AV

AV

 1. Algemene voorwaarden van JBL GmbH & Co. KG voor ondernemers.

  Stand 09/2019
  1. Toepassingsgebied

   1. Deze voorwaarden van JBL GmbH & Co. KG (hierna: „verkoper“) gelden in de op het tijdstip van de bestelling geldige versie voor alle leveringen en prestaties van de verkoper tegenover ondernemers (hierna: „koper“) in de zin van § 14 BGB, en dus tegenover elke natuurlijke of juridische persoon of een rechtsbevoegde groep personen, die bij het afsluiten van een rechtmatige transactie in de uitoefening van hun zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit handelt.
   2. Door een bestelling te plaatsen gaat de koper akkoord met deze voorwaarden. Afwijkende voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing, ook niet als de verkoper er niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.
  2. Sluiting van het contract en veranderingsvoorbehoud

   1. De aanbiedingen van de verkoper vormen geen bindende offerte aan de koper. Ze zijn alleen een uitnodiging aan de koper om de verkoper een voorstel te doen.
   2. De koper kan zijn voorstel per fax, per e-mail of in de B2B-online shop doen. De acceptatie van het verdrag door de koper geschiedt binnen 14 dagen door een uitdrukkelijke acceptatie, een betalingsverzoek of de verzending van de goederen.
   3. Veranderingen aan de constructie en andere veranderingen van technische gegevens en bijzondere kenmerken blijven voorbehouden, voor zover ze dienen voor de technische voortgang en de koper ze redelijk vindt.
  3. Prijzen

   1. Alle in aanbiedingen en opdrachten genoemde prijzen en de daaruit resulterende te betalen bedragen worden vanzelfsprekend verhoogd met de wettelijke BTW die op die producten van toepassing zijn en zijn exclusief verpakking; deze wordt afzonderlijk in rekening gebracht.
   2. Indien uit de opdrachtbevestiging niets anders blijkt, gelden de prijzen « vanaf magazijn Neuhofen/Palts ».
  4. Levering

   1. Informatie over de levertijd is alleen bindend indien de levertijd schriftelijk door de verkoper is toegezegd.
   2. Indien niet anders overeengekomen geschiedt de levering af magazijn Neuhofen op kosten en voor risico van de klant.
   3. Indien de verkoper de overeengekomen levertermijn niet kan nakomen, dient hij de koper daarvan tijdig in kennis te stellen. Bij verstoringen die niet zijn uit te sluiten, in de onderneming van de verkoper of bij leveranciers, in het bijzonder stakingen, rechtmatige buitensluitingen en gevallen van overmacht, wordt de levertijd verlengd met de duur van de verstoring. De koper mag het contract alleen verbreken indien hij na afloop van de levertermijn een aanmaning stuurt aangaande de overeengekomen prestaties, een passende uiterste termijn stelt en die passende uiterste termijn ook is verstreken. Indien de levertijd volgens de kalender is bepaald, dan begint de door de koper gestelde uiterste termijn als de levertijd om is. Het wettelijke recht op schadevergoeding in plaats van de prestatie blijft onverminderd van kracht.
   4. De wettelijke regels betreffende de gevolgen van een betalingsachterstand zijn van toepassing.
  5. Betalingsvoorwaarden

   1. Indien uit de orderbevestiging niet anders blijkt, geschiedt een verkoop aan een nieuwe klant alleen bij vooruitbetaling, onder rembours of met aftrek van 2 % korting. Voorts verleent de verkoper bij eenmalige machtiging, afhalen van de goederen en contante betaling een korting van 3 %. Bij betalingen op rekening dient de koopsom binnen 8 dagen vanaf de factuurdatum met 2 % korting of netto (zonder aftrek) binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum te worden voldaan. Korting wordt alleen gegeven indien de koper geen openstaande rekeningen bij de verkoper heeft uitstaan.
   2. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de gevolgen van betalingsachterstanden van overeenkomstige toepassing.
   3. Het aannemen van cheques geschiedt uitsluitend als nakoming van een betaling. Wissels worden niet als betaalmiddel geaccepteerd.
  6. Compensatie/recht van terughouding

