Onderwerpen

Waterwaarden

Watertesten en instellen van de waarden

Aangezien water er helder uit kan zien maar toch ongunstige of gevaarlijke stoffen kan bevatten zijn er watertesten verkrijgbaar. Doorgaans zijn deze testen binnen enkele seconden of minuten uit te voeren en dus geschikt voor iedere aquariumliefhebber.

Hier de belangrijkste waarden voor uw aquarium

Waterhardheid (gezamenlijke hardheid (GH) en carbonaathardheid (KH)

De waterhardheid wordt onderverdeeld in gezamenlijke hardheid (GH) en carbonaatharheid (KH). De juiste wetenschappelijke definitie van de beide waarden helpt de leek niet echt verder: De GH is de som van alle aardalkalimetalen (zoals calcium- en magnesiumionen) in het water en onder KH valt de som van alle carbonaten en hydrogeencarbonaten. Volgt u het nog?

Vereenvoudigt uitgedrukt is de gezamenlijke hardheid een maat voor een bepaald mineraalgehalte in het water en de carbonaathardheid laat zien hoe pH stabiel het water is. Voor de meeste aquarium- en vijverbezitters is de KH het meest van belang omdat de KH de pH waarde (zuurgehalte van het water) stabiliseert. Wanneer de KH te laag is (onder de 4°dKH) schommelt de pH waarde sterk en kan naar beneden afstorten (pH-/zuurval) of stijgen. In beide gevallen kan het dodelijk voor de organismen zijn en daarom is het onvermijdelijk de KH te testen ( JBL PROAQUATEST KH Carbonaathardheid ) en te stabiliseren ( JBL Aquadur ). Normaal gesproken is de GH hoger dan de KH. In sommige tropische wateren, zo ook de meren van Malawi en Tanganjika, is de verhouding omgedraaid: De KH is hoger dan de GH. Hoe komt dat? Hier zijn sodabronnen verantwoordelijk voor het hoge aandeel natriumbicarbonaten, die weliswaar de KH verhogen maar niet tot de GH worden gerekend. Om deze situatie in een aquarium te kunnen kopiëren heeft JBL het JBL Aquadur Malawi-Tanganjika gecreëerd. Met dit speciale zout kan de natuurlijke samenstelling van het water worden nagemaakt.

Waterhardheid verhogen/ Waarom verhogen?

Sommige dieren voelen zich in zacht water (geringe hardheid) niet lekker. Wanneer u alleen leidingwater met een geringe hardheid tot uw beschikking heeft kan een verhoging noodzakelijk zijn. Wanneer de carbonaathardheid onder de 4 ligt heeft u heel zacht water dat het risico van pH schommelingen met zich meebrengt. Hier is een verhoging van de KH dringend aan te bevelen.

Verhogen van de gezamenlijke hardheid (GH)

Keukenzout helpt niet! Keukenzout bevat alleen natrium (Na) en Chloride (Cl) en geen van beide behoort tot de GH. Het is normaal gesproken niet nodig alleen de GH (zonder ook de KH) te verhogen. Om de GH en KH in gelijke mate te verhogen is JBL Aquadur geschikt, een speciaal soort zout.

Verhogen van de carbonaathardheid (KH)

Ook hier helpt keukenzout niet. Een toevoeging van natriumbicarbonaat verhoogt de KH maar niet de GH. Met JBL Aquadur worden zowel de GH als de KH in gelijke mate verhoogd. Met JBL Aquadur Malawi-Tanganjika wordt de KH sterker verhoogd als de GH. Door biologische processen kan de carbonaathardheid in aquariums volledig opgebruikt worden! Dit ligt eraan dat waterplanten (dus ook algen!) de essentiële CO2 uit de KH halen wanneer er niet voldoende vrije CO2 in het water beschikbaar is. Het gevolg is een drastische daling van de KH. Dit proces wordt biogene ontkalking genoemd.

Kalkhoudende materialen (koraalzand, mosselschelpen, marmer, koraalskelet, enz) verhogen de hardheid alleen wanneer de pH waarde onder de 7 ligt. Alleen dan is voldoende zuur aanwezig om deze materialen in het water op te lossen. Bij alkalische pH waarden (boven de 7) gebeurt er niets.

Waterhardheid verminderen / Waarom verminderen?

Veel aquariumbewoners komen uit zacht watergebieden zoals de Amazone of de Rio Negro. Voor een correcte verzorging is een vermindering van de hardheid aan te bevelen. Echter: In plaats van om de paar dagen met de waterwaarden te rommelen is een regelmatige waterwisseling wezenlijk zinvoller!

Ook veel waterplanten komen eerder uit zacht dan uit hard water

Vermindering van de hardheid

In streken met hard leidingwater kan voor een correcte verzorging van ongewervelden, vissen en planten een vermindering van de waterhardheid zinvol zijn. Met een omgekeerde osmose-installatie is een dergelijke ontharding heel eenvoudig. Het apparaat wordt aan de waterkraan aangesloten en filter dan tot 95% van alle verharders uit het leidingwater.

Het toevoegen van pH verlagende middelen (bijv. JBL pH-Minus ) leidt tot een vermindering van de KH maar hiermee is de uiterste voorzichtigheid geboden. Het toevoegen van een pH verlager mag alleen heel voorzichtig en in hele kleine stappen worden uitgevoerd die permanent gecontroleerd worden met een KH en pH test. Bij een KH van minder dan 4 dient hiervan worden afgezien! Een waterwisseling is alleen dan van nut wanneer het leidingwater een geringere hardheid heeft dan het aquariumwater.

Wat is de gezamenlijke hardheid?

Wat is de gezamenlijke hardheid en in hoeverre is die van belang voor ons aquarium? Wat is het verschil met de carbonaathardheid? Bioloog Heiko Blessin verklaart rechtstreeks uit de natuur van Colombia wat de gezamenlijke hardheid betekent

Wat is de carbonaathardheid?

Waarom is de carbonaathardheid de levensverzekering van uw aquarium? Wat is het verschil met de gezamenlijke hardheid en hoe werkt de carbonaathardheid in het aquarium?

Stikstofverbindingen

Ammonium, Nitriet, Nitraat

In een aquarium worden stikstofverhoudingen geproduceerd die in bepaalde hoeveelheden problemen en zelfs de dood van dieren tot gevolg kunnen hebben. Om deze reden moeten ammonium (NH4)/ ammoniak (NH3), nitriet (NO2) en nitraat (NO3) regelmatig gemeten worden. Hiervoor staan eenvoudige maar zeer nauwkeurige Watertest en zelfs complete Testkoffer beschikbaar voor uw vissen.

Vaak wordt van een zogenaamde stikstofkringloop gesproken waarin de genoemde stoffen worden omgezet in de volgenden. Dit afbraakproces vindt hoofdzakelijk in het filtersysteem (en de bodemgrond) plaats. Daar wordt eiwit (proteïne) door bacteriën in ammonium (of bij pH waarden van meer dan 6,0 in giftig ammoniak) omgezet. Dit wordt dan vervolgens giftig nitriet en dat wordt weer omgezet in het ongiftige, maar algenbevorderende, nitraat.

In nieuwe aquaria zijn nog niet voldoende bacteriën aanwezig voor deze afbraakprocessen. Om deze reden dient met een bacteriestarter een handje te worden geholpen ( JBL Denitrol , JBL FilterStart , JBL FilterBoost ).

Wachten met het inzetten van de dieren helpt maar beperkt daar de aanwezige bacteriën zich alleen vermeerderen bij voldoende aanwezige voedingsstoffen. Zie Bacteriële startfase .

Ammonium (NH4)/ Ammoniak (NH3)

Aanbevolen waarde: < 0,2 mg/l. pH-waarde afhankelijk => a.u.b. in tabel controleren

Geldt als eerste schakel in de keten van stikstofdegradatie. Ammonium wordt rechtstreeks via de kieuwen van de vissen uitgescheiden of bacterieel als eiwit omgezet. Ammonium (NH4) is niet giftig maar verhoogde concentraties in het water hinderen het uitademen van ammonium via de kieuwen van de vissen. Bij pH-waarden van meer dan 6,0 wordt een deel van het ongiftige ammonium omgezet in ammoniak (zie tabel: Ammonium/ Ammoniak): Normaal gesproken wordt het gevormde ammonium snel door de bacteriën verder verwerkt tot nitriet en vervolgens nitraat. Wanneer ammonium aantoonbaar aanwezig is duidt dit op een verstoord bacterieel afbraakproces. De hiervoor benodigde bacteriën zijn of niet voldoende aanwezig (nieuw aquarium) of zijn drastisch verminderd (medicijngebruik, zout, UV-C waterzuiveraar).

Verminderen van het ammonium-/ammoniakgehalte

Bij ammoniakvergiftiging (vissen schieten heen en weer, happen aan het wateroppervlak) is een directe daling van de pH-waarde de eerst mogelijke Eerst Hulpmaatregel, omdat het giftige ammoniak dan direct in ongiftig ammonium verandert. Daarna moeten natuurlijk nog andere stappen ondernomen worden om het probleem onder controle te krijgen. Hiertoe behoren een waterverversing en het toevoegen van een bacteriestarter ( JBL Denitrol , JBL FilterStart , JBL FilterBoost ).

Een ander alternatief is het toevoegen van JBL Detoxol , dat de problematische stikstofverbindingen ammonium/ ammoniak en nitriet in ongiftige amines omzet. Dit proces begint direct na toevoeging van het product en lost het vergiftigingsprobleem direct op. Het neemt de oorzaak, zoals overbezetting of teveel voer, natuurlijk niet weg. Na deze directe oplossing moet u er, door een optimalisering van het onderhoud en de toevoeging van nuttige bacteriën, voor zorgen JBL Denitrol dat u het systeem duurzaam weer in de greep krijgt.

Verhoging van het ammonium-/ ammoniakgehalte

Is nooit nodig en absoluut onzinnig.

Nitriet (NO2)

Aanbevolen waarde: 0,0 mg/l. Vanaf 0,5 mg/l dodelijk.

Net als ammoniak is nitriet buitengewoon giftig. Het blokkeert het zuurstoftransport in het bloed (ook bij mensen) en heeft een innerlijke verstikking tot gevolg. In water mag het met de JBL Nitriettest nooit aantoonbaar aanwezig zijn omdat het normaal gesproken door bacteriën direct omgezet wordt in ongiftig nitraat. De aanwezigheid van nitriet wijst of op een verstoorde bacteriële activiteit of de bacteriën kunnen de hoeveelheid schadelijke stoffen niet aan. Hieruit is af te leiden dat de verzorging moet worden nagegaan: Wordt er teveel gevoerd? Te weinig water gewisseld? Zijn antibacteriële geneesmiddelen toegevoegd? Is zout aan het water toegevoegd (zout dood bacteriën)?

Uitzondering: In nieuw ingerichte aquariums komt het tot een verhoogde aanwezigheid van nitriet aangezien de bacteriën zich nog niet goed hebben ontwikkeld. Hier helpt een goede bacteriestarter ( JBL Denitrol , JBL FilterStart ) en een opvolgend inzetten van de bewoners. Nooit alle vissen ineens inzetten maar met tijdintervallen het aquarium beetje bij beetje vullen. Zo kunnen de bacteriën zich op de toenemende hoeveelheid schadelijke stoffen instellen. Zie Bacteriële startfase .

Verminderen van het nitraatgehalte

Directe waterverversing (50 %), minder voeren, regelmatige waterverversing (30 % om de 14 dagen), regelmatig afzuigen van de bodemgrond met een molmklok ( Bodemreiniging ), toevoegen van bacteriën ( JBL Denitrol , JBL FilterStart ) of door JBL Detoxol .

Verhogen van het nitrietgehalte

Is nooit nodig en gevaarlijk bovendien.

Waarom sterven vissen bij een hoog nitrietgehalte en wat is daartegen te doen?

Hoe functioneert de stikstofkringloop in het aquarium? Waarom zijn nitrietwaarden te hoog en hoe kan men de waarde laten dalen? Waarom het toevoegen van zout onzinnig is. Het effect van medicijnen en de reiniging van het filter op positieve reinigingsbacteriën. Onderhoudsmaatregelen voor optimaal aquariumwater.

Nitraat (NO3)

Aanbevolen waarde zoetwater: < 30 mg/l, zoutwater: < 20 mg/l

Nitraat ontstaat bij de afbraak van stikstof onder aerobe (zuurstofrijke) omstandigheden door nitrobacter bacteriën uit nitriet en wordt onder anaerobe (zuurstofloze) omstandigheden afgebroken tot stikstofgas (N2), kooldioxide (CO2) en water (H2O). Nitraat zelf is weliswaar, in tegenstelling tot nitriet, ongiftig, maar remt de groei van vissen (in het bijzonder van jonge vissen) en ook veel plantensoorten worden in hun groei door hoge nitraatwaarden beperkt. Het primaire probleem met nitraat is haar algenbevorderende eigenschap. Om deze reden dient de nitraatwaarde nooit de aanbevolen waarde (50 mg/l) te overschrijden.

Verlagen van de nitraatwaarde

Een regelmatig uitgevoerde waterwisseling voorkomt hoge nitraatwaarden wanneer het leidingwater niet al teveel nitraat bevat. Om deze reden dient het leidingwater absoluut te worden gecontroleerd. Met behulp van een omgekeerde osmose-installatie kan tot wel 50% nitraat uit het leidingwater worden gehaald. Door de inzet van JBL NitratEX kan zowel leidingwater als ook aquariumwater van nitraat worden bevrijd. JBL NitratEx bevat kunstharsen die nitraat uit het doorstromende water onttrekken. Als het product uitgeput is kan het eenvoudigweg met keukenzout worden geregenereerd. Voor de langdurige inzet in het filter werd JBL BioNitratEX ontwikkeld. Dit speciale filtermateriaal bestaat uit voedingskogels voor bacteriën. In de loop van de tijd zullen de nuttige reinigingsbacteriën zich op de kogels vestigen zodat de onderste bacterielagen geen zuurstofrijk water meer ontvangen. En juist dan schakelen de bacteriën over op "nitraatademhaling" en breken het nitraat af. Dit is echter alleen mogelijk omdat ze de benodigde voeding uit de kogels kunnen halen. Zo worden de kogels beetje bij beetje door de bacteriën opgegeten en daarnaast kunt u prima zien hoe actief het nitraat afgebroken wordt en ook wanneer u nieuwe kogels moet toevoegen.

Verhogen van de nitraatwaarde

In de meeste aquariums is het verhogen van de nitraatwaarde onzinnig. Slechts in een uitzonderlijk geval mag stikstof worden toegevoegd: In een aquarium met een heel sterke beplanting en weinig vissen (vaak bij aquascaping het geval) en in een aquarium met garnalen, waar nauwelijks gevoerd wordt. Hier kan het tot een gebrek aan stikstof komen. Voor deze speciale gevallen heeft JBL een assortiment speciale meststoffen met individuele meststoffen die ook stikstof in de vorm van nitraat bevatten ( JBL PROSCAPE N MACROELEMENTS of JBL PROSCAPE NPK MACROELEMENTS ).

Fosfaat (PO4)

Aanbevolen waarde < 0,1 mg/l

Fosfaat werkt net als nitraat (NO3) als een krachtige algenmest. Ze dienen voor planten weliswaar als voeding maar zijn vaak in zulke hoge concentraties aanwezig dat er al gauw teveel is en dit de algengroei bevordert. Praktisch elk visvoer bevat fosfaat hetgeen nodig is voor de botten van de vissen. Veel visvoer bevat echter teveel fosfaat omdat het geproduceerd is met goedkoop vismeel. JBL ziet af van het gebruik van goedkoop vismeel en verwerkt in plaats daarvan hoogwaardige proteïnen uit visfilets dat toegevoegd wordt aan een gebalanceerde hoeveelheid mineralen (asgehalte) voor een gezonde groei. Belangrijk is de hoeveelheid voer zorgvuldig te bepalen teneinde een teveel aan voer, en de hieruit voorkomende fosfaatbelasting, te vermijden. Voorzichtig met bevroren voer! De meeste soorten bevroren voer zijn regelrechte fosfaatbommen!!!

Afgevallen plantendelen en algen geven de, gedurende hun leven gebonden hoeveelheid fosfaat, na het afsterven weer af en dienen derhalve te worden verwijderd. Waterplantenmest, filtermaterialen en watertoevoegingen, zoals turfextract, mogen in geen geval fosfaat bevatten. Controleer de door u gebruikte producten. JBL producten zijn gegarandeerd fosfaatvrij. Een regelmatige waterwisseling is zonder twijfel één van de beste maatregelen tegen hoge fosfaatwaarden wanneer het leidingwater fosfaatvrij is. Controleer het leidingwater voor gebruik.

Fosfaten reageren heel snel met mineralen in water en zetten af (sedimenteren). Het is dus zinvol regelmatig een molmklok ( Bodemreiniging ) te gebruiken wanneer u een deel van het water wisselt en ook het filter te reinigen daar in het filterslib grote hoeveelheden fosfaat aanwezig zijn.

Verlagen van de fosfaatwaarde

Naast de reeds genoemde maatregelen kan fosfaat eenvoudig, snel en veilig met het speciale filtermateriaal JBL PhosEx ultra en/ of met behulp van een vloeibare fosfaatverwijderaar JBL PhosEx rapid verwijderd worden. Als u niet alleen fosfaat maar daarnaast ook nitriet en nitraat wilt verwijderen, kunt u dit doen met het speciale filtermateriaal JBL Clearmec plus .

Verhogen van de fosfaatwaarde

In de meeste aquaria is het verhogen van de fosfaatwaarde onzinnig. Slechts in twee uitzonderlijke gevallen mag fosfor toegevoegd worden: Bij een sterk beplant aquarium met weinig vissen (vaak het geval bij aquascaping) en in een garnalenaquarium, waar nauwelijks gevoerd wordt kan het voor de planten tot een fosfaatgebrek leiden. Voor deze gevallen heeft JBL speciale meststoffen in het assortiment die ook fosfaat bevatten ( JBL PROSCAPE P MACROELEMENTS / JBL PROSCAPE NPK MACROELEMENTS ).

Zoutgehalte

Het begrip zoutgehalte is zowel voor zoet- als voor zoutwater relevant. In zoutwater is het zoutgehalte eenvoudigweg met een hydrometer ( JBL Hydrometer ) of een refractometer te meten. De meting via een geleidbaarheidsmeter is niet betrouwbaar aangezien de samenstelling van het zout invloed heeft op de geleidbaarheid. Het zoutgehalte van oceanen is doorgaans verschillend (bijv. de Rode Zee is hoger dan het Caribisch gebied) hetgeen voor een correcte verzorging van de dieren van belang is.

In zoetwater wordt zout vaak therapeutisch toegevoegd om bacteriën en parasieten te bestrijden. Hier wordt het zoutgehalte bepaald via de dosering.

Overigens moet in zoetwater zo snel mogelijk weer gestopt worden met het toevoegen van zout daar noch de nuttige filterbacteriën noch de waterplanten zout verdragen.

Veel aquariumliefhebbers meten de geleidbaarheid van het water met behulp van een geleidbaarheidsmeter ( weergave in µS/cm of mS/cm). Zo kan gecontroleerd worden of de geleidingswaarde van het uitgangswater veranderd is. Wanneer het leidingwater een geleidbaarheid van 500 µS/cm heeft en het aquariumwater een hogere geleidbaarheid van, bijvoorbeeld, 900 µS/cm, duidt deze verhoogde waarde op een directe toevoeging van zout of een verrijking van schadelijke stoffen. Zo kan de geleidbaarheid een indicator zijn voor de waterkwaliteit dan wel voor een noodzakelijke waterverversing.

Discusliefhebbers houden hun vissen, bijvoorbeeld, in zacht water met een heel geringe geleidbaarheid en voegen aan het door hun gebruikte osmosewater doelbewust osmosezout ( JBL Aquadur ) toe totdat u de gewenste geleidbaarheid van, bijvoorbeeld, 50 µS/cm heeft bereikt.

Verhogen van het zoutgehalte

Toevoegen van zeezout (in zoutwater), keukenzout of JBL Aquadur (in zoetwater).

Verlaging van het zoutgehalte

In zoutwater door het toevoegen van leiding- of osmosewater.

In zoetwater door het toevoegen van osmosewater.

Wat is de geleidbaarheid in het aquarium? Welke betekenis heeft de richtwaarde?

In de video wordt te midden van de Japanse natuur en in het laboratorium duidelijk uitgelegd welk effect het toevoegen van zout aan het aquarium heeft en hoe een geleidingsmeting de aquaristiek kan helpen.

Zuurstof (O2)

Aanbevolen waarde 25 °C 8 mg/l. Bij andere temperaturen conform tabel

Zuurstof is het levenselixer van de meeste levende wezens in het water en dus erg belangrijk. Hoe warmer het water is hoe minder zuurstof erin is opgelost. Om deze reden kan gedurende een hete zomer een additionele beluchting van het water zinvol en zelfs noodzakelijk zijn. Bij een laag zuurstofgehalte daalt ook de bacteriële afbraakcapaciteit en onder de 2 mg/l krijgen ook de vissen te maken met een tekort. Een belangrijk feit is dat planten onder invloed van licht weliswaar zuurstof produceren maar in het donker zuurstof verbruiken. Om deze reden kan het bij een sterke planten- of algengroei zinvol zijn 's nachts het water te beluchten. Het is daarentegen niet waar dat een hoog kooldioxidegehalte automatisch een laag zuurstofgehalte betekent. Beide gassen kunnen volledig verzadigd naast elkaar aanwezig zijn. Vaak is het echter zo dat bij een zuurstofverrijking door oppervlaktebeweging (stroming, sproeisteen, sproeibuis enz) veel kooldioxide (CO2) uitgedreven wordt. Wanneer de planten kooldioxide krijgen toegevoerd middels een CO2 bemestingsinstallatie stijgt het CO2 gehalte in het water en stijgt tegelijkertijd het zuurstofgehalte daar de planten bij de assimilatie zuurstof produceren.

mg/l O2 °C
12,7 4
12,1 6
11,5 8
10,9 10
10,7 11
10,4 12
10,2 13
10,0 14
9,8 15
9,56 16
9,37 17
9,18 18
9,0 19
8,84 20
8,68 21
8,53 22
8,38 23
8,25 24
8,11 25
7,99 26
7,86 27
7,75 28
7,64 29
7,53 30
7,42 31
7,32 32

Verhoging van het zuurstofgehalte

Het zuurstofgehalte in het water wordt gegarandeerd door een normale wateroppervlaktebeweging. Bij aquariums die een bovengemiddelde hoogte hebben en dus vaak een gering wateroppervlak in verhouding tot het watervolume, kan aanvullende beluchting of een sterkere wateroppervlaktebeweging via, bijvoorbeeld, een sproeibuis, nodig zijn. In onbeplante aquariums kan een aanvullende zuurstoftoevoer via sproeistenen eveneens zinvol zijn. Wanneer aquariums voorzien zijn van een goede plantengroei, is een beluchting via sproeistenen of een sterke wateroppervlaktebeweging niet zinnig, daar dat het kooldioxide (CO2) dat de planten nodig hebben voor de groei, uit zou drijven.

Vermindering van het zuurstofgehalte

Niet zinnig en niet noodzakelijk.

Zuurstofmetingen in het aquarium en in de natuur

Wat vertelt het zuurstofgehalte ons? Vanaf wanneer is het kritisch en hoe kan het optimale zuurstofgehalte in het aquarium bereikt worden?

Calcium (Ca)

Aanbevolen waarde 400-440 mg/l (uitsluitend in zoutwater)

Calcium is een bestanddeel van de gezamenlijke hardheid (GH) en wordt normaal gesproken in zoetwater niet afzonderlijk getest. Alleen in zoutwateraquaria is het calciumgehalte van bijzondere waarde daar het een basisvoorwaarde is voor de groei van vele ongewervelden.

Verhoging van het calciumgehalte

In zoutwater zijn er verschillende mogelijkheden om het calciumgehalte te verhogen:

JBL CalciuMarin . Dit product is uitstekend voor het verhogen van het calciumgehalte daar het zijn werk eenvoudig en betrouwbaar uitvoert zonder veel moeite of kosten met zich mee te brengen. Een verpakking JBL CalciuMarin bevat twee buidels waarvan de inhoud conform de gebruikershandleiding op twee zo ver mogelijk uit elkaar liggende plaatsen met intervallen aan het aquariumwater wordt toegevoegd. Het komt dan in het aquariumwater tot een reactie van de beide componenten. Calciumchloride en strontiumchloride (buidel 1) reageren met natriumhydrogeencarbonaat (buidel 2) tot het gewenste cacliumbicarbonaat, strontiumbicarbonaat en het onschadelijke natriumchloride. Deze methode is onder de naam "Ballingmethode" bekend geworden in de zoutwateraquaristiek.

Kalkreactor: Een kalkreactor is een container waarin zich kalkhoudend materiaal bevindt (calciumcarbonaat, koraalbrokken, marmeren deeltjes enz). Het doorstromende water wordt verrijkt met kooldioxide (CO2) waardoor de pH waarde daalt en het kalkhoudende materiaal langzaam in het water oplost. Hierdoor worden hydrogeencarbonaat (KH) en calcium (Ca) in het water opgelost en druppelsgewijs aan het aquariumwater toegevoegd. Kalkreactoren worden eigenlijk altijd met een CO2 installatie ingezet. JBL biedt hiervoor alle benodigde componenten: CO2 drukgasflessen met 500 g of 2 kg inhoud, drukregelaar, magneetventiel en pH controleur.

Kalkwater: Onder kalkwater verstaan we een verzadigde oplossing van calciumhydroxide (CaOH), die druppelsgewijs aan het aquariumwater wordt toegevoegd. Ze verhoogd door het hydroxide aandeel (-OH) de pH waarde van het zoute water en voegt calcium toe. Het bevat een carbonaathardheidsvormer (HCO3), hoewel het een KH van ca. 12-15 aantoont. Deze misleiding van de KH test wordt veroorzaakt door de OH-ionen. De trend in zoutwateraquaristiek is tegenwoordig niet meer het kalkwater maar eerder kalkreactoren en professionele preparaten zoals JBL CalciuMarin .

Magnesium (Mg)

Aanbevolen waarde zoetwater 5-10 mg/l, zoutwater 1200 mg/l)

Magnesium is een bestanddeel van de gezamenlijke hardheid (GH) van het water. In zoetwater wordt het magnesiumgehalte bij het verzorgen van gevoelige planten en door aquascapers afzonderlijk gemeten en door het toevoegen van JBL PROSCAPE Mg MACROELEMENTS ingesteld. Een eenvoudige en tegelijkertijd professionele manier om de behoefte van uw aquarium of uw aquariumplanten te bepalen is de ProScape Mestcalculator .

In zoutwateraquaria heeft magnesium een heel andere rol. Bij een te laag magnesiumgehalte groeien de rode kalkalgen niet of erg slecht. Een te hoog magnesiumgehalte is evenmin zinvol daar het water maar een beperkte opnamecapaciteit voor mineralen en zouten heeft. Wanneer deze opnamecapaciteit wordt overspoeld door magnesium kunnen andere belangrijke mineralen niet in voldoende mate worden opgelost of vallen helemaal uit.

Verhoging van het magnesiumgehalte

Door het toevoegen van JBL MagnesiuMarin (vloeibaar preparaat) kan het gewenste magnesiumgehalte snel, eenvoudig en betrouwbaar worden ingesteld.

Verlaging van het magnesiumgehalte

Door middel van een waterwisseling kan de waarde weer naar het gewenste niveau worden gebracht

pH waarde

Aanbevolen waarde voor gezelschapsaquaria 6,5-7,5; Malawi-Tanganjika aquaria 7,5-9,0

De pH waarde toont de zuurtegraad en het basengehalte van het water aan. Hoe meer zuur het water bevat (hoe zuurder) des te lager is de pH waarde. Wanneer het weinig zuren dan wel meer basen bevat (alkalischer) des te hoger is de pH waarde. Wanneer de aanbevolen pH waarde wordt overschreden worden aan de aquariumbewoners geen optimale leefomstandigheden meer geboden en ook de bacteriële filteractiviteit neemt sterk af of komt bij een pH waarde van minder dan zes praktisch stil te liggen. Om deze reden dient de pH waarde verhoogd te worden naar de aangegeven waarde.

Bij de pH waarde gaat het om een logaritmische waarde, d.w.z. dat een verlaging van pH 8 naar pH 7 een vertienvoudiging van de zuurtegraad en van 8 naar 6 een verhonderdvoudiging van de zuurtegraad betekent!

Verhoging van de pH waarde

Controleert u a.u.b. als eerste of de carbonaathardheid (KH) overeenkomt met de aanbevolen waarde. Voordat u de pH waarde manipuleert (verhogen of verlagen) moet (!!!) de KH op de aanbevolen waarde zijn. Over het algemeen reguleert de pH zich dan geheel vanzelf naar het gewenste niveau. Wanneer de pH dan toch nog moet worden verhoogd kan dit gebeuren door het toevoegen van JBL pH-Plus (vloeibaar pH verhogend middel). Ook een sterkere beweging van het wateroppervlak zal de pH waarde van het aquariumwater verhogen, echter tegelijkertijd de plantenvoedingsstof CO2 uitdrijven. In de regel hebben alleen aquariumliefhebbers die vissen uit hard water gebieden willen kweken een verhoging van de pH waarde nodig. Zodra u de carbonaathardheid door toevoegen van JBL Aquadur of JBL Aquadur Malawi-Tanganjika heeft verhoogd zal ook de pH waarde naar een hoger niveau gaan. Een uitzondering vormen de meren van Sulawesi waarin zacht water met een pH waarde van 8 te vinden is. Hier helpt als nabootsing alleen de beweging van het wateroppervlak.

Verlagen van de pH waarde

Controleert u a.u.b. als eerste of de carbonaathardheid (KH) overeenkomt met de aanbevolen waarde. Voordat u de pH waarde manipuleert (verhogen of verlagen) moet (!!!) de KH op de aanbevolen waarde zijn. Over het algemeen reguleert de pH zich dan geheel vanzelf naar het gewenste niveau. Wanneer de pH dan toch nog moet worden verlaagd zijn hiervoor drie mogelijkheden:

Zuurtoevoer: Door het toevoegen van JBL pH-Minus (pH verlagende vloeistof) kan de PH waarde stapsgewijs verlaagd worden. Tegelijkertijd wordt echter ook de carbonaathardheid verlaagd.

CO2 toevoer: Door een goed afgestemde CO2-toevoer (kooldioxide) worden niet alleen de planten bemest maar ook de pH waarde verlaagd. Een deel van het CO2 reageert met het water en verandert in koolzuur (H2CO3), dat, net als alle zuren, de pH waarde verlaagt. Voor aquaria van 30 tot 160 liter bevelen wij de JBL ProFlora BioCO2-installatie ( PROFLORA Bio ) aan, voor aquaria van 60 tot 1000 liter de Wegwerpsysteem(u) of Hervulbaar systeem (m) -systemen.

Turftoevoer: Met JBL Tormec activ (actieve turfpellets) als deel van het filtermateriaal kan de pH waarde licht verlaagd worden. De JBL actieve turfpellets bevatten circa 25 % huminezuur dat pH verlagend werkt. Daarnaast vindt een licht ontharding plaats.

Wat is de pH-waarde en waarom is die belangrijk voor ons aquarium?

Heeft u zich ook wel eens afgevraagd wat er precies achter het logaritme van de pH-waarde schuilt? Waarom is de pH-waarde überhaupt belangrijk voor ons aquarium en hoe kunnen we die beïnvloeden? In deze video wordt duidelijk en begrijpelijk uitgelegd wat de pH-waarde betekent en hoe we die kunnen sturen.

Silicaat (SiO2)

Aanbevolen waarde: > 1 mg/l

Siliciumverbindingen in het water leiden tot problemen met kiezelwieren. Siliciumverbindingen duiken binnen de aquaristiek op onder de begrippen silicaat, SiO2, kiezelzuur en silicium. Het silicaatgehalte in leidingwater neemt in veel streken steeds meer toe en leidt steeds vaker tot problemen met kiezelwieren. Kiezelwieren, ook diatomeeën genoemd, hebben silicaat nodig om hun skelet op te bouwen. Zodra u het kiezelzuurgehalte in het water met een silicaatverwijderaar ( JBL SilicatEx rapid ) vermindert, kunnen kiezelwieren niet meer leven. Met behulp van een silicaattest ( JBL SiO2 Silicaattest ) is het silicaatgehalte in uw leidingwater snel en eenvoudig te bepalen.

Kooldioxide (CO2)

Aanbevolen waarde: 20-25 mg/l

CO2 vormt de hoofdvoedingsstof van uw aquariumplanten zoals voor mensen koolhydraten, vetten en eiwitten de basisvoeding vormen. CO2 ontstaat in elk aquarium in kleine hoeveelheden door het uitademen van de vissen en bacteriën en 's nachts ook door de planten. Wanneer u de pH waarde en de carbonaathardheid van uw water kent kunt u in de volgende tabel aflezen hoeveel CO2 in uw water beschikbaar is.

Waarom hebben planten in een aquarium een CO2-installatie nodig?

Wanneer uw planten niet perfect groeien, is er ergens een tekort. Vaak betekent dit een tekort aan hun primaire voedingsmiddel CO2 (kooldioxide). In deze video leggen we u uit waarom planten überhaupt CO2 nodig hebben, waarom aquariumplanten verschillende eisen stellen en hoe een CO2-installatie van JBL wordt aangesloten.

Hoeveel CO2 bevat uw aquariumwater?

Deze tabel laat zien hoeveel CO2 in uw aquariumwater is opgelost en hoeveel CO2 voor uw planten optimaal is. Voor het gebruik van de tabel heeft u de pH waarde en de hoogte van de carbonaathardheid (KH) van uw aquariumwater nodig. De beide waarden geven een CO2 gehalte dat u heel eenvoudig kunt aflezen. Wanneer, bijvoorbeeld, uw pH waarde 7,4 is en de KH 6 °dKH, heeft u 7 mg/l CO2 in het water. De meeste waterplanten hebben echter een wat hoger CO2 gehalte nodig om krachtig en gezond te kunnen groeien namelijk tussen 14 en 23 mg/l. Bijzonder gevoelige soorten zelfs 23 tot 36 mg/l. Met behulp van een CO2 bemestingsinstallatie kunt u het CO2 gehalte in het water verhogen en zo tegelijkertijd de perfecte pH waarde voor uw vissen creëren.

Met behulp van JBL CO2-pH Permanenttest kunt u duurzaam het CO2 gehalte bewaken of met behulp van JBL CO2 Direct test rechtstreeks het kooldioxidegehalte controleren. Door de inzet van een CO2 bemestingsinstallatie PROFLORA CO2 plantenverzorging ) verhoogt u het CO2 gehalte in het aquariumwater en bevordert u de plantengroei. Van belang is echter ook dat uw planten geen andere voedingsstoffen, zoals ijzer of kalium, tekort komen anders zal CO2 bemesting weinig helpen.

Koper (Cu)

Aanbevolen waarde: 0,0 mg/l, bij medicijngebruik 0,3 mg/l

Het zware metaal koper wordt vaak uit waterleidingen opgelost. Het is dodelijk voor ongewervelden, zoals garnalen. Met behulp van een watervoorbereider JBL Biotopol C (crustacea = kreeftachtigen) wordt het koper ingesloten en geneutraliseerd. Wanneer ongewervelden worden verzorgt dient u in plaats van JBL Biotopol beter JBL Biotopol C te gebruiken. Bij het bestrijden van zijdeziekte (oodinium) stelt u met behulp van het medicijn een kopergehalte van 0,3 mg/l in. Om deze reden is dit medicijn nooit te gebruiken bij ongewervelden!

IJzer (Fe)
Bij een tekort aan ijzer hebben de bladeren vaak een lichtgroene kleur.

Aanbevolen waarde: 0,1-0,5 mg/l

IJzer is naast kalium, magnesium en nog anderen één van de belangrijkste sporenelementen die essentieel zijn voor planten. Bij een tekort aan ijzer hebben planten vaak een felgroene bladkleur (chlorose).

Met behulp van JBL Fe IJzertest kunt u binnen enkele minuten het ijzergehalte controleren en met een vloeibare meststof ( JBL PROFLORA Ferropol , JBL PROSCAPE Fe +MICROELEMENTS corrigeren.

Gebruik ook de ProScape Mestcalculator , om nauwkeurig het verbruik en dus de behoefte van uw aquarium dan wel uw planten te berekenen.

Kalium (K)

Aanbevolen waarde: 5-20 mg/l

Kalium is, naast ijzer, magnesium en nog anderen sporenelementen, één van de belangrijkste mineralen die essentieel zijn voor planten. Een tekort aan kalium is zichtbaar door een felle, ongezonde bladkleur en een uittreden van de bladnerven.

Met behulp van JBL K Kaliumtest kunt u binnen enkele minuten het kaliumgehalte controleren en met een vloeibare meststof ( JBL PROFLORA Ferropol , JBL PROSCAPE K MACROELEMENTS , JBL PROSCAPE NPK MACROELEMENTS ) corrigeren.

Gebruik ook de ProScape Mestcalculator , om nauwkeurig het verbruik en dus de behoefte van uw aquarium dan wel uw planten te berekenen.

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.
Ik accepteer de YouTube gebruiksvoorwaarden en bevestig dat ik het privacybeleid van YouTube gelezen en begrepen heb.

PUSH-berichten van JBL

Wat zijn PUSH-berichten nou eigenlijk? Als onderdeel van de W3C-standaard definiëren webberichten een API voor eindgebruikerberichten, die via de browserberichten aan de desktop en/of mobiele apparaten van de gebruiker worden gestuurd. Op de eindapparaten verschijnen meldingen, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails). Op de eindapparaten verschijnen berichten, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails)

Deze notificaties maken het voor een websitebeheerder mogelijk contact op te nemen met zijn gebruikers, zolang de browser van de betreffende gebruiker openstaat – ongeacht of de gebruiker op dat moment de website bezoekt of niet.

Om web push notificaties te kunnen versturen, heb je alleen een website nodig waarop een web push code geïnstalleerd is. Hierdoor kunnen ook merken zonder apps profiteren van de vele voordelen van push berichten (gepersonaliseerde real-time communicatie op precies het juiste moment).

Webberichten zijn onderdeel van de W3C standaard en definiëren een API voor de eindgebruikerberichten. Een bericht maakt het mogelijk de gebruiker buiten de context van een website over een gebeurtenis, zoals een nieuw blogbericht, te informeren.

JBL GmbH & Co. KG biedt deze service gratis aan. De service kan net zo gemakkelijk geactiveerd, als gedeactiveerd worden.