Všeobecné obchodní podmínky

General Terms And Conditions

 1. Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti JBL GmbH & Co. KG ve vztahu k podnikatelskému subjektu.

  Stav 09/2019
  1. Rozsah platnosti

   1. Těmito podmínkami společnosti JBL GmbH & Co. KG (dále jen: „Prodávající“) ve znění platném v okamžiku objednávky se řídí všechny dodávky a všechna plnění prodávajícího ve vztahu k podnikatelskému subjektu (dále jen: „Kupující“) ve smyslu § 14 německého obchodního zákoníku, tedy ve vztahu ke každé fyzické nebo právnické osobě nebo sdružení osob s právní subjektivitou, jež při uzavírání právního úkonu jedná při výkonu své obchodní nebo samostatné profesní činnosti.
   2. Svou objednávkou kupující tyto podmínky přijímá. Odlišné podmínky kupujícího se neuplatňují, i když je prodávající výslovně nerozporuje.
  2. Uzavření smlouvy a výhrada změny

   1. The seller’s offerings do not constitute a binding offer to sell towards the buyer. They are merely a request to the buyer to submit a binding offer to the seller.
   2. Nabídky na koupi může kupující učinit prostřednictvím faxu, e-mailu, on-line shopu B2B nebo telefonicky. K přijetí smlouvy prodávajícím dochází do 14 dnů výslovným prohlášením o přijetí, výzvou k platbě nebo zasláním zboží.
   3. Konstrukční změny a jiné změny technických údajů a výkonových charakteristik jsou vyhrazeny, pokud slouží technickému pokroku a jsou pro kupujícího přijatelné.
  3. Ceny

   1. Veškeré ceny uvedené v nabídkách a zakázkách (objednávkách) a z nich vyplývající částky k platbě se rozumějí s připočtením zákonné daně z přidané hodnoty v aktuálně platné výši a bez balného; to je účtováno zvlášť..
   2. Není-li v potvrzení zakázky (objednávky) uvedeno jinak, platí ceny "ze skladu v Neuhofenu (Falcko)".
  4. Dodávka

   1. Údaje o dodací lhůtě jsou závazné pouze v případě, že byl termín dodání písemně přislíben prodávajícím.
   2. Není-li sjednáno jinak, bude zboží dodáno ze skladu v Neuhofenu na náklady a riziko zákazníka.
   3. Pokud prodávající nemůže sjednanou dodací lhůtu dodržet, musí o tom kupujícího včas informovat. Poruchy v obchodní činnosti prodávajícího nebo u jeho subdodavatelů, za které prodávající neodpovídá, zejména zákonné stávky a výluky, jakož i případy vyšší moci, mají za následek přiměřené prodloužení dodací lhůty. Kupující je v takových případech oprávněn odstoupit od smlouvy pouze tehdy, jestliže sjednané plnění po uplynutí dodací lhůty urgoval, poskytl přiměřenou dodatečnou lhůtu, avšak i tato přiměřená dodatečná lhůta uplynula marně. Je-li dodací lhůta stanovena kalendářně, začíná kupujícím poskytnutá přiměřená dodatečná lhůta běžet uplynutím původní lhůty. Zákonné právo na náhradu škody místo plnění tím zůstává nedotčeno.
   4. Dílčí dodávky jsou přípustné, jsou-li pro kupujícího přijatelné.
  5. Platební podmínky

   1. Není-li v potvrzení zakázky (objednávky) uvedeno jinak, je první prodej novému kupujícímu realizován pouze na základě platby předem nebo dobírkou s odečtením skonta ve výši 2 %. V ostatních případech poskytuje prodávající u bankovního vrubopisu, při vyzvednutí a okamžité platbě skonto ve výši 3 %. U plateb na fakturu musí být kupní cena uhrazena do 8 dnů od data vystavení faktury se skontem ve výši 2 % nebo netto (bez slevy) do 30 dnů od data vystavení faktury. Skonto je poskytováno pouze za podmínky, že neexistují žádné splatné pohledávky za kupujícím.
   2. Ohledně následků prodlení s platbou platí zákonné předpisy.
   3. Šeky jsou přijímány výhradně na základě plnění. Směnky nejsou jako platební prostředek akceptovány.
  6. Započtení / zadržení

   1. Kupující může započíst pouze takové pohledávky, které byly shledány jako nesporné nebo právoplatné.
   2. Kupující je oprávněn k uplatnění zadržovacího práva jen do té míry, do jaké se jeho protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu.
  7. Výhrada vlastnictví

