Genel Şartlar ve Koşullar

Genel Şartlar ve Koşullar

A: JBL GmbH & Co. KG ’in İşletmeci müşterilere ait genel çalışma ve teslimat koşulları

B: JBL GmbH & Co. KG ’in Tüketici müşterilere ait genel çalışma ve teslimat koşulları

C: Elektronik malların ticaretinde bilinmesi gerekenler

TR: Alternatif uyuşmazlık çözümü için bilgi

A: JBL GmbH & Co. KG ’in İşletmeci müşterilere ait genel çalışma ve teslimat koşulları

Güncelleme tarihi 11/2015

1. Geçerlilik Sahası

1.1. JBL GmbH & Co. KG ’in (aşağıda “satıcı” olarak anılacaktır) burada belirttiği koşulların mal siparişinin yapıldığı andaki son güncel hali; kendi bağımsız mesleki ve kurumsal faaliyetlerinde hukuki bir işlem olarak ticaret yapan her bir gerçek veya tüzel kişi ya da tüzel kişiliğe sahip bir şahıs şirketi niteliğindeki ve Medeni Kanunun 14. Maddesi kapsamına giren işletmecilere (aşağıda “alıcı” olarak anılacaktır), satıcının yapacağı bütün mal teslimatlarında ve vereceği hizmetlerde geçerlidir.

1.2. Alıcı, mal siparişi vermekle buradaki koşulları kabul etmiş sayılır. Alıcının burada belirtilenlerin haricinde öne süreceği farklı koşullar, satıcının bunlara açıkça bir itirazı olmasa dahi uygulanamaz.

2. Sözleşmenin Yapılması ve Değişiklik Hakkının Mahfuzluğu

2.1. Satıcının alıcıya sunduğu teklifler, alıcıya yapılmış bağlayıcı nitelikte bir satış teklifi sayılmaz. Bu teklifler, sadece alıcının satıcıya bağlayıcı nitelikte bir teklif vermesini sağlamak için yapılır.

2.2. Alıcı, satın alma tekliflerini faks ve e-posta ile veya internet (B2B-çevrim içi-alışveriş) üzerinden ya da telefonla yapabilir. Satış sözleşmesi, alıcının teklifinden sonraki 14 gün içinde müşteriye açıkça bir kabul beyanı veya istenen malların gönderilmesi ya da ödeme talebinde bulunulması ile satıcı tarafından kabul edilmiş olur.

2.3. Malın tasarımında ve teknik özelliklerinde veya güç karakteristiklerinde çeşitli değişiklikleri yapma hakkı saklıdır; ancak bu değişiklikler, o malı teknik açıdan geliştirmeli ve alıcı tarafından da kabul edilmelidir.

3. Fiyatlar

3.1. Bütün tekliflerde ve mal siparişlerinde belirtilen fiyatlara ve bu fiyatlar esas alınarak ödenecek tutarlara, satın alınacak malın o anda geçerli orandaki yasal katma değer vergisi ve malın ambalaj bedeli dahil olmayıp bunlar o malın faturasına ayrıca eklenir.

3.2. Siparişin kabul beyanında aksi belirtilmedikçe, fiyatlar malların “Neuhofen/Pfalz deposunda teslim” fiyatlarıdır.

4. Mal Teslimi

4.1. Mal teslim süresi/tarihi ile ilgili bilgiler, ancak satıcı tarafından yazılı olarak onaylanmış ise bağlayıcı bir nitelik kazanır.

4.2. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe mal teslimi, masraf ve riski alıcıya ait olmak üzere Neuhofen deposundan yapılır.

4.3. Eğer satıcı, malı söz verdiği teslim süresinde alıcıya teslim edemeyecek ise, bunu geciktirmeden alıcıya bildirmelidir. Satıcının kendi ticari işletmesinde veya ona mal temin eden diğer yan işletmelerde müdahale edilemeyecek aksaklıklar ile özellikle grev ve yasal lokavt veya doğal afet gibi olağanüstü durumlar, bunların devam etme süresine bağlı olarak mal teslimini geciktirebilir. Bu gibi durumlarda alıcı, eğer sözleşilen hizmetlerin ifa süresi geçtikten sonra satıcıya bir hatırlatmada bulunmuş, hizmetin ifası için satıcıya makul bir ek süre tanımış ve bu ek süre içinde de bir sonuç alamamış ise, ancak o zaman cayma hakkını kullanmaya yetkilidir. Eğer teslim süresi belli bir tarihe göre belirlenmiş ise, alıcının satıcıya tanıyacağı ek süre bu tarihten sonra başlayacaktır. İfa edilmeyen hizmete karşılık kullanılacak yasal tazminat hakkı bu durumdan etkilenmez.

4.4. Alıcı tarafından kabul edilmek şartıyla kısmi/parçalı mal teslimi yapılabilir.

5. Ödeme Koşulları

5.1. Siparişin kabul beyanında aksi belirtilmedikçe, ilk alıcıya fiyattan % 2’lik iskonto düşüldükten sonra satış, sadece peşin ödemelerde veya mal tesliminde ödemelerde yapılır. Ayrıca satıcı, bankaya borçlanarak veya peşin ödemelerde ve mal depoda teslim edildiğinde % 3 iskonto yapmaktadır. Faturaya göre ödemeler, fatura tarihinden itibaren 8 gün içinde malın satın alma fiyatı üzerinden % 2 iskonto ile; fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde net fatura tutarı üzerinden (iskontosuz olarak) yapılır. İskonto, sadece alıcının satıcıya vadesi gelmiş hiçbir borcu bulunmaması şartıyla yapılır.

5.2. Ödemelerin gecikmesi halinde, yasal düzenlemeler geçerli olacaktır.

5.3. Ödemelerde sadece ödenme güvencesi olan çekler kabul edilir. Senet, ödeme aracı olarak kabul edilmez.

6. Mahsup Etme/Alıkoyma Hakkı

6.1. Alıcı, sadece şüpheden uzak olduğu kanıtlanmış veya hukuken kesinlik kazanmış alacaklarını mahsup edebilir.

6.2. Alıcı, sadece karşı talebi aynı sözleşmeden doğan ilişkilere isnat etmek şartıyla bir malı alıkoyma (geri vermeme) hakkı kullanmaya yetkilidir.

7. Mülkiyetin Mahfuzluğu

7.1. Teslimi yapılacak mal, varsa beraberindeki eşantiyonlar (ücretsiz hediye mallar) da dahil, satıcının bu satıştan doğan bütün hak ve talepleri alıcı tarafından yerine getirilinceye kadar satıcının mülkiyetinde kalır. Alıcının sözleşme koşullarını ihlâl etmesi halinde, satıcı alıkoyulan malı geri alma hakkına sahiptir. Alıkoyulan malın geri alınması halinde, satıcının bu konuda açık bir beyanı olmadıkça sözleşme fesih edilmiş olmaz.

7.2. Alıkoyulan mal normal ticaret yoluyla tekrar satışa sunulabilir. Malın tekrar satılması halinde alıcı, bu satışa dayalı yeni müşteriden talep edeceği haklarını, satıcı lehine olan diğer bütün yan haklar ile birlikte, bu hususta başkaca özel beyanlarda bulunmaya gerek kalmadan feragat etmiş sayılır. Bu feragat, alıcının varsa mahsup sonrası net alacaklarını da kapsayacak olup net alacak tutarı, satıcının alıkoyulan mal için faturada belirttiği satış fiyatına eşit miktarda olur. Alıcı, feragatten sonra da -varsa- alacağını tahsil etme yetkisini muhafaza eder. Alıcının bu feragatinden, satıcının da kendi alacağını tahsil etme yetkisi değişmeden mahfuz kalır. Alıcı satışlardan elde ettiği gelirleriyle ödemelerini düzenli olarak yaptığı, ödemelerinde bir gecikme olmadığı veya ödemelerini tamamen durdurmadığı sürece, satıcı bu alacaklarını tahsil etme yetkisini kullanamaz.