   1. De koper kan alleen die tegeneisen stellen die onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld.
   2. De koper is uitsluitend bevoegd tot de uitoefening van het recht van terughouding als zijn tegeneis op dezelfde contractuele verhouding berust.
  7. Eigendomsvoorbehoud

   1. Het te leveren object, inclusief eventuele toevoegingen ('kortingen in natura') blijft, tot het nakomen van alle hem door de koper volgens de zakenrelatie toekomende aanspraken, eigendom van de verkoper. Indien de koper in strijd met het contract handelt, heeft de verkoper het recht de gereserveerde goederen terug te nemen. Deze terugname betekent geen verbreking van het contract, tenzij de verkoper dit uitdrukkelijk verklaart.
   2. De gereserveerde goederen kunnen opnieuw in het normale zakelijke verkeer worden verkocht. In het geval van zo‘n verkoop draagt de koper zijn aanspraken uit de verkoop jegens de afnemer met alle nevenrechten veiligheidshalve aan de verkoper over, zonder dat er nog verdere speciale verklaringen nodig zijn. De terugtrekking is inclusief eventuele saldovorderingen en alleen ter hoogte van het bedrag dat gelijk is aan het door de verkoper in rekening gebrachte prijs van de gereserveerde goederen. De koper blijft ook na de terugtrekking gemachtigd de vordering in te trekken. De bevoegdheid van de verkoper om de vordering zelf in te trekken blijft hier buiten. De verkoper zal van deze bevoegdheid geen gebruik maken zolang de koper zijn betalingsverplichting uit de ontvangen opbrengst nakomt, niet verzuimt te betalen of er sprake is van staking van betalingen.
   3. De verwerking van de gereserveerde goederen door de koper geschiedt altijd namens en in opdracht van de verkoper. Dienaangaande blijft de bestaande aanspraak van de koper op de gereserveerde goederen bestaan. Indien de gereserveerde goederen met andere goederen die niet het eigendom zijn van de verkoper, worden gereserveerd, verwerft de verkoper het mede-eigendom van de nieuwe goederen in verhouding van het factuurbedrag tot de andere gereserveerde goederen op het tijdstip van de reservering. Hetzelfde geldt in geval van verwisseling. Voor zover de verwisseling op zodanige wijze geschiedt dat de zaak van de koper als hoofdzaak kan worden beschouwd, wordt als overeengekomen beschouwd dat de koper de verkoper volgens de regels mede-eigendom overdraagt en het op die manier ontstane alleeneigendom of mede-eigendom voor de verkoper in bewaring houdt. Ter bescherming van de vorderingen van de verkoper staat de koper ook die vorderingen af die door de combinatie van de gereserveerde goederen met een perceel tegen een derde ontstaan; de verkoper accepteert hiermee de overdracht.
   4. Zolang het eigendom van de gereserveerde goederen nog niet is overgegaan, dient de koper de verkoper onmiddellijk in kennis te stellen indien de geleverde gereserveerde goederen verpand worden of indien op een andere wijze door derden wordt ingegrepen. De koper is verplicht de verkoper alle noodzakelijke informatie en, indien van toepassing, de documenten ter beschikking te stellen die voor een derdenverzet conform § 771 ZPO vereist zijn.
   5. De verkoper verplicht zich de hem toekomende onderpanden op verzoek van de kopers deels ter beschikking te stellen, voor zover de waarde daarvan meer dan 20 % hoger is dan de te dekken vorderingen.
  8. Garantie

   1. Voor de verjaringstermijn van garantie zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. De garantie begint niet opnieuw indien in het kader van de garantie een vervangend product wordt geleverd.
   2. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie indien er maar een kleine afwijking bestaat ten opzichte van de overeengekomen kwaliteit of indien maar weinig afbreuk wordt gedaan aan de bruikbaarheid.
   3. Onder voorbehoud van tijdige reclame zorgt de verkoper ingeval van een onvolkomenheid naar eigen keuze en binnen de wettelijke bepalingen, voor verbetering achteraf of vervanging. Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, kan de koper het contract verbreken of de vergoeding verlagen.
   4. Bij verkopen aan een handelaar in de zin van het handelsrecht (§ 1 HGB) gelden de onderzoeks- en wrakingsplicht in de zin van § 377 HGB. Indien niet aan de wettelijke aangifteplicht wordt voldaan, worden de goederen geacht goedgekeurd te zijn.
  9. Aansprakelijkheid