   1. Předmět dodávky včetně případných přídavků ("naturálních rabatů") zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do splnění všech nároků, které mu vůči kupujícímu vzniknou z obchodního styku. V případě, že se kupující chová v rozporu se smlouvou, je prodávající oprávněn vzít si vyhrazené zboží zpět. Vzetí zboží zpět nemá účinky odstoupení od smlouvy s výjimkou případu, kdy prodávající výslovně prohlásí, že od smlouvy odstupuje.
   2. Vyhrazené zboží může být dále prodáno v běžném obchodním styku. V případě prodeje postupuje kupující své nároky z dalšího prodeje vůči odběrateli se všemi vedlejšími právy pro účely zajištění pohledávek prodávajícímu, a to bez nutnosti dalších zvláštních prohlášení. Postoupení platí včetně případných zůstatkových pohledávek a pouze do výše částky, která odpovídá ceně vyhrazeného zboží vyúčtované prodávajícím. Kupující je zmocněn k inkasu pohledávky i po jejím postoupení. Oprávnění prodávajícího k inkasu pohledávky tím zůstává nedotčeno. Prodávající se však zavazuje, že pohledávku nebude vymáhat, bude-li kupující plnit své platební závazky z přijatých zisků, nebude-li v prodlení s platbami nebo nedojde-li k zastavení plateb.
   3. Zpracování vyhrazeného zboží provádí kupující vždy jménem a z pověření prodávajícího. V tomto případě pokračuje existující čekatelské právo kupujícího na zpracovávané vyhrazené zboží. Je-li vyhrazené zboží zpracováno s jiným zbožím, které prodávajícímu nepatří, nabývá prodávající spoluvlastnické právo na novou věc v poměru fakturační hodnoty vyhrazeného zboží k hodnotě ostatních zpracovaných předmětů v okamžiku zpracování. Totéž platí pro případ smíchání. Pokud dojde ke smíchání takovým způsobem, že věc kupujícího bude považována za hlavní věc, pak platí dohoda, že kupující na prodávajícího převede alikvotní spoluvlastnický podíl a takto vzniklé výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví uchová pro prodávajícího. Pro účely zajištění pohledávek kupující prodávajícímu postoupí i takové pohledávky, které mu vzniknou spojením vyhrazeného zboží s pozemkem vůči třetí osobě; prodávající postoupení tímto přijímá.
   4. Dokud nebude vlastnické právo k vyhrazenému zboží převedeno, musí kupující prodávajícího neprodleně informovat, bude-li dodané vyhrazené zboží zabaveno nebo vystaveno jiným zásahům třetích osob. Kupující je povinen prodávajícímu poskytnout veškeré informace a příp. podklady nutné pro podání žaloby třetí osoby na vyloučení věci z exekuce podle § 771 německého občanského soudního řádu.
   5. Na žádost kupujícího je prodávající povinen částečně uvolnit záruky, které mu náleží, pokud jejich hodnota přesahuje hodnotu zajištěných pohledávek o více než 20 %.
  8. Odpovědnost za vady výrobků

   1. Pro uplatnění nároků z vad platí zákonná promlčecí lhůta. Promlčecí lhůta nezačíná běžet znovu, pokud je poskytnuta náhrada v rámci odpovědnosti za vady výrobků.
   2. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na nepodstatné odchylky od sjednaných vlastností nebo nevýznamné omezení použitelnosti.
   3. S výhradou včasné reklamace prodávající při prokázání vady tuto v zákonné lhůtě podle vlastní volby odstraní buď opravou výrobku, nebo náhradní dodávkou. Selže-li dodatečné plnění, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
   4. V případech prodejů obchodníkovi v obchodně právním vztahu (§ 1 německého obchodního zákoníku) platí povinnost obchodníka zboží prohlédnout a vady reklamovat ve smyslu § 377 občanského zákoníku. V případě opomenutí zákonné oznamovací povinnosti je zboží považováno za schválené.
  9. Odpovědnost

   1. Prodávající ručí podle zákonných ustanovení, pokud kupující uplatní nároky na náhradu škody, která se zakládá na úmyslu nebo hrubé nedbalosti, a to včetně úmyslu nebo hrubé nedbalosti svých zástupců nebo pověřenců.
   2. V ostatních případech ručí prodávající pouze podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, za ublížení na životě, těle nebo zdraví a za zaviněné porušení podstatných smluvních povinností (kardinálních povinností).
   3. Nároky kupujícího na náhradu škody za porušení podstatných smluvních povinností (kardinálních povinností) jsou omezeny na typické škody předvídatelné při uzavření smlouvy, pokud zároveň nenastal další případ zákonné odpovědnosti podle odstavce 1 nebo 2.
   4. Změna důkazního břemene v neprospěch kupujícího není spojena s výše uvedenými ustanoveními.
  10. Závěrečná ustanovení

   1. Platí právo Spolkové republiky Německo
   2. Je-li kupujícím obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní fond, je pro všechny spory z této smlouvy soudně příslušné výhradně sídlo prodávajícího. Totéž platí v případě, že kupující nemá obecnou soudní příslušnost v Německu nebo v EU nebo jeho bydliště nebo místo jeho obvyklého pobytu nejsou v okamžiku podání žaloby známy.
   3. Ustanovení obchodního práva OSN se neuplatňují.
 2. Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti JBL GmbH & Co. KG ve vztahu ke spotřebiteli.

  Stav 08/2019
  1. Rozsah platnosti

   1. Těmito podmínkami společnosti JBL GmbH & Co. KG (dále jen „Prodávající“) ve znění platném v okamžiku objednávky se řídí všechny dodávky a všechna plnění prodávajícího ve vztahu ke spotřebiteli (dále jen: „Kupující“) ve smyslu § 13 německého obchodního zákoníku, tedy ve vztahu ke každé fyzické osobě, která uzavírá právní úkon k takovým účelům, které nelze přičítat převážně její obchodní ani samostatné profesní činnosti.
   2. Svou objednávkou kupující tyto podmínky přijímá. Odlišné podmínky kupujícího se neuplatňují, i když je prodávající výslovně nerozporuje.
  2. Uzavření smlouvy a výhrada změny

   Nabídky Prodávajícího představují závaznou nabídku na prodej ve vztahu ke Kupujícímu. Dokončením objednávky ze strany Kupujícího je uzavřena smlouva mezi smluvními stranami.

  3. Ceny

   Ceny uvedené prodávajícím ve vztahu ke spotřebitelům ve smyslu 1.1 obsahují všechny složky včetně příslušné německé zákonné daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je přitom vykazována zvlášť. Náklady na balné a poštovné se u příslušné nabídky výrobku zobrazují a vykazují zvlášť. S dodávkami do zahraničí mohou být spojeny i další složky ceny, např. další daně, cla nebo jiné poplatky.

  4. Dodávka

   Dodací lhůty uvedené u výrobků začínají běžet dnem, který následuje po dni uzavření smlouvy, s výjimkou způsobu platby zálohovou platbou. V případě volby způsobu platby zálohovou platbou dnem následujícím po dni převodu platby Kupujícím. Dodávka bude realizována nejpozději do uvedené dodací lhůty. Připadá-li poslední den dodací lhůty na sobotu, neděli nebo na státem uznaný svátek v zemi příjemce, je posledním dnem lhůty první následující pracovní den.

  5. Platební podmínky

   Pro platby v eshopu Prodávající poskytuje funkci "Klarna Checkout“ poskytovatele platebních služeb Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Švédsko. Prostřednictvím „Klarna Checkout“ jsou nabízeny následující způsoby platby:

   1. Zálohová platba

    Po odeslání objednávky je Kupujícímu sděleno bankovní spojení Prodávajícího pro platbu. Po připsání částky na uvedený účet Prodávajícího proběhne odeslání zboží.

   2. Platba prostřednictvím PayPal

    Během objednávky je Kupující přesměrován na stránku PayPal firmy PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Luxemburg, Kde je realizována platba Prodávajícímu. Po potvrzení platby ze strany PayPal proběhne odeslání zboží. Stažení platby z účtu Kupujícího závisí na příslušném zvoleném způsobu platby a řídí se podmínkami PayPal, se kterými Kupující vyjádří souhlas přihlášením k PayPal, popř. při převodu platby.

   3. Platba prostřednictvím Klarna Bank AB

    Následující způsoby platby jsou nabízeny Prodávajícím prostřednictvím Klarna Bank AB („Klarna“), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Švédsko, které Prodávající postoupil svou pohledávku.

