Gegevensbeveiliging

verklaring inzake gegevensbescherming

A. Privacybeleid voor website

B. Privacybeleid voor social media sites

C. Verklaring gegevensbescherming voor contractafwikkeling

Stand 02/2022

A. Privacybeleid voor website

Wij verwerken persoonlijke gegevens (hierna simpelweg "gegevens" genoemd) uitsluitend in zoverre dit noodzakelijk is voor een functionele en gebruikersvriendelijke weergave van onze website evenals voor de inhoud en dienstverlening.

Onder “verwerken” vallen het verzamelen, gebruiken, doorgeven en/of opslaan van gegevens. Onder “persoonlijke gegevens” verstaan we, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG” genoemd), in principe alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd. De exacte definities hiervan zijn bepaald in artikel 4 van de AVG.

De hierna volgende informatie zal u in het bijzonder informeren over het type, de omvang, het doel, de duur en de wettelijke basis van de verwerking van persoonsgegevens, over de doeleinden en de middelen van verwerking waarover wij alleen of samen met anderen beslissen, evenals over de componenten van derden die wij inzetten ten behoeve van de optimalisatie en de gebruikerskwaliteit en die gegevens verwerken binnen hun eigen verantwoordelijkheid.

I. Informatie aangaande de verantwoordelijke partij

II. Gebruikersrechten

III. Informatie aangaande gegevensverwerking

I. Informatie aangaande de verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke partij (hierna "aanbieder" genoemd) conform de AVG en andere nationale wetten ter bescherming van gegevens van lidstaten evenals overige gegevensbeschermende voorschriften is:

 • JBL GmbH & Co. KG
 • Dieselstraße 3
 • D-67141 Neuhofen
 • Tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
 • Fax: +49/ (0)6236/ 4180-999
 • E-mail: info@jbl.de

De met de gegevensbescherming belaste derde partij van de verantwoordelijke partij is:

 • Killian Hedrich
 • c/o DatCQ GbR
 • Alexander F. Bräuer, Killian Hedrich
 • en Frank Weiß
 • Katharinenstraße 16
 • 73728 Esslingen
 • Duitsland
 • Tel. +49 (0)711/ 93277955
 • Fax: +49 (0)711/ 93277956
 • E-mail: dsb@datcq.de

II. Gebruikersrechten

De gebruiker heeft, met betrekking tot de door de aanbieder hierna weergegeven verwerking van zijn persoonlijke gegevens het recht,

 1. een bevestiging te ontvangen of de door hem verstrekte gegevens verwerkt worden en op een nauwkeurige informatieverstrekking over deze gegevens en over verdere informatie en kopieën van de gegevens conform art. 15 van de AVG;
 2. de onmiddellijke correctie van de hem betreffende incorrecte gegevens of de completering van deze gegevens conform art. 16 van de AVG te eisen;
 3. te eisen dat de hem betreffende gegevens, conform art. 17 van de AVG, per direct verwijderd worden of, alternatief, wanneer bijvoorbeeld een aanvullende verwerking conform art. 17 al. 3 van de AVG noodzakelijk is, een beperking van de verwerking van de gegevens conform art. 18 van de AVG te eisen;
 4. dat hij de hem betreffende en de door hem beschikbaar gestelde gegevens conform art. 20 van de AVG ontvangt en overdracht aan andere verantwoordelijke partijen mag eisen;
 5. een klacht bij de toezichthouder conform art. 77 van de AVG in te dienen wanneer de gebruiker van mening is dat de manier waarop de aanbieder zijn persoonlijke gegevens verwerkt in strijd is met de AVG.
 6. In principe kan de gebruiker ten allen tijde bezwaar maken tegen een toekomstig gebruik van de hem betreffende gegevens die plaatsvindt door een verantwoordelijke op basis van art. 6 al. 1 sectie f van de AVG. Dit bezwaar kan in het bijzonder betrekking hebben op de verwerking voor directe marketing doeleinden.
 7. De aanbieder is daarnaast verplicht elke rectificatie of verwijdering van de persoonlijke gegevens of een beperking van de verwerking, op basis van artikel 16 van de AVG, artikel 17 paragraaf 1 van de AVG en artikel 18 van de AVG, aan alle ontvangers van de gegevens mede te delen waaraan de gegevens zijn verstrekt. Die verplichting bestaat niet wanneer de kennisgeving onmogelijk is of verbonden is aan onevenredig veel moeite. De gebruiker heeft het recht op informatie aangaande deze ontvangers.

III. Informatie aangaande gegevensverwerking

In zoverre op de individuele gegevensverwerking geen gedetailleerde instructies volgen worden de door de aanbieder verwerkte gegevens verwijderd of geblokkeerd zodra het doel voor het opslaan vervalt en er geen wettelijke plicht tot bewaren bestaat.

Servergegevens

Om communicatieve en veiligheidstechnische redenen worden gedurende het bezoek aan de website o.a. de volgende gegevens, die de internetbrowser van de gebruiker aan de aanbieder dan wel aan zijn internetprovider overdraagt, verzameld (zogenaamde server logfiles):

 • Browsertype en -versie;
 • Besturingssysteem;
 • Website waarvan de gebruiker gekomen is (referrer URL);
 • Website die de gebruiker bezoekt;
 • Datum en tijdstip van het bezoek;
 • Internet Protocol (IP) adres van de gebruiker.

De gegevens worden tijdelijk opgeslagen. Deze gegevens worden niet opgeslagen samen met andere, persoonlijke gegevens van de gebruiker. Wettelijke grondslag voor de tijdelijke opslag is art. 6 al. 1 sectie f van de AVG, gebaseerd op een legitiem belang bij het verbeteren van de stabiliteit, de statistiek, de functionaliteit en de veiligheid van de website.

Na uiterlijk zeven dagen worden de gegevens verwijderd. Gegevens waarvan verdere opslag als bewijsmateriaal noodzakelijk is zijn uitgesloten van verwijdering tot het betreffende voorval definitief opgehelderd is.

Cookies

1. „Sessie“-cookies

De aanbieder gebruikt op zijn website zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, of gelijkwaardige opslagtechnologieën, die middels de door de gebruiker ingezette internetbrowser op de terminal worden afgegeven en opgeslagen. Deze cookies verwerken individueel specifieke informatie van de gebruiker, zoals standoord, browserinformatie en IP-adres.

De verwerking maakt het de aanbieder mogelijk zijn website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger vorm te geven. Zo maakt de verwerking het mogelijk de inhoud in verschillende talen weer te geven of een winkelmandfunctie te gebruiken. Wanneer door deze cookies persoonsgebonden gegevens worden verwerkt met betrekking tot contractinitiëring of contractafwikkeling is hiervoor de rechtsgrondslag te vinden in art. 6 al. 1 sectie b van de AVG.

Wanneer de verwerking niet bedoeld is voor contractinitiëring of contractafhandeling dient de verwerking het legitieme belang van de aanbieder om de functionaliteit van de website te verbeteren en berust op de wettelijke grondslag van art. 6 al. 1 sectie f van de AVG.

Deze cookies worden verwijdert wanneer de gebruiker zijn browser afsluit.

2. Cookies van derde partijen

Het komt voor dat cookies van derde partijen op de website van de aanbieder worden ingezet. Bij deze derde partijen gaat het om partnerondernemingen waarmee de aanbieder samenwerkt voor publiciteitsdoeleinden, analyses of functionaliteit van de website. Wanneer dit het geval is worden de doeleinden en rechtsgrondslagen van de corresponderende verwerking in de navolgende toelichting medegedeeld.

3. Mogelijkheid tot afschaffing

De gebruiker kan de installatie door cookies voorkomen of beperken door een hiervoor bestemde instellingen in de browser. Reeds opgeslagen cookies kunnen tevens op elk moment worden verwijderd. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. Bij flashcookies is de verwerking niet via de browserinstellingen te voorkomen maar via de betreffende instellingen in de flashplayer. Wanneer de gebruiker de installatie van cookies wil voorkomen of beperken kan dit tot gevolg hebben dat niet alle functies van de website volledig toegankelijk zijn.

Account / Registratie

Van elke registratie worden IP adres, datum en tijdstip van de registratie opgeslagen. Rechtsondergrond hiervoor vindt u in art. 6 al. 1 sectie f van de AVG. Het legitieme belang van de aanbieder is het bewijs van een gegevensbeschermende registratie. Er vind geen overdracht aan derden plaats.

1. Algemene registratie

Naast de hieronder individueel genoemde registratiedoeleinden, worden door de aanbieder verdere diensten aangeboden die na registratie toegankelijk zijn. De hiervoor bij registratie verstrekte gegevens van de gebruiker, die, afhankelijk van het doel van de registratie, kunnen variëren (naam, e-mailadres en eventueel aanhef en telefoonnummer) worden door de aanbieder uitsluitend verwerkt ten behoeve van het door de gebruiker geselecteerde doel.

Rechtsondergrond hierbij is art. 6 al. 1 sectie a van de AVG. Het doel van de verwerking wordt aan de gebruiker medegedeeld in de toestemmingstekst. De hiervoor benodigde toestemming kan de gebruiker conform art. 7 al. 3 van de AVG op elk moment schriftelijk bij de aanbieder herroepen.

2. Contractafwikkeling

Wanneer de gebruiker zich registreert met als doel het bestellen van goederen dan worden de benodigde gegevens voor registratie (naam, aanhef, e-mailadres, telefoon) verwerkt voor het afwikkelen van het contract.

De rechtsondergrond hiervoor is art. 6 al. 1 sectie b van de AVG. Na volledige afhandeling van het contract worden de gegevens van de gebruiker verwijderd met inachtneming van fiscale en commerciële bewaartermijnen.

De gegevens worden tegelijkertijd voor toekomstige bestellingen en het algemene klantenbeheer (bijv. het afroepen van voorgaande bestellingen of de wensenlijst) verwerkt.

Rechtsondergrond hierbij is art. 6 al. 1 sectie a van de AVG. De benodigde toestemming voor het account kan de gebruiker conform art. 7 al. 3 van de AVG op elk moment schriftelijk bij de aanbieder herroepen.

3. Productregistratie/ Garantieverlenging

Wanneer de gebruiker zich registreert in verband met een garantieverlenging dan worden de bij deze registratie verstrekte gegevens (naam, aanhef, e-mailadres, telefoon, type apparaat, datum van aanschaf, verkooppunt) verwerkt voor een eventuele, toekomstige afwikkeling van een garantiegeval.

Rechtsondergrond hiervoor is art. 6 al. 1 sectie b van de AVG. De voor dit doeleinde verwerkte gegevens van de gebruiker worden na afloop van de garantieperiode en met inachtneming van fiscale en commerciële bewaartermijnen verwijderd.

4. Nieuwsbrief

Wanneer de gebruiker zich voor de gratis nieuwsbrief van de aanbieder aanmeldt worden de in het registratieformulier gevraagde gegevens (e-mailadres en naam) door de aanbieder verwerkt voor toewijzing aan het geselecteerde thema. Daarnaast worden het IP adres en datum en tijdstip van de registratie opgeslagen. In het kader van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker gevraagd en de inhoud concreet omschreven. Tegelijkertijd wordt op deze privacy verklaring gewezen. De op deze wijze verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toewijzen van de nieuwsbrief. Er vind geen overdracht aan derden plaats.

Rechtsondergrond is art. 6 al. 1 sectie a van de AVG. De hiervoor benodigde toestemming kan de gebruiker conform art. 7 al. 3 van de AVG op elk moment schriftelijk bij de aanbieder of via de in de nieuwsbrief inbegrepen link herroepen.

5. Contact opnemen / Ticket

Wanneer de gebruiker zich registreert teneinde contact op te kunnen nemen of een service-aanvraag te kunnen versturen worden de voor deze gelegenheid verstrekte persoonlijke gegevens van de gebruiker (naam, aanhef, e-mailadres, telefoonnummer) uitsluitend voor deze aanvraag gebruikt. De verstrekte gegevens zijn alleen noodzakelijk voor de aanvraag; Zonder deze gegevens is een respons niet dan wel beperkt mogelijk. Rechtsondergrond voor deze verwerking is art. 6 al. 1 sectie b van de AVG. De gegevens van de gebruiker worden verwijderd wanneer de aanvraag van de gebruiker naar tevredenheid beantwoord is en er geen wettelijke plicht tot bewaren is, zoals bij een aansluitende contractafwikkeling, garantie- of deficiëntieclaim.

6. Prijsvraag

Wanneer de gebruiker deelneemt aan een door de aanbieder georganiseerde prijsvraag en zich hiervoor registreert worden de hiervoor verstrekte gegevens (naam, aanhef, e-mailadres, telefoon) zonder verdere toestemming uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren en afhandelen van de betreffende prijsvraag / verloting.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden in het kader van de afwikkeling overgedragen aan de verantwoordelijke transportonderneming of een financiële dienstverlener in zoverre dit voor bezorging of uitbetaling van een gewonnen prijs noodzakelijk is.

Rechtsondergrond voor de verwerking van gegevens met betrekking tot deelname is art. 6 al. 1 sectie b van de AVG.

De door de aanbieder met betrekking tot de deelname opgeslagen gegevens van de gebruiker worden uiterlijk 14 dagen na het bekend worden van de uitslag verwijderd, met uitzondering van de gegevens van de winnaar die pas verwijderd kunnen worden na afloop van de fiscale en commerciële bewaartermijnen.

Wanneer deelname via "Facebook" plaatsvindt worden bepaalde gegevens van "Facebook" verwerkt en de ledenprofielen van aanbieder en gebruiker worden gekoppeld. Hierop wordt gewezen in de privacy verklaring van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy

7. Commentaar / Bijdragen

Middels de beoordeling- en commentaarfunctie (bijdragen) op de website, die na registratie beschikbaar is, heeft de gebruiker de mogelijkheid vragen, reacties en meningen op de website te publiceren.

Hierbij wordt de bijdrage, het tijdstip van overdracht en de door de gebruiker opgegeven naam door de aanbieder verwerkt en openbaar gemaakt.

Rechtsondergrond is art. 6 al. 1 sectie a van de AVG. De toestemming hiervoor kan de gebruiker, conform art. 7 al. 3 van de AVG, op elk moment door een schriftelijke mededeling aan de aanbieder herroepen.

Daarnaast wordt ook het IP adres en het e-mailadres van de gebruiker door de aanbieder verwerkt. De verwerking van het IP adres vindt plaats op basis van het rechtmatige belang van de aanbieder in het geval dat de bijdrage van de gebruiker inbreuk maakt op de rechten van een derde partij en/ of illegale inhoud wordt geplaatst.

Rechtsondergrond hiervoor is art. 6 al. 1 sectie van de AVG. Het legitieme belang van de aanbieder bestaat uit de eventueel benodigde juridische verdediging.

Wanneer een gebruiker contact opneemt per e-mail wordt bij deze gelegenheid de verstrekte, persoonsgebonden gegevens van de gebruiker voor het verwerken van de aanvraag gebruikt. De gegevens zijn voor het beantwoorden van de aanvraag noodzakelijk; Zonder deze gegevens is beantwoorden niet dan wel beperkt mogelijk. Rechtsondergrond voor deze verwerking is art. 6 al. 1 sectie b van de AVG. De gegevens van de gebruiker worden verwijdert zodra de aanvraag van de gebruiker naar voldoening is beantwoord en er geen wettelijke bewaarplicht bestaat zoals bijvoorbeeld bij een aansluitende contractafwikkeling.

Betalingsservice Klarna

De aanbieder maakt voor het afwikkelen van betalingen, voor bestellingen via de online shop, gebruik van de betalingsservice van de Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden, hierna „Klarna“ genoemd.

Voor dit doeleinde heeft de aanbieder de „Check Out“ van Klarna op de laatste pagina van uw bestelling geïntegreerd.

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens is art. 6 alinea 1 letter b van de AVG (contractafwikkeling) evenals de gerechtvaardigde interesse van de aanbieder bij het aanbieden van een veilige en effectieve betalingsmethode conform art. 6 alinea 1 letter f van de AVG.

Door deze integratie laadt de browser van de gebruiker tijdens het bestelproces de “Check Out” pagina van een Klarna server. Hierdoor worden aan de server van Klarna de volgende gegevens van de gebruiker overgedragen, zonder dat de gebruiker interactief met de “Check Out” bezig is:

 • Browsertype en -versie;
 • Gebruikte besturingssysteem;
 • Website, waarvandaan de gebruiker de „Check Out“ oproept;
 • Datum en tijdstip van de oproep;
 • Internet Protocol (IP) adres van de gebruiker.

Bij de betalingsmethoden vooruitbetaling en PayPal beperkt de verwerking zich tot het doorgeven van de betalingsgegevens aan de aanbieder of aan Paypal zonder verdere toestemming van de gebruiker.

Bij het kiezen van de betalingsmethoden koop op rekening, termijnaflossing, directe overboeking, creditcard en incasso worden voor het afwikkelen van de betaling en in samenhang hiermee voor een identiteitscontrole en kredietevaluatie de