   1. De verkoper is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover de koper aanspraken laat gelden die op opzet of grove nalatigheid, inclusief opzet of grove nalatigheid van zijn vertegenwoordigers of plaatsvervangers, berusten.
   2. Bovendien is de verkoper alleen aansprakelijk volgens de wet Aansprakelijkheid Producten, en voor overtredingen tegen het leven, het lichaam of de gezondheid, of voor de opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen.
   3. De aanspraak op vergoeding door de koper voor de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is begrenst tot schade die bij het aangaan van het contract zichtbaar waren, voor zover niet tegelijkertijd een bijkomend geval van bindende aansprakelijkheid volgens lid 1 of 2 geconstateerd is.
   4. Een verandering van de bewijslast ten nadele van de koper gaat niet gepaard met de hiervoor genoemde bepalingen.
  10. Slotbepalingen

   1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.
   2. Indien de koper handelaar is, een juridisch persoon volgens het openbare recht of het openbaar lichaam, dan is uitsluitend de zetel van de verkoper de bevoegde rechtbank. Hetzelfde geldt wanneer de koper geen officiële zetel heeft in Duitsland of de EU, of zijn domicilie of normale verblijf op het tijdstip van de klacht niet bekend zijn.
   3. De bepalingen aangaande het VN-koopverdrag zijn niet van toepassing
 2. Algemene voorwaarden van JBL GmbH & Co. KG voor consumenten.

  Stand 08/2019
  1. Toepassingsgebied

   1. Deze voorwaarden van JBL GmbH & Co. KG (hierna: „verkoper“) gelden in de op het tijdstip van de bestelling geldige versie voor alle leveringen en prestaties van de verkoper tegenover ondernemers (hierna: „koper“) in de zin van § 13 BGB, en dus voor elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling uitvoert met doelen die voor het merendeel niet kunnen worden gerekend tot de uitoefening van hun beroep of hun zelfstandige beroepsmatige bezigheden.
   2. Door een bestelling te plaatsen gaat de koper akkoord met deze voorwaarden. Afwijkende voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing, ook niet als de verkoper er niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.
  2. Sluiting van het contract en veranderingsvoorbehoud

   De aanbiedingen van de verkoper vormen een bindend verkoopaanbod aan de koper. Het contract wordt door de beide partijen afgesloten wanneer de online bestelprocedure door de koper wordt voltooid.

  3. Prijzen

   In de door de verkoper tegenover consumenten in de zin van onder 1.1 aangegeven prijzen zijn alle prijsbestanddelen, inclusief de desbetreffende Duitse BTW inbegrepen. De BTW wordt afzonderlijk vermeld. De verpakkings- en verzendkosten worden bij het desbetreffende productenaanbod afzonderlijk vermeld en aangetoond. Andere prijsbestanddelen, zoals andere belastingen, tolgelden of andere informatie, kunnen bij grensoverschrijdende leveringen voorkomen.

  4. Levering

   De bij de producten aangegeven levertijden gaan in op de dag die volgt op de dag waarop het contract is afgesloten, met uitzondering van de betalingswijze: vooruitbetaling. In het geval van vooruitbetaling begint de levertijd de dag die op de betalingsopdracht van de koper volgt. De levering geschiedt uiterlijk binnen de aangegeven levertijd. Wanneer de laatste dag van de levertijd op een zaterdag, zondag of een op de plaats van bezorging door de overheid vastgestelde algemene feestdag valt, dan wordt de eerstvolgende werkdag gekenmerkt als de laatste dag.

  5. Betalingsvoorwaarden

   Voor het afwikkelen van betalingen in de online shop maakt de verkoper gebruikt van de "Klarna Check Out" van financiële dienstverlener Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden. Via de "Klarna Check Out" worden de volgende betalingsmethoden aangeboden:

   1. Vooruitbetaling

    Na het bevestigen van de bestelling krijgt de koper de bankgegevens van de verkoper meegedeeld om het totaalbedrag van de bestelling te kunnen voldoen. Nadat het te betalen bedrag is ontvangen op de rekening van de verkoper worden de goederen verzonden.

   2. Betaling via PayPal

    Gedurende de bestelprocedure wordt de koper doorgestuurd naar de webpagina van de firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Luxemburg, om de betaling aan de verkoper te voldoen. Na de bevestiging van betaling door PayPal vindt verzending van de goederen plaats. De belasting van de bankrekening van de koper hangt van de gekozen betalingsmethode af en richt zich naar de voorwaarden van PayPal waarmee de koper heeft ingestemd bij het aanmelden bij PayPal of bij de betalingsopdracht.

   3. Betalingen via de Klarna Bank AB

    De hierna volgende betalingswijzen worden door de verkoper aangeboden via de Klarna Bank AB („Klarna“), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden, waaraan de verkoper zijn vordering heeft overgedragen.

    1. Creditcard:
     Gedurende de bestelprocedure word de koper gevraagd de gegevens van zijn/ haar creditcard in te voeren. Bij vrijgave door Klarna (indien nodig kredietbeoordeling), vindt verzending van de goederen plaats. De belasting van de bankrekening door Klarna is afhankelijk van de verwerking van de bank of de kredietverstrekker van de koper.
    2. Factuur:
     Na vrijgave (indien nodig kredietbeoordeling) van de koop op rekening vindt verzending van de goederen plaats. De vervaldatum van de factuur evenals de algemene betalingsvoorwaarden van Klarna zijn via de volgende link zichtbaar: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/66035/en_de/invoice?fee=0.
    3. Termijnbetaling:
     Na vrijgave (indien nodig kredietbeoordeling) van de termijnbetaling vindt verzending van de goederen plaats. De vervaldatum van de termijnen, de hoogte ervan evenals de algemene betalingsvoorwaarden van Klarna vindt u onder de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/66035/en_de/account.
    4. Machtiging:
     Tijdens de bestelprocedure wordt de koper gevraagd een SEPA incassomachtiging te verstrekken. Na vrijgave (indien nodig kredietbeoordeling) door Klarna vindt verzending van de goederen plaats. Het totaalbedrag wordt pas afgeschreven nadat de goederen zijn verzonden.
    5. Directe betaling – Een service van Klarna:
     Voorwaarde voor deze betalingswijze is een online bankrekening waarover de klant met PIN en TAN kan beschikken. De betaling wordt via de aanbieder Sofort GmbH, München, overgemaakt. De koper selecteert de betaalopdracht tijdens het bestelproces. Na bevestiging van betaling door Sofort GmbH, München, wordt de bestelling verzonden.
  6. Eigendomsvoorbehoud

   Tot de nakoming van alle vorderingen uit het contract blijven de geleverde goederen het eigendom van de verkoper.

  7. Garantie

   De wettelijke bepalingen zijn van toepassing.

  8. Slotbepalingen

   1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.
   2. De rechtskeuze volgens lid 1 geldt bij consumenten in de zin van § 1 lid 2 regel 1 alleen in zoverre de verleende bescherming niet door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn normale domicilie heeft, wordt onttrokken.
   3. De bepalingen van het VN-kooprecht zijn niet van toepassing.
 3. Verplichte informatie in het elektronische zakelijke verkeer

  1. Bestelling

   De bestelprocedure door de koper begint als hij een product in het winkelmandje legt door middel van de button „in winkelmandje leggen“ op de productenpagina. De koper kan op elk moment naar zijn persoonlijke winkelmandje gaan met de button „winkelwagen“ in de bovenste menubalk.

   Wanneer de koper zijn persoonlijke winkelmandje met de door hem gewenste producten heeft gevuld, dan heeft hij daarna nog de mogelijkheid het aantal artikelen te wijzigen door de gewenste hoeveelheid aan te passen en vervolgens de knop „winkelmandje actualiseren“ te gebruiken of door middel van de knop "verwijderen" een artikel uit het winkelmandje te halen.

   Via de button „aanmelden om te bestellen“ kan de koper het bestelproces voortzetten.

   Indien de koper een debiteurenrekening bij de bank heeft geopend, kan hij na invoering van de toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) de bestelling voortzetten. Indien de koper geen debiteurenrekening heeft, dient hij eerst via het venster „rekening openen“ een debiteurenrekening bij de verkoper te openen. In dat geval moet de koper verderop zijn persoonlijke gegevens invoeren en deze met de button „bewaren“ bevestigen.

   Hierna wordt de koper doorgestuurd naar een door de financiële dienstverlener Klarna Bank AB ingevoegde pagina voor betalingsafwikkeling om de betalingswijze te selecteren en af te ronden. De betalingswijze wordt geselecteerd door het veld voor de gewenste manier van betalen te activeren.

   Eventuele correcties in de contactgegevens die de koper nog wil uitvoeren kunnen via de knop "Bewerken" worden uitgevoerd. Wijzigingen met betrekking tot de artikelen in het winkelmandje kan de koper via de gebruikelijke browserfunctie „terug“ uitvoeren.

   Een bindende bestelling betreffende de artikelen in het winkelmandje geeft de koper af via de knop 'Nu kopen'. Met zijn bestelling gaat de koper akkoord met de geldigheid van de algemene voorwaarden van de Klarna Bank AB en de verkoper. Tegelijkertijd bevestigt de koper kennis te hebben genomen van de privacy verklaring van de Klarna Bank AB en de herroepingsinstructies van de verkoper.

  2. Taal van het contract

   Contract taal is Nederlands.

  3. Vastleggen van het contract

   In de opdrachtbevestiging ontvangt de koper zijn bestelgegevens, de algemene en levervoorwaarden evenals de herroepingsinstructies met een voorbeeld herroepingsformulier per e-mail. De tekst van de overeenkomst wordt na sluiting van het contract niet door de verkoper opgeslagen. De koper dient daarom zelf verdere stappen te ondernemen om het aanbod duurzaam te bewaren (bijv. door een schermafbeelding).

 4. Tips m.b.t. het online platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting

  Middels verordening (EU) nr. 524/2013 d.d. 21 mei 2013 heeft het Europees Parlement en de Europese Raad de oprichting van een internetplatform goedgekeurd die een onafhankelijke, onpartijdige, transparante, effectieve, snelle en eerlijke online beslechting van conflicten tussen consumenten en ondernemers, betreffende online koopcontracten of online dienstverleningen, mogelijk moet maken. Consumenten ontvangen via de URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (Engelstalig) meer informatie als ook toegang tot het platform.

  E-mail van de verkoper: info@jbl.de

  Conform § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) zijn wij verplicht u als volgt te informeren:
  Tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure zijn wij niet verplicht en niet bereid.

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.
Ik accepteer de YouTube gebruiksvoorwaarden en bevestig dat ik het privacybeleid van YouTube gelezen en begrepen heb.

PUSH-berichten van JBL

Wat zijn PUSH-berichten nou eigenlijk? Als onderdeel van de W3C-standaard definiëren webberichten een API voor eindgebruikerberichten, die via de browserberichten aan de desktop en/of mobiele apparaten van de gebruiker worden gestuurd. Op de eindapparaten verschijnen meldingen, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails). Op de eindapparaten verschijnen berichten, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails)

Deze notificaties maken het voor een websitebeheerder mogelijk contact op te nemen met zijn gebruikers, zolang de browser van de betreffende gebruiker openstaat – ongeacht of de gebruiker op dat moment de website bezoekt of niet.

Om web push notificaties te kunnen versturen, heb je alleen een website nodig waarop een web push code geïnstalleerd is. Hierdoor kunnen ook merken zonder apps profiteren van de vele voordelen van push berichten (gepersonaliseerde real-time communicatie op precies het juiste moment).

Webberichten zijn onderdeel van de W3C standaard en definiëren een API voor de eindgebruikerberichten. Een bericht maakt het mogelijk de gebruiker buiten de context van een website over een gebeurtenis, zoals een nieuw blogbericht, te informeren.

JBL GmbH & Co. KG biedt deze service gratis aan. De service kan net zo gemakkelijk geactiveerd, als gedeactiveerd worden.