    1. Platební karta:
     Během objednávky je Kupující vyzván k zadání údajů ze své platební karty. V případě schválení (popř. kontroly bonity) ze strany Klarna proběhne odeslání zboží. Stažení z bankovního účtu, popř. z platební karty ze strany Klarna je nezávislé na zpracovávání bankou, popř. ústavu vydávajícího kartu Kupujícího.
    2. Faktura:
     Po schválení (popř. kontrole bonity) koupě na fakturu proběhne odeslání zboží. Splatnost faktury a obecné platební podmínky Klarna jsou uvedeny na následujícím odkazu: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/66035/en_de/invoice?fee=0.
    3. Platba na splátky:
     Po schválení (popř. kontrole bonity) platby na splátky proběhne odeslání zboží. Splatnost splátek a obecné platební podmínky Klarna jsou uvedeny na následujícím odkazu: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/66035/en_de/account.
    4. Příkaz k inkasu:
     Během objednávky je Kupující vyzván k povolení inkasní platby SEPA. Po schválení (popř. kontrole bonity) ze strany Klarna proběhne odeslání zboží. Stažení fakturované částky proběhne až po odeslání zboží.
    5. Okamžitý převod – Produkt Klarna:
     Předpokladem pro tuto platbu je účet s online bankovnictvím s disponibilitou zákazníka prostřednictvím PIN a TAN. Platba proběhne prostřednictvím poskytovatele Sofort GmbH, München. Platební příkaz Kupujícího proběhne během objednávky. Po potvrzení platby ze strany Sofort GmbH, München proběhne odeslání zboží.
  6. Výhrada vlastnictví

   Až do uhrazení všech pohledávek ze smlouvy zůstává dodané zboží ve vlastnictví prodávajícího.

  7. Odpovědnost za vady výrobků

   Platí zákonná ustanovení.

  8. Závěrečná ustanovení

   1. Platí právo Spolkové republiky Německo.
   2. Volba práva podle odstavce 1 platí pro spotřebitele ve smyslu § 1 odstavce 2 věty 1 pouze v případě, že poskytovaná ochrana nebude odepřena zákonnými ustanoveními práva státu, ve kterém má spotřebitel místo svého obvyklého pobytu..
   3. Ustanovení obchodního práva OSN se neuplatňují.
 3. Povinné informace v elektronickém obchodním styku

  1. Proces objednávky

   Proces objednávky kupující zahájí vložením výrobku do nákupního košíku pomocí tlačítka "do nákupního košíku" na stránce s podrobnými informacemi o výrobku. Do svého osobního nákupního košíku se kupující dostane kdykoliv pomocí tlačítka "Nákupní vozík" v horní liště menu.

   Jakmile kupující naplní svůj osobní nákupní košík požadovanými výrobky, má nejprve možnost změnit objednávané množství výrobků v košíku zadáním požadovaného množství a stisknutím tlačítka "Aktualizovat nákupní košík" nebo stisknutím tlačítka "Smazat" příslušný výrobek z nákupního košíku odstranit.

   Tlačítko "Přihlásit pro objednání" umožňuje kupujícímu v procesu objednávky pokračovat.

   Pokud má kupující již založen zákaznický účet u prodávajícího, může v objednávce pokračovat zadáním přístupových údajů (uživatelského jména a hesla). Pokud kupující ještě nemá zákaznický účet u prodávajícího, musí si účet nejprve zřídit prostřednictvím pole "Vytvořit účet". V tomto případě musí kupující následně zadat své osobní údaje a potvrdit je pomocí tlačítka "Uložit".

   V dalším kroku objednávky může kupující zvolit jeden ze způsobů platby nabízených poskytovatelem platebních služeb Klarna Bank AB na stránce zobrazující průběh platby. Volba způsobu platby se provádí aktivací příslušného pole před požadovaným způsobem platby.

   Případné úpravy kontaktních údajů, které chce Kupující provést, jsou možné pomocí tlačítka "Editovat". Změny týkající se položek umístěných v nákupním košíku může Kupující provést běžnou funkcí vyhledávače "zpět" v nákupním košíku.

   Kupující může odeslat svou závaznou objednávku výrobků vložených do nákupního košíku pomocí tlačítka "koupit nyní". Svou objednávkou vyjadřuje souhlas se Všeobecnými smluvními podmínkami a Prodávajícího. Současně Kupující potvrzuje, že se seznámil s Prohlášením o ochraně osobních údajů Klarna Bank AB a Poučením o odstoupení od smlouvy Prodávajícího.

  2. Jazyk smlouvy

   Jazyk Smlouva je čeština

  3. Uložení smlouvy

   V potvrzení objednávky obdrží Kupující e-mailem své objednací údaje, Všeobecné obchodní a dodací podmínky a Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, včetně Vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy. Prodávající text smlouvy po jejím uzavření neukládá. Vhodné trvalé uložení nabídky si proto kupující musí zajistit sám (např. pomocí screenshotu).

 4. Odkaz na online platformu pro mimosoudní řešení sporů

  Nařízením (EU) č. 524/2013 z 21. května 2013 Evropský parlament a Evropská rada rozhodla o zřízení internetové platformy umožňující nezávislé, nestranné, transparentní, efektivní, rychlé a férové online mimosoudní řešení sporů mezi spotřebiteli a firmami týkající se online kupních smluv nebo smluv o poskytování online služeb. Spotřebitelé obdrží přes URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/ bližší informace a přístup k platformě.

  E-mail Prodávajícího: info@jbl.de

  Dle § 36 něm. zákona o ochraně spotřebitele jsme povinni vás informovat o následujícím:
  Neúčastníme se mimosoudních řešení sporů a není to naší povinností.

Cookie, krátké info, poté pokračujte dále

Také JBL Homepage využívá různé druhy cookies, aby vám mohla nabídnout plnou funkčnost a mnoho služeb: Technické a funkční cookies vyžadujeme, aby se při vaší příští návštěvě této stránky vše podařilo zajistit. Dále cookies využíváme k marketingu. Tím se zajistí, abychom vás při vaší další návštěvě rozpoznali, mohli hodnotit úspěch našich kampaní a na základě personalizovaných cookies se mohli individuálně přizpůsobit vašim potřebám - také mimo naše stránky. Kdykoli můžete - i později - určit, které cookies povolíte, a které ne (více k tomu "Změnit nastavení")

Domovská stránka JBL používá také několik typů souborů cookie, aby vám mohla nabídnout plnou funkčnost a mnoho služeb: Technické a funkční soubory cookie nezbytně potřebujeme k tomu, aby při návštěvě této domovské stránky vše fungovalo. Kromě toho používáme soubory cookie pro marketingové účely. Kdykoli – i později – můžete určit, které soubory cookie povolíte a které ne (více v části "Změna nastavení").

V našem Prohlášení o ochraně osobních údajů se dozvíte, jak zpracováváme osobní údaje a k jakým účelům je používáme. se dozvíte, jak zpracováváme osobní údaje a k jakým účelům je používáme. Potvrďte prosím použití všech souborů cookie kliknutím na "Potvrzeno" – a můžete pokračovat.

Je vám více než 16 let? Pak potvrďte, že "berete na vědomí" používání všech cookies a pokračujte dál.

Zvolte nastavení cookies

Technické a funkční cookies, aby se při vaší návštěvě naší stránky vše podařilo.
Marketingové cookies, abychom vás mohli rozpoznat na našich stránkách a hodnotit úspěch našich kampaní.
I accept the YouTube Terms of Service and confirm that I have read and understood the YouTube Terms of Service .

Oznámení PUSH od společnosti JBL

Co jsou zprávy PUSH? Webová oznámení jako součást standardu W3C definují rozhraní API pro oznámení koncovým uživatelům, která jsou zasílána na počítač a/nebo mobilní zařízení uživatele prostřednictvím prohlížeče. Oznámení se na koncových zařízeních zobrazují tak, jak je koncový uživatel zná z aplikací nainstalovaných v zařízení (např. e-maily). Na koncových zařízeních se zobrazují oznámení, která koncový uživatel zná z aplikací nainstalovaných v zařízení (např. e-maily).

Tato oznámení umožňují provozovateli webových stránek kontaktovat uživatele po celou dobu, kdy mají uživatelé otevřený prohlížeč – bez ohledu na to, zda uživatel právě navštěvuje webové stránky, či nikoli.

Abyste mohli odesílat webová oznámení push, potřebujete pouze webovou stránku s nainstalovaným kódem web push. To znamená, že i značky bez aplikací mohou využívat mnoho výhod push oznámení (personalizovaná komunikace v reálném čase a přesně ve správný okamžik).

Webová oznámení jsou součástí standardu W3C a definují rozhraní API pro oznámení koncovým uživatelům. Oznámení umožňuje upozornit uživatele na událost mimo kontext webové stránky, například na nový příspěvek na blogu.

Tuto službu poskytuje společnost JBL GmbH & Co. zdarma. KG poskytuje tuto službu bezplatně a lze ji stejně snadno aktivovat i deaktivovat.