7.3. Alıcının alıkoyulan mal ile yaptığı ticari işlemler daima satıcının nam ve hesabına yapılmış sayılır. Bu kapsamda alıcının alıkoyulan mal ile yaptığı ticarete ilişkin gelecekte beklenen hakları mevcudiyetini korur. Eğer alıkoyulan malın, satıcıya ait olmayan başka mallar ile birlikte ticareti yapılacak olursa, bu durumda satıcı, ticaretin yapıldığı anda alıkoyulan malın ticareti yapılan diğer mallara göre hesaplanacak fatura değeri oranında yeni ortak mal üzerinde müşterek mülkiyet hakkı kazanmış olur. Mallar harmanlandığında da aynı koşul geçerlidir. Eğer harmanlama, alıcının malı esas mal olarak kabul edilecek tarzda yapılmış ise, taraflar alıcının bu malların müşterek mülkiyet hakkını koşullara uygun olarak satıcıya vermesi ve böylece satıcının oluşan ferdi mülkiyet veya müşterek mülkiyet haklarının korunması konusunda anlaşmış sayılırlar. Satıcının alacaklarını güvence altına almak amacıyla alıcı, kendisinin alıkoyduğu malın bir gayrimenkul ile ilişkili olarak üçüncü bir şahıstan talep edeceği alacaklarından da feragat etmeyi kabul eder; satıcı da işbu feragati teyit eder.

7.4. Alıkoyulan malın mülkiyeti başka bir şahsa devredilmediği müddetçe, alıcı teslim aldığı ve alıkoyduğu malın haczedilmesi veya bu malın üçüncü şahısların herhangi bir müdahalesine maruz kalması gibi olayları derhal yazılı olarak satıcıya bildirmelidir. Alıcı, Hukuk Mahkemeleri Usulü Kanunu, Md. 771’e göre üçüncü şahsa itiraz davası açılması için gerekli olan bütün bilgi ve gerekirse de belgeleri satıcıya vermek/ulaştırmak ile yükümlüdür.

7.5. Satıcı, kendisine ait olan teminatların değeri, güvence altına alınacak alacakların % 20’sinden fazla olduğunda, alıcının talebi üzerine bu teminatları kısmen çözmekle yükümlüdür.

8. Kusur Sorumluluğu

8.1. Maldaki kusurların zaman aşımı süresi konusunda yasal hükümler geçerlidir. Kusur sorumluğu kapsamında kusurlu mal değiştirilmiş ise, zaman aşımı süresi yeniden başlatılamaz.

8.2. Malın üzerinde anlaşmaya varılan özelliklerine göre önemsiz nitelikteki farklılıklar veya malın kullanımını önemli ölçüde tehdit etmeyecek kusurlar için müşteri bir hak iddia edemez.

8.3. Garanti süresi içinde olmak şartıyla kusuru ihbar edilen mal gerçekten kusurlu ise, satıcının bu kusuru yasal hükümler çerçevesinde tercihine göre onarımla veya malın yenisini göndererek giderme hakkı saklıdır. Malın kusuru giderilemediğinde, alıcı sözleşmeyi feshedebilir veya o malın fiyatını düşürebilir.

8.4. Bir tüccara/perakendeciye yapılan ve ticaret hukuku (Ticaret Kanunu, Md.1) kapsamına giren satışlarda, aynı kanunun 377. maddesine göre ticari araştırma ve ihbar yükümlülükleri geçerlidir. Yasal ihbar yükümlülüğü yerine getirilmediğinde o mal kabul edilmiş sayılır.

9. Sorumluluklar

9.1. Alıcının hak talep etmesi halinde, satıcının kendisinin veya onun temsilcilerinin ya da yardımcı personelinin kasıtlı yanlış hareketlerinden veya büyük dikkatsizliklerinden kaynaklanan zararlardan, yasal hükümler çerçevesinde satıcı sorumludur.

9.2. Ayrıca satıcı, ürün sorumluluğu yasası çerçevesinde, aynı zamanda insan hayatının, uzuvlarının veya sağlığının tehdit edilmesinden veya önemli sözleşme yükümlülüklerinin (esas görev ve sorumlulukların) suç teşkil edecek tarzda ihlâlinden de sorumludur.

9.3. Alıcının önemli sözleşme yükümlülüklerinin (esas görev ve sorumlulukların) ihlâline dayalı talep edeceği zarar tazminat hakkı, eğer sözleşmeye aynı zamanda ayrıca prg. 1 veya 2’ye göre bir zorunlu sorumluluk şartı konulmamış ise, sadece sözleşme yapılırken öngörülebilen tipik zarar ve ziyan miktarı ile sınırlıdır.

9.4. Kanıtlama yükümlülüğünde alıcı aleyhine olabilecek bir değişiklik yukarıdaki düzenlemelere bağlı değildir.

10. Son Hükümler

10.1. Bu koşullarda Federal Almanya Cumhuriyeti kanunları geçerlidir.

10.2. Eğer alıcı bir tüccar/perakendeci, kamu adına çalışan tüzel kişi veya hukuken özel bir kamu iş yeri sahibi ise, bu sözleşmeden doğacak bütün uyuşmazlıkların hallinde, sadece satıcının iş yerinin bulunduğu yerdeki mahkeme yetkilidir. Eğer alıcının Almanya’da veya Avrupa Topluluğu ülkelerinde yetkili bir kamu mahkemesi yoksa, ya da dava açıldığı zaman oturduğu yer veya çoğunlukla bulunduğu adres bilinmiyorsa, yukarıdaki koşul geçerlidir.

10.3. BM-Satın Alma Hukuku ile ilgili hükümler uygulanamaz.

B: JBL GmbH & Co. KG ’in Tüketici müşterilere ait genel çalışma ve teslimat koşulları

Güncelleme tarihi 11/2015

1. Geçerlilik Sahası

1.1. JBL GmbH & Co. KG ’in (aşağıda “satıcı” olarak anılacaktır) burada belirttiği koşulların mal siparişinin yapıldığı andaki son güncel hali; Medeni Kanunun 13. maddesi kapsamına giren tüketicilere (aşağıda “alıcı” olarak anılacaktır), yani genellikle ne kurumsal faaliyet ve ne de kendi bağımsız meslek faaliyeti olarak sayılamayacak amaçlar için hukuki işlem icra eden her bir gerçek kişiye, satıcının yapacağı bütün mal teslimatlarında ve vereceği hizmetlerde geçerlidir.

1.2. Alıcı, mal siparişi vermekle buradaki koşulları kabul etmiş sayılır. Alıcının burada belirtilenlerin haricinde öne süreceği farklı koşullar, satıcının bunlara açıkça bir itirazı olmasa dahi uygulanamaz.

2. Sözleşmenin Yapılması ve Değişiklik Hakkının Mahfuzluğu

2.1. Satıcının alıcıya sunduğu teklifler, alıcıya yapılmış bağlayıcı nitelikte bir satış teklifi sayılmaz. Bu teklifler, sadece alıcının satıcıya bağlayıcı nitelikte bir teklif vermesini sağlamak için yapılır.

3. Fiyatlar

Yasanın Md. 1.1 kapsamına giren tüketicilere satıcı tarafından verilen fiyatlar, Almanya’da o anda geçerli olan yasal katma değer vergisi de dahil, malın bütün fiyat bileşenlerini içerir. Faturada katma değer vergisi ayrı olarak gösterilir. İlgili ürün teklifinde, satın alınacak ürünün ambalaj ve nakliyat ücretleri ürün fiyatından ayrılır ve öyle gösterilir. Yurt dışı mal teslimatlarında diğer vergiler, gümrük bedelleri veya başka ücretler gibi diğer fiyat bileşenleri de ortaya çıkabilir.

4. Mal Teslimi

4.1. Ürünlerin üzerinde belirtilen gönderme süreleri, satış sözleşmesinin yapıldığı günü takip eden günden itibaren başlar. Mal teslimi, en geç belirtilen gönderme süresi dolmadan önce yapılır. Eğer gönderme süresinin son günü cumartesi, pazar ya da alıcının bulunduğu yerdeki genel ve resmi bir tatil gününe rastlarsa, bu son teslim günü bir sonraki iş gününe kaydırılır.

5. Ödeme Koşulları

Ödemeler PayPal üzerinden yapılabilir. İnternetteki sipariş verme işlemi esnasında alıcı PayPal sayfasına yönlendirilir ve daha sonra bu sayfa üzerinden alıcının satıcıya ödeme yapması sağlanır. Ödeme tutarı, ancak sözleşme yapıldıktan sonra alıcının hesabından çekilir. Ödeme PayPal tarafından onaylandıktan sonra mal alıcıya gönderilir.

5.1. Payment in advance

After sending the order, the buyer's bank account details will be communicated to the buyer for payment. After the amount has been credited to the specified account of the seller, the goods are shipped;

5.2. Payment via PayPal

During the order process, the buyers are directed to the PayPal site of PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Luxembourg, via which payment is made to the seller. Once the payment has been confirmed by PayPal, the goods are dispatched. The debiting of the buyers’ account depends on the chosen method of payment and is governed by PayPal's terms and conditions, which the buyers have agreed to when registering with PayPal or when issuing the payment order;

5.3. Payments via Klarna Bank AB

The following payment methods are offered by the seller through Klarna Bank AB ("Klarna"), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sweden, to which the seller has assigned his claim.

Credit card

During the ordering process, the buyers are asked to enter their credit card details. If Klarna releases the goods (with a possible credit check), the goods will be shipped. The debit of the bank account or credit card by Klarna depends on the processing of the bank or the credit card issuing institute of the buyers;

Payment by invoice

After the release (with a possible credit check) of an invoice purchase the dispatch of the commodity takes place. The due date of the invoice as well as the general terms of payment of Klarna can be viewed under the following link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/66035/en_de/invoice?fee=0 ;

Payment by instalments

After the approval (with a possible credit check) of an installment payment the dispatch of the commodity takes place. The due date of the instalments, their amount and Klarna's general terms of payment can be viewed under the following link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/66035/en_de/account ;

Direct debit

During the ordering process, the buyer is requested to issue a SEPA direct debit mandate. Once approved (with a possible credit check) by Klarna, the dispatch of the commodity takes place. The collection of the invoice amount takes place only after the shipment of the goods.

Immediate transfer – A product from Klarna

Prerequisite for this payment method is an online banking account which the customer can use with PIN and TAN. The payment is made via the provider Sofort GmbH, Munich. The buyer makes the payment order during the ordering process. After the payment has been confirmed by Sofort GmbH, Munich, the goods will be shipped.

6. Mülkiyetin Mahfuzluğu

Sözleşmeden doğan bütün alacaklar ödeninceye kadar gönderilen malın mülkiyeti satıcıda kalır.

7. Kusur Sorumluluğu

Bu konuda yasal hükümler geçerlidir.

8. Son Hükümler

8.1. Bu koşullarda Federal Almanya Cumhuriyeti kanunları geçerlidir.

8.2. Md. 1, Prg. 2, cümle 1 kapsamına giren tüketicilerin Prg. 1’e göre yapacakları yargı seçimi, ancak ilgili tüketicinin çoğunlukla bulunduğu ülkede kamu hukukunun amir hükümleri ile yeterli savunmanın yapılamayacağı durumlar için geçerli olur.

8.3. BM-Satın Alma Hukuku ile ilgili hükümler uygulanamaz.

C: Elektronik Malların Ticaretinde Bilinmesi Gerekenler

1. Sipariş Verme İşlemi

Alıcının yapacağı sipariş verme işlemi, detaylı ürün sayfası üzerinden alıcının bir ürünü “ürün sepetine koyun” butonuna basıp ürün sepetine koyması ile başlatılır. Alıcı kendi şahsi ürün sepetine ekranın üst kısmında yer alan “menü çubuğu” butonu vasıtasıyla her zaman ulaşabilir.

Alıcı kendi şahsi ürün sepetini istediği/seçtiği ürünler ile doldurduktan sonra, tercih ettiği ürün miktarı bilgilerini girip sonra da “ürün sepeti bilgilerini güncelleyin” butonuna basarak ürün sepetindeki sipariş miktarlarını değiştirme imkânına sahiptir. Ürün miktarı olarak “0” rakamı girildikten sonra “ürün sepeti bilgilerini güncelleyin” butonuna basıldığında o ürün, ürün sepetinden çıkarılmış olur.

Alıcı, “Sipariş vermek için giriş yapın” butonu vasıtasıyla sipariş verme işlemine devam edebilir.

Eğer alıcı daha önceden satıcıda bir müşteri hesabı açmış durumda ise, giriş bilgilerini (kullanıcı adını ve şifresini) ekrandaki yerlerine girerek sipariş verme işlemine devam edebilir. Eğer alıcının satıcıda önceden açılmış bir müşteri hesabı yok ise, alıcının önce “hesap açın” butonu ile satıcıda bir müşteri hesabı açması gerekir. Bu durumda alıcı kendi şahsi bilgilerini ekrandaki yerlerine sırasıyla girerek bunları “Onaylayın” butonu ile teyit etmelidir.

Bundan sonraki sipariş verme adımında alıcı, satıcı tarafından sunulmuş olan ödeme türlerinden birini seçebilir. Ödeme türünün seçimi, ekranda tercih edilen ödeme türünün önünde yer alan butona basılarak yapılır. Yapılan seçim “Devam” butonuna basılarak onaylanır.

Bundan sonra alıcı sipariş bilgilerine toplu bakış ekranına geçer. Bu ekranda alıcı, tarayıcının “Geri” fonksiyonu ile ulaşacağı ilgili giriş maskesini kullanarak daha önce girmiş olduğu bilgilerde istediği değişikleri/düzeltmeleri yapabilir.

Alıcının “Ödemek şartıyla sipariş verin” butonuna basıp ürün sepetine koyduğu mallarla ilgili bağlayıcı nitelikte sipariş onayını göndermeden önce, satıcının genel çalışma koşullarını kabul etmesi ve sözleşmenin feshi ile ilgili uyarıyı onaylaması gerekmektedir. Bunun için alıcı "Evet, ben JBL GmbH & Co. KG ‘in Genel Çalışma koşullarını okudum ve sipariş onayımı göndererek bunu teyit ediyorum. Sözleşmenin feshi ile ilgili uyarı hakkında bilgi edindim." butonlarına basmalıdır.

2. Sözleşmenin Dili

Sözleşme dili Türkçe.

3. Sözleşmenin Bilgisayara Kaydedilmesi

Siparişin satıcı tarafından alınıp kabul edilmesini takiben sözleşme yapıldığında, bir e-posta ile alıcıya bu siparişe ait bilgiler, satıcının genel çalışma ve teslimat koşulları ve sözleşmenin feshine ilişkin uyarı yazısı ile birlikte sözleşme fesih formu örneği gönderilir. Sözleşme tamamen uygulandıktan sonra satıcı sözleşme metnini bilgisayara kaydetmez. Ancak bu kayıt işlemi, tekrar eden ve süreklilik arz eden siparişlerin bilgi güvenliği açısından alıcı tarafından (örneğin ekran resmi/screenshot ile) yapılmalıdır.

TR: Alternatif uyuşmazlık çözümü için çevrim içi platforma yönlendirme

AVRUPA PARLEMENTOSU VE AVRUPA KONSEYİ 21 Mayıs 2013 tarih, 524/2013 sayılı AB mevzuatı ile tüketiciler ve şirketler arasında çevrim içi satın alma veya çevrim içi hizmet anlaşmalarından kaynaklanan anlaşmazlıkları alternatif uyuşmazlık çözümü yoluyla bağımsız, tarafsız, şeffaf, etkin, hızlı ve adil bir biçimde çözümleyecek bir İnternet platformu kurulmasına karar vermiştir. Tüketiciler platforma http://ec.europa.eu/consumers/odr/ adresinden erişim sağlayabilir ve daha fazla bilgi edinebilirler. http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Satıcının e-posta adresi: info@jbl.de

Tüketici Anlaşmazlıkarı için Alternatif Anlaşmazlık Çözümleri Yasası'nın (Tüketici Anlaşmazlıkları Çözümü Yasası) § 36. maddesine göre sizi aşağıdaki konularda bilgilendirmekle yükümlüyüz:

Bir anlaşmazlık çözümü prosedürüne katılmaya istekli değiliz.