Genel Şartlar ve Koşullar

Genel Şartlar ve Koşullar

 1. JBL GmbH & Co. KG ’in İşletmeci müşterilere ait genel çalışma ve teslimat koşulları

  Bilgi güncelliği 09/2019
  1. Geçerlilik Sahası

   1. JBL GmbH & Co. KG’nin (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır) bu koşulları, siparişin verildiği anda yürürlükte olan hali ile, Satıcının Medeni Kanunun (Bürgerliches Gesetzbuch) 14. maddesi kapsamına giren girişimcilere (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır), yani bağımsız mesleki veya ticari faaliyetleri kapsamında hukuki işlemler akdeden tüm gerçek veya tüzel kişilere veya hukuki ehliyete sahip ortaklıklara yapacağı tüm teslimat ve hizmetler için geçerlidir.
   2. Alıcı, mal siparişi vermekle buradaki koşulları kabul etmiş sayılır. Alıcının burada belirtilenlerin haricinde öne süreceği farklı koşullar, satıcının bunlara açıkça bir itirazı olmasa dahi uygulanamaz.
  2. Sözleşmenin Yapılması ve Değişiklik Hakkının Mahfuzluğu

   1. Satıcının alıcıya sunduğu teklifler, alıcıya yapılmış bağlayıcı nitelikte bir satış teklifi sayılmaz. Bu teklifler, sadece alıcının satıcıya bağlayıcı nitelikte bir teklif vermesini sağlamak için yapılır.
   2. Alıcı, satın alma tekliflerini faks ve e-posta ile veya internet (B2B-çevrim içi-alışveriş) üzerinden ya da telefonla yapabilir. Satış sözleşmesi, alıcının teklifinden sonraki 14 gün içinde müşteriye açıkça bir kabul beyanı veya istenen malların gönderilmesi ya da ödeme talebinde bulunulması ile satıcı tarafından kabul edilmiş olur.
   3. Malın tasarımında ve teknik özelliklerinde veya güç karakteristiklerinde çeşitli değişiklikleri yapma hakkı saklıdır; ancak bu değişiklikler, o malı teknik açıdan geliştirmeli ve alıcı tarafından da kabul edilmelidir.
  3. Fiyatlar

   1. Bütün tekliflerde ve mal siparişlerinde belirtilen fiyatlara ve bu fiyatlar esas alınarak ödenecek tutarlara, satın alınacak malın o anda geçerli orandaki yasal katma değer vergisi ve malın ambalaj bedeli dahil olmayıp bunlar o malın faturasına ayrıca eklenir.
   2. Siparişin kabul beyanında aksi belirtilmedikçe, fiyatlar malların “Neuhofen/Pfalz deposunda teslim” fiyatlarıdır.
  4. Mal Teslimi

   1. Mal teslim süresi/tarihi ile ilgili bilgiler, ancak satıcı tarafından yazılı olarak onaylanmış ise bağlayıcı bir nitelik kazanır.
   2. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe mal teslimi, masraf ve riski alıcıya ait olmak üzere Neuhofen deposundan yapılır.
   3. Eğer satıcı, malı söz verdiği teslim süresinde alıcıya teslim edemeyecek ise, bunu geciktirmeden alıcıya bildirmelidir. Satıcının kendi ticari işletmesinde veya ona mal temin eden diğer yan işletmelerde müdahale edilemeyecek aksaklıklar ile özellikle grev ve yasal lokavt veya doğal afet gibi olağanüstü durumlar, bunların devam etme süresine bağlı olarak mal teslimini geciktirebilir. Bu gibi durumlarda alıcı, eğer sözleşilen hizmetlerin ifa süresi geçtikten sonra satıcıya bir hatırlatmada bulunmuş, hizmetin ifası için satıcıya makul bir ek süre tanımış ve bu ek süre içinde de bir sonuç alamamış ise, ancak o zaman cayma hakkını kullanmaya yetkilidir. Eğer teslim süresi belli bir tarihe göre belirlenmiş ise, alıcının satıcıya tanıyacağı ek süre bu tarihten sonra başlayacaktır. İfa edilmeyen hizmete karşılık kullanılacak yasal tazminat hakkı bu durumdan etkilenmez.
   4. Alıcı tarafından kabul edilmek şartıyla kısmi/parçalı mal teslimi yapılabilir.
  5. Ödeme Koşulları

