikające z winy umyślnej lub rażącej nieostrożności, łącznie z winą umyślną lub rażącą nieostrożnością przedstawicieli lub pomocników, którym Sprzedający powierzył wykonanie zobowiązania.

9.2. W pozostałych przypadkach Sprzedający odpowiada wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, za zawinione narażenie życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu, a także za zawinione uchybienie istotnym obowiązkom umownym (obowiązkom kardynalnym).

9.3. Roszczenie odszkodowawcze Kupującego za zawinione uchybienie istotnym obowiązkom umownym (obowiązkom kardynalnym) jest ograniczone do typowych szkód, które dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy, o ile równocześnie nie będzie miał miejsca inny przypadek obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej wskazany w ustępie 1 lub 2.

9.4. Z powyższymi uregulowaniami nie jest związana zmiana ciężaru przeprowadzenia dowodu na niekorzyść Kupującego

10. Postanowienia końcowe

10.1. Prawem właściwym jest prawo Republiki Federalnej Niemiec.

10.2. Jeśli Kupujący jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub odrębnym majątkiem publicznoprawnym, wyłącznym sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. To samo dotyczy sytuacji, jeśli siedziba Kupującego nie podlega jurysdykcji sądów powszechnych w Niemczech lub w UE, lub też jeśli jego miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w chwili wytoczenia powództwa są nieznane.

10.3. Postanowienia konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie znajdują zastosowania.

B: Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw JBL GmbH & Co. KG dla konsumentów.

Stan na 11/2015

1. Zakres obowiązywania

1.1. Niniejsze Warunki JBL GmbH & Co. KG (zwanej dalej: „Sprzedającym”) dotyczą w wersji obowiązującej w chwili zamówienia wszystkich dostaw i usług Sprzedającego świadczonych Konsumentowi (zwanemu dalej: „Kupującym”) w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), a tym samym każdej osobie fizycznej, która dokonuje czynności prawnej w celu, który nie może zostać zaliczony ani do jej działalności handlowej, ani do jej samodzielnej działalności zawodowej.

1.2. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na niniejsze warunki. Odmienne warunki Kupującego nie mają zastosowania, również jeśli nie zostały one wyraźnie odrzucone przez Sprzedającego.

2. Zawarcie umowy i prawo do wprowadzenia zmian

2.1. Oferty Sprzedającego nie stanowią wiążącej Kupującego oferty sprzedaży. Są one jedynie zaproszeniem Kupującego do złożenia Sprzedającemu wiążącej oferty.

3. Ceny

Na confirmação de encomenda que no caso da aceitação do contrato se seguirá, o cliente irá receber os seus dados da encomenda assim como as Condições gerais de venda e fornecimento e o direito de revogação a par da amostra do formulário de revogação por e-mail. O texto do contrato não será guardado pelo vendedor após celebração do contrato. Consolidações correspondentes sólidas da oferta deverão por conseguinte ser efetuadas pelo próprio comprador (p. ex. por screenshot).

4. Dostawa

4.1. Terminy dostaw podane przy produktach zaczynają biec z dniem następującym po dniu zawarcia umowy. Dostawa realizowana jest najpóźniej w podanym terminie dostawy. Jeśli ostatni dzień terminu dostawy przypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy w miejscu odbioru, dzień ten zostaje zastąpiony przez kolejny dzień roboczy.

5. Warunki płatności

Płatności mogą być dokonywane przez system PayPal. W procesie zamawiania Kupujący zostanie skierowany na stronę PayPal, gdzie będzie mógł złożyć zlecenie płatności na rzecz Sprzedającego. Konto PayPal Kupującego zostanie obciążone dopiero w chwili zawarcia umowy. Po potwierdzeniu dokonania zapłaty przez PayPal towar zostanie wysłany.

5.1. Payment in advance

After sending the order, the buyer's bank account details will be communicated to the buyer for payment. After the amount has been credited to the specified account of the seller, the goods are shipped;

5.2. Payment via PayPal

During the order process, the buyers are directed to the PayPal site of PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Luxembourg, via which payment is made to the seller. Once the payment has been confirmed by PayPal, the goods are dispatched. The debiting of the buyers’ account depends on the chosen method of payment and is governed by PayPal's terms and conditions, which the buyers have agreed to when registering with PayPal or when issuing the payment order;

5.3. Payments via Klarna Bank AB

The following payment methods are offered by the seller through Klarna Bank AB ("Klarna"), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sweden, to which the seller has assigned his claim.

Credit card

During the ordering process, the buyers are asked to enter their credit card details. If Klarna releases the goods (with a possible credit check), the goods will be shipped. The debit of the bank account or credit card by Klarna depends on the processing of the bank or the credit card issuing institute of the buyers;

Payment by invoice

After the release (with a possible credit check) of an invoice purchase the dispatch of the commodity takes place. The due date of the invoice as well as the general terms of payment of Klarna can be viewed under the following link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/66035/en_de/invoice?fee=0 ;

Payment by instalments

After the approval (with a possible credit check) of an installment payment the dispatch of the commodity takes place. The due date of the instalments, their amount and Klarna's general terms of payment can be viewed under the following link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/66035/en_de/account ;

Direct debit

During the ordering process, the buyer is requested to issue a SEPA direct debit mandate. Once approved (with a possible credit check) by Klarna, the dispatch of the commodity takes place. The collection of the invoice amount takes place only after the shipment of the goods.

Sofortüberweisung – Ein Produkt von Klarna

Voraussetzung für diese Zahlungsweise ist ein Online-Banking-Konto über welches der Kunde mit PIN und TAN verfügen kann. Die Zahlung wird über den Anbieter Sofort GmbH, München, angewiesen. Die Zahlungsanweisung durch den Käufer erfolgt während des Bestellvorganges. Nach der Bestätigung der Zahlung durch die Sofort GmbH, München, erfolgt der Versand der Ware.

6. Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu uregulowania wszelkich należności z tytułu umowy.

7. Odpowiedzialność za wady

Obowiązują postanowienia ustawowe.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Prawem właściwym jest prawo Republiki Federalnej Niemiec.

8.2. Wybór prawa zgodnie z ustępem 1 dotyczy Konsumentów w rozumieniu § 1 ust. 2 zd. 1, o ile Konsument nie zostanie pozbawiony zapewnionej ochrony przez wiążące przepisy prawa państwa, w którym Konsument posiada swoje zwykłe miejsce pobytu.

8.3. Postanowienia konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie znajdują zastosowania.

C: Informacje obowiązkowe dla internetowych usług handlowych

1. Proces składania zamówienia

Proces składania zamówienia przez Kupującego rozpoczyna się z chwilą dodania produktu do koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka” na stronie z opisem produktu. Kupujący może w każdej chwili przejść do swojego indywidualnego koszyka, naciskając przycisk „Koszyk” w górnym pasku menu.

Jeśli Kupujący dodał do koszyka pożądane produkty, ma najpierw możliwość zmiany zamawianej liczby produktów poprzez wprowadzenie pożądanej liczby i naciśnięcie przycisku „Aktualizuj koszyk”. Po wprowadzeniu cyfry „0” i naciśnięciu przycisku „Aktualizuj koszyk” dany produkt zostanie usunięty z koszyka

Za pomocą przycisku „Złóż zamówienie” Kupujący może kontynuować proces składania zamówienia

Jeśli Kupujący założył już u Sprzedającego konto klienta, po wprowadzeniu danych dostępu (nazwa użytkownika i hasło) może kontynuować proces składania zamówienia. Jeśli Kupujący nie posiada konta klienta, za pomocą pola „Załóż konto” musi on najpierw założyć konto u Sprzedającego. W tym przypadku Kupujący musi zapisać swoje dane osobowe i potwierdzić je, naciskając przycisk „Zapisz”.

W kolejnym kroku procesu zamawiania Kupujący może wybrać metodę płatności oferowaną przez Sprzedającego. Wybór metody płatności dokonywany jest w drodze zaznaczenia odpowiedniego pola przed pożądaną metodą płatności. Wybór należy potwierdzić, naciskając przycisk „Dalej”.

Następnie Kupujący przejdzie na stronę z podsumowaniem zamówienia. Wszelkie ewentualne zmiany wprowadzonych danych mogą zostać dokonane przez Kupującego w odnośnej masce wprowadzania danych, do której Kupujący przejdzie, korzystając ze zwykłej funkcji przeglądarki „Wstecz”.

Zanim Kupujący złoży wiążące zamówienie dodanych do koszyka produktów za pomocą przycisku „Złóż wiążące zamówienie”, jest zobowiązany do akceptacji Ogólnych Warunków Sprzedaży Sprzedającego i do potwierdzenia przyjęcia do wiadomości pouczenia o prawie odstąpienia od umowy. W tym celu Kupujący musi zaznaczyć pole „Tak, przeczytałem/przeczytałam OWH JBL GmbH & Co. KG i niniejszym wyrażam na nie zgodę. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.”

2. Język umowy

Język umowy jest język polski.

3. Utrwalanie treści umowy

W potwierdzeniu zlecenia, które w przypadku przyjęcia oferty zostaje przesłane po potwierdzeniu otrzymania zamówienia, Kupujący otrzymuje pocztą elektroniczną informacje o zamówieniu, a także Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z formularzem odstąpienia od umowy. Sprzedający nie utrwala treści umowy po zawarciu umowy. W związku z tym Klient musi samodzielnie utrwalić ofertę w celu jej trwałego zabezpieczenia (np. w formie tzw. zrzutu ekranu).

PL: Wskazówka dot. Platformy online do pozasądowego rozwiązywania sporów

Poprzez ROZPORZĄDZENIE (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 PARLAMENT EUROPEJSKI i RADA postanowiła utworzyć platformę internetową, która ma umożliwić niezależne, bezstronne, transparentne, efektywne, szybkie i fair pozasądowe rozstrzyganie sporów online pomiędzy konsumentami i przedsiębiorstwami odnośnie umów zakupu online lub umów o usługi online. Odbiorcy otrzymują pod URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/ bliższe informacje i dostęp do tej platformy. http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Seller’s email address: info@jbl.de

In accordance with § 36 of the law on alternative dispute resolution for consumer disputes (“Consumer dispute resolution Act” – VSBG) we are obliged to inform you as follows:

We are not willing and not obliged to participate in a dispute settlement procedure.