   1. Siparişin kabul beyanında aksi belirtilmedikçe, ilk alıcıya fiyattan % 2’lik iskonto düşüldükten sonra satış, sadece peşin ödemelerde veya mal tesliminde ödemelerde yapılır. Ayrıca satıcı, bankaya borçlanarak veya peşin ödemelerde ve mal depoda teslim edildiğinde % 3 iskonto yapmaktadır. Faturaya göre ödemeler, fatura tarihinden itibaren 8 gün içinde malın satın alma fiyatı üzerinden % 2 iskonto ile; fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde net fatura tutarı üzerinden (iskontosuz olarak) yapılır. İskonto, sadece alıcının satıcıya vadesi gelmiş hiçbir borcu bulunmaması şartıyla yapılır.
   2. Ödemelerin gecikmesi halinde, yasal düzenlemeler geçerli olacaktır.
   3. Ödemelerde sadece ödenme güvencesi olan çekler kabul edilir. Senet, ödeme aracı olarak kabul edilmez.
  6. Mahsup Etme/Alıkoyma Hakkı

   1. Alıcı, sadece şüpheden uzak olduğu kanıtlanmış veya hukuken kesinlik kazanmış alacaklarını mahsup edebilir.
   2. Alıcı, sadece karşı talebi aynı sözleşmeden doğan ilişkilere isnat etmek şartıyla bir malı alıkoyma (geri vermeme) hakkı kullanmaya yetkilidir.
  7. Mülkiyetin Mahfuzluğu

   1. Teslimi yapılacak mal, varsa beraberindeki eşantiyonlar (ücretsiz hediye mallar) da dahil, satıcının bu satıştan doğan bütün hak ve talepleri alıcı tarafından yerine getirilinceye kadar satıcının mülkiyetinde kalır. Alıcının sözleşme koşullarını ihlâl etmesi halinde, satıcı alıkoyulan malı geri alma hakkına sahiptir. Alıkoyulan malın geri alınması halinde, satıcının bu konuda açık bir beyanı olmadıkça sözleşme fesih edilmiş olmaz.
   2. Alıkoyulan mal normal ticaret yoluyla tekrar satışa sunulabilir. Malın tekrar satılması halinde alıcı, bu satışa dayalı yeni müşteriden talep edeceği haklarını, satıcı lehine olan diğer bütün yan haklar ile birlikte, bu hususta başkaca özel beyanlarda bulunmaya gerek kalmadan feragat etmiş sayılır. Bu feragat, alıcının varsa mahsup sonrası net alacaklarını da kapsayacak olup net alacak tutarı, satıcının alıkoyulan mal için faturada belirttiği satış fiyatına eşit miktarda olur. Alıcı, feragatten sonra da -varsa- alacağını tahsil etme yetkisini muhafaza eder. Alıcının bu feragatinden, satıcının da kendi alacağını tahsil etme yetkisi değişmeden mahfuz kalır. Alıcı satışlardan elde ettiği gelirleriyle ödemelerini düzenli olarak yaptığı, ödemelerinde bir gecikme olmadığı veya ödemelerini tamamen durdurmadığı sürece, satıcı bu alacaklarını tahsil etme yetkisini kullanamaz.
   3. Alıcının alıkoyulan mal ile yaptığı ticari işlemler daima satıcının nam ve hesabına yapılmış sayılır. Bu kapsamda alıcının alıkoyulan mal ile yaptığı ticarete ilişkin gelecekte beklenen hakları mevcudiyetini korur. Eğer alıkoyulan malın, satıcıya ait olmayan başka mallar ile birlikte ticareti yapılacak olursa, bu durumda satıcı, ticaretin yapıldığı anda alıkoyulan malın ticareti yapılan diğer mallara göre hesaplanacak fatura değeri oranında yeni ortak mal üzerinde müşterek mülkiyet hakkı kazanmış olur. Mallar harmanlandığında da aynı koşul geçerlidir. Eğer harmanlama, alıcının malı esas mal olarak kabul edilecek tarzda yapılmış ise, taraflar alıcının bu malların müşterek mülkiyet hakkını koşullara uygun olarak satıcıya vermesi ve böylece satıcının oluşan ferdi mülkiyet veya müşterek mülkiyet haklarının korunması konusunda anlaşmış sayılırlar. Satıcının alacaklarını güvence altına almak amacıyla alıcı, kendisinin alıkoyduğu malın bir gayrimenkul ile ilişkili olarak üçüncü bir şahıstan talep edeceği alacaklarından da feragat etmeyi kabul eder; satıcı da işbu feragati teyit eder.
   4. Alıkoyulan malın mülkiyeti başka bir şahsa devredilmediği müddetçe, alıcı teslim aldığı ve alıkoyduğu malın haczedilmesi veya bu malın üçüncü şahısların herhangi bir müdahalesine maruz kalması gibi olayları derhal yazılı olarak satıcıya bildirmelidir. Alıcı, Hukuk Mahkemeleri Usulü Kanunu, Md. 771’e göre üçüncü şahsa itiraz davası açılması için gerekli olan bütün bilgi ve gerekirse de belgeleri satıcıya vermek/ulaştırmak ile yükümlüdür.
   5. Satıcı, kendisine ait olan teminatların değeri, güvence altına alınacak alacakların % 20’sinden fazla olduğunda, alıcının talebi üzerine bu teminatları kısmen çözmekle yükümlüdür.
  8. Kusur Sorumluluğu

   1. Maldaki kusurların zaman aşımı süresi konusunda yasal hükümler geçerlidir. Kusur sorumluğu kapsamında kusurlu mal değiştirilmiş ise, zaman aşımı süresi yeniden başlatılamaz.
   2. Malın üzerinde anlaşmaya varılan özelliklerine göre önemsiz nitelikteki farklılıklar veya malın kullanımını önemli ölçüde tehdit etmeyecek kusurlar için müşteri bir hak iddia edemez.
   3. Garanti süresi içinde olmak şartıyla kusuru ihbar edilen mal gerçekten kusurlu ise, satıcının bu kusuru yasal hükümler çerçevesinde tercihine göre onarımla veya malın yenisini göndererek giderme hakkı saklıdır. Malın kusuru giderilemediğinde, alıcı sözleşmeyi feshedebilir veya o malın fiyatını düşürebilir.
   4. Bir tüccara/perakendeciye yapılan ve ticaret hukuku (Ticaret Kanunu, Md.1) kapsamına giren satışlarda, aynı kanunun 377. maddesine göre ticari araştırma ve ihbar yükümlülükleri geçerlidir. Yasal ihbar yükümlülüğü yerine getirilmediğinde o mal kabul edilmiş sayılır.
  9. Sorumluluklar

   1. Alıcının hak talep etmesi halinde, satıcının kendisinin veya onun temsilcilerinin ya da yardımcı personelinin kasıtlı yanlış hareketlerinden veya büyük dikkatsizliklerinden kaynaklanan zararlardan, yasal hükümler çerçevesinde satıcı sorumludur.
   2. Ayrıca satıcı, ürün sorumluluğu yasası çerçevesinde, aynı zamanda insan hayatının, uzuvlarının veya sağlığının tehdit edilmesinden veya önemli sözleşme yükümlülüklerinin (esas görev ve sorumlulukların) suç teşkil edecek tarzda ihlâlinden de sorumludur.
   3. Alıcının önemli sözleşme yükümlülüklerinin (esas görev ve sorumlulukların) ihlâline dayalı talep edeceği zarar tazminat hakkı, eğer sözleşmeye aynı zamanda ayrıca prg. 1 veya 2’ye göre bir zorunlu sorumluluk şartı konulmamış ise, sadece sözleşme yapılırken öngörülebilen tipik zarar ve ziyan miktarı ile sınırlıdır.
   4. Kanıtlama yükümlülüğünde alıcı aleyhine olabilecek bir değişiklik yukarıdaki düzenlemelere bağlı değildir.
  10. Son Hükümler

   1. Bu koşullarda Federal Almanya Cumhuriyeti kanunları geçerlidir.
   2. Eğer alıcı bir tüccar/perakendeci, kamu adına çalışan tüzel kişi veya hukuken özel bir kamu iş yeri sahibi ise, bu sözleşmeden doğacak bütün uyuşmazlıkların hallinde, sadece satıcının iş yerinin bulunduğu yerdeki mahkeme yetkilidir. Eğer alıcının Almanya’da veya Avrupa Topluluğu ülkelerinde yetkili bir kamu mahkemesi yoksa, ya da dava açıldığı zaman oturduğu yer veya çoğunlukla bulunduğu adres bilinmiyorsa, yukarıdaki koşul geçerlidir.
   3. BM-Satın Alma Hukuku ile ilgili hükümler uygulanamaz.
 2. JBL GmbH & Co. KG ’in Tüketici müşterilere ait genel çalışma ve teslimat koşulları

  Bilgi güncelliği 08/2019
  1. Geçerlilik Sahası

   1. JBL GmbH & Co. KG’nin (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır) bu koşulları, siparişin verildiği anda yürürlükte olan hali ile, Satıcının Medeni Kanunun (Bürgerliches Gesetzbuch) 13. maddesi kapsamına giren tüketicilere (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır), yani ağırlıklı olarak ticari ya da bağımsız mesleki faaliyetleriyle ilişkilendirilemeyecek amaçlarla hukuki işlemler akdeden tüm gerçek kişilere yapacağı tüm teslimat ve hizmetler için geçerlidir.
   2. Alıcı, mal siparişi vermekle buradaki koşulları kabul etmiş sayılır. Alıcının burada belirtilenlerin haricinde öne süreceği farklı koşullar, satıcının bunlara açıkça bir itirazı olmasa dahi uygulanamaz.
  2. Sözleşmenin Yapılması ve Değişiklik Hakkının Mahfuzluğu

   Satıcının Alıcıya yaptığı teklifler bağlayıcı niteliktedir. Alıcının çevrim içi sipariş sürecini tamamlamasıyla taraflar arasında sözleşme akdedilmiş olur.

  3. Fiyatlar

   Yasanın Md. 1.1 kapsamına giren tüketicilere satıcı tarafından verilen fiyatlar, Almanya’da o anda geçerli olan yasal katma değer vergisi de dahil, malın bütün fiyat bileşenlerini içerir. Faturada katma değer vergisi ayrı olarak gösterilir. İlgili ürün teklifinde, satın alınacak ürünün ambalaj ve nakliyat ücretleri ürün fiyatından ayrılır ve öyle gösterilir. Yurt dışı mal teslimatlarında diğer vergiler, gümrük bedelleri veya başka ücretler gibi diğer fiyat bileşenleri de ortaya çıkabilir.

  4. Mal Teslimi

   Ön ödemeli alımlar dışında, ürünler için belirtilen teslimat tarihleri sözleşmenin yapıldığı günün ertesi günü başlar. Ön ödemeli alımlarda bu tarih Alıcının ödeme talimatını verdiği günün ertesi günü başlar. Teslimat en geç belirtilen teslimat süresi içerisinde gerçekleşir. Teslimat süresinin son günü Cumartesi, Pazar ya da Alıcının bulunduğu yerdeki resmi bir tatil gününe denk geliyorsa, süre bitimi bir sonraki iş gününe kaydırılır.

  5. Ödeme Koşulları

   Satıcı çevrim içi mağazadan yapılan alışverişlerin ödeme işlemleri için Sveavägen 46, 11134 Stockholm, İsveç merkezli ödeme hizmet sağlayıcısı Klarna Bank AB'nin “Klarna Checkout” hizmetinden yararlanmaktadır. “Klarna Checkout” üzerinden sunulan ödeme şekilleri aşağıdaki gibidir:

   1. Ön ödeme

    Alıcının siparişi vermesinin ardından kendisine ödeme için Satıcının hesap bilgileri geçilir. Meblağın Satıcının belirtilen hesabına alacak kaydedilmesinden sonra malın gönderimi gerçekleşir.

   2. PayPal ile ödeme

    Alıcı sipariş sırasında PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Lüksemburg firmasının PayPal sayfasına yönlendirir ve oradan ödemenin Satıcıya geçmesi sağlanır . Ödemenin PayPal tarafından onaylanmasının ardından malın gönderimi gerçekleşir. Ödemenin Alıcının hesabına kaydedilmesi, Alıcının PayPal’a başvurduğu ya da ödeme emrini verdiği sırada kabul ettiği PayPal koşulları doğrultusunda gerçekleşir.

   3. Klarna Bank AB aracılığı ile ödeme

    Satıcı alacağını devrettiği, Sveavägen 46, 11134 Stockholm, İsveç, merkezli Klarna Bank AB („Klarna“) üzerinden şu ödeme olanaklarını sunmaktadır.

    1. Kredi kartı:
     Sipariş süreci sırasında Alıcıdan kredi kartı bilgileri istenir. Klarna’nın onayının (duruma göre kredi değerlendirmesinin) ardından malın gönderimi gerçekleşir. Ödemenin Klarna tarafından banka hesabına veya kredi kartına işlenmesi bankanın veya Alıcının kredi kartını veren kurumun işlem sürecine bağlıdır.
    2. Fatura:
     Malın gönderimi faturalı satışın onaylanmasından (duruma göre kredi değerlendirmesinden) sonra gerçekleşir. Faturanın son ödeme tarihini ve Klarna’nın genel ödeme koşullarını aşağıdaki linkten görebilirsiniz: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/66035/en_de/invoice?fee=0.
    3. Taksitli ödeme:
     Malın gönderimi taksitli ödemenin onaylanmasından (duruma göre kredi değerlendirmesinden) sonra gerçekleşir. Taksitlerin ödeme tarihlerini, miktarını ve Klarna’nın genel ödeme koşullarını aşağıdaki linkten görebilirsiniz: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/66035/en_de/account.
    4. Otomatik ödeme:
     Sipariş süreci sırasında Alıcıdan bir SEPA-Otomatik ödeme talimatı düzenlemesi istenir. Klarna’nın onayının (duruma göre kredi değerlendirmesinin) ardından malın gönderimi gerçekleşir. Faturadaki meblağın tahsili yalnızca malın gönderiminden sonra gerçekleşir.
    5. Hemen transfer - Bir Klarna ürünü:
     Bu ödeme şekli için gereken koşul müşterinin PIN ve TAN bilgilerini verebileceği bir çevrim içi bankacılık hesabı bulunmasıdır. Ödeme, hizmet sağlayıcı Sofort GmbH, Münih aracılığı ile yapılır. Ödeme talimatı Alıcı tarafından sipariş sürecinde verilir. Malın gönderimi ödemenin Sofort GmbH, Münih tarafından onaylanmasının ardından gerçekleşir.
  6. Mülkiyetin Mahfuzluğu

   Sözleşmeden doğan bütün alacaklar ödeninceye kadar gönderilen malın mülkiyeti satıcıda kalır.

  7. Kusur Sorumluluğu

   Bu konuda yasal hükümler geçerlidir.

  8. Son Hükümler

   1. Bu koşullarda Federal Almanya Cumhuriyeti kanunları geçerlidir.
   2. Md. 1, Prg. 2, cümle 1 kapsamına giren tüketicilerin Prg. 1’e göre yapacakları yargı seçimi, ancak ilgili tüketicinin çoğunlukla bulunduğu ülkede kamu hukukunun amir hükümleri ile yeterli savunmanın yapılamayacağı durumlar için geçerli olur.
   3. BM-Satın Alma Hukuku ile ilgili hükümler uygulanamaz.
 3. Elektronik malların ticaretinde bilinmesi gerekenler

  1. Sipariş Verme İşlemi

   Alıcının yapacağı sipariş verme işlemi, detaylı ürün sayfası üzerinden alıcının bir ürünü “ürün sepetine koyun” butonuna basıp ürün sepetine koyması ile başlatılır. Alıcı kendi şahsi ürün sepetine ekranın üst kısmında yer alan “menü çubuğu” butonu vasıtasıyla her zaman ulaşabilir.

   Alıcı kişisel sepetini istediği ürünlerle doldurduktan sonra sepetteki sipariş miktarını istediği miktarı seçerek ve “Sepeti güncelle” düğmesine tıklayarak değiştirme ya da sepetindeki bir ürünü “Sil” düğmesi aracılığıyla silme olanağına sahiptir.

   Alıcı “Sipariş için giriş yap” düğmesine tıklayarak sipariş sürecini devam ettirebilir.

   Eğer alıcı daha önceden satıcıda bir müşteri hesabı açmış durumda ise, giriş bilgilerini (kullanıcı adını ve şifresini) ekrandaki yerlerine girerek sipariş verme işlemine devam edebilir. Eğer alıcının satıcıda önceden açılmış bir müşteri hesabı yok ise, alıcının önce “hesap açın” butonu ile satıcıda bir müşteri hesabı açması gerekir. Bu durumda alıcı kendi şahsi bilgilerini ekrandaki yerlerine sırasıyla girerek bunları “Onaylayın” butonu ile teyit etmelidir.

   Alıcı daha sonra ödeme şeklinin seçimi ve yerine getirilmesi için ödeme hizmet sağlayıcısı Klarna Bank AB tarafından görüntülenen ödeme işlemi sayfasına yönlendirilir. Ödeme şeklinin seçimi tercih edilen ödeme şeklinin önündeki kutucuğun etkinleştirilmesi ile gerçekleştirilir.

   Alıcı iletişim bilgileri ile ilgili olarak yapmak istediği olası değişiklikleri “Düzenle” butonuna tıklayarak yapabilir. Sepetteki ürünlere ilişkin değişiklikler Alıcı tarafından tarayıcının standart “Geri” seçeneğine tıklanarak sepette yapılabilir.

   Alıcı “Şimdi al” düğmesine basarak sepetindeki ürünlerle ilgili bağlayıcı siparişini vermiş olur. Alıcı siparişi ile birlikte Klarna Bank AB’nin ve Satıcının Genel Sözleşme Koşullarını kabul etmiş olur. Alıcı aynı zamanda Klarna Bank AB’nin veri koruma beyanı ve Satıcının cayma hakkı politikası hakkında bilgi sahibi olduğunu da onaylar.

  2. Sözleşmenin Dili

   Sözleşme dili Türkçe.

  3. Sözleşmenin Bilgisayara Kaydedilmesi

   Alıcıya sipariş onayı ile birlikte sipariş bilgileri, Genel Satış ve Teslimat Koşulları ve bir örnek cayma hakkı formu ile birlikte cayma hakkı politikasına ilişkin bilgiler e-posta ile gönderilir. Satıcı sözleşmenin tamamlanmasından sonra sözleşme metnini kaydetmez. Dolayısıyla teklifin bundan öte kalıcı bir şekilde yedeklenmesi Alıcı tarafından (örn. ekran resmi/screenshot ile) sağlanmalıdır.

 4. Alternatif uyuşmazlık çözümü için çevrim içi platforma yönlendirme

  AVRUPA PARLEMENTOSU VE AVRUPA KONSEYİ 21 Mayıs 2013 tarih, 524/2013 sayılı (AB) DİREKTİFİ ile tüketiciler ve şirketler arasında çevrim içi satın alma veya çevrim içi hizmet anlaşmalarından kaynaklanan anlaşmazlıkları alternatif uyuşmazlık çözümü yoluyla bağımsız, tarafsız, şeffaf, etkin, hızlı ve adil bir biçimde çözümleyecek bir İnternet platformu kurulmasına karar vermiştir. Tüketiciler http://ec.europa.eu/consumers/odr/ adresi üzerinden daha fazla bilgi edinebilir ve platforma erişebilirler.

  Satıcının e-posta adresi: info@jbl.de

  Tüketici Anlaşmazlıkarı için Alternatif Anlaşmazlık Çözümleri Yasası'nın (Tüketici Anlaşmazlıkları Çözümü Yasası) § 36. maddesine göre sizi aşağıdaki konularda bilgilendirmekle yükümlüyüz:
  Bir anlaşmazlık çözümü prosedürüne katılmaya istekli değiliz.

Devam etmeden önce çerezler hakkında kısa bir bilgi notu

JBL Ana Sayfası, size tam işlevsellik ve birçok hizmet sunmak için çeşitli çerez türleri de kullanır: Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde her şeyin çalışmasını sağlamak için teknik ve işlevsel çerezlere ihtiyacımız vardır. Çerezleri pazarlama amacıyla da kullanıyoruz. Bu, kapsamlı sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde sizi tanımamızı, kampanyalarımızın başarısını ölçebilmemizi ve kişiselleştirme çerezlerinin size, web sitemizin dışında bile, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış, bireysel ve doğrudan hitap etmemize izin vermesini sağlar. Hangi çerezlere izin verdiğinizi ve hangilerine izin vermediğinizi istediğiniz zaman (daha sonraki bir tarihte bile) belirleyebilirsiniz (bununla ilgili daha fazla bilgiyi "Ayarları değiştir" bölümünde bulabilirsiniz).

Size tam bir işlevsellik ve bir çok hizmet sunabilmek için JBL’nin ana sayfasında da birçok çerezden yararlanılmaktadır. Bu ana sayfayı ziyaret ettiğinizde başarılı sonuçlar elde edilebilmesi için teknik ve işlevsel çerezlere kesinlikle ihtiyacımız bulunuyor. Çerezleri ayrıca pazarlama amaçlı olarak da kullanmaktayız. Hangi çerezlere izin vereceğinize, hangilerini engelleyeceğinize istediğiniz zaman -daha sonraki bir zamanda da- karar verebilirsiniz (bununla ilgili daha fazla bilgi için bakınız "Ayarları değiştir" menüsü).

Veri korunması ile ilgili beyanımızda kişisel verileri nasıl işlediğimizi ve işlediğimiz verileri hangi amaçla kullandığımızı görebilirsiniz. kişisel verileri nasıl işlediğimizi ve işlediğimiz verileri hangi amaçla kullandığımızı görebilirsiniz. Lütfen “Gereğince dikkate aldım” seçeneğiyle tüm çerezlerin kullanılmasını onaylayın ve hemen devam edin.

16 yaşından büyük müsünüz? O halde "Kabul ediyorum" diyerek çerez kullanımını onaylayın ve işlemlerinize devam edin.

Çerez ayarlarınızı seçin

Teknik ve işlevsel çerezler sitemizi ziyaret ettiğinizde her şeyin çalışması için gereklidir.
Pazarlama çerezleri ile sayfalarımız sizi tanır ve kampanyalarımızın başarısını ölçebiliriz.
I accept the YouTube Terms of Service and confirm that I have read and understood the YouTube Terms of Service .

JBL’den ANLIK bildirimler

ANLIK bildirimler nedir? Web bildirimleri W3C standardının bir parçası olarak tarayıcı bildirimleri üzerinden kullanıcının masaüstüne ve/veya mobil cihazına gönderilen son kullanıcı bildirimleri için bir API tanımlar. Bildirimler uçbirim cihazlarda son kullanıcının cihaza yüklü uygulamalardan tanıdığı şekliyle görünür (örn. e-postalar). Bildirimler uçbirim cihazlarda son kullanıcının cihaza yüklü uygulamalardan tanıdığı şekliyle görünür (örn. e-postalar).

Bu bildirimler, bir web sitesi operatörünün kullanıcılarının tarayıcısı açık olduğu sürece - kullanıcının o anda web sitesini ziyaret edip etmediğine bakılmaksızın- onlarla iletişim kurmasını sağlar.

Web push bildirimleri gönderebilmek için yalnızca web push kodu yüklü bir web sitesine ihtiyaç vardır. Bu, uygulaması olmayan markaların da push bildirimlerin (tam olarak doğru anda kişiselleştirilmiş, gerçek zamanlı iletişim) birçok avantajından yararlanmasına olanak sağlar.

Web bilgilendirmeleri W3C standardının bir parçası olup, son kullanıcı bildirimleri için bir API tanımlarlar. Bir bildirim kullanıcının bir web sitesinin bağlamı dışındaki bir olaydan, örneğin yeni bir blog yazısından haberdar olmasına olanak verir.

Etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması son derece kolay olan bu hizmet JBL GmbH & Co. KG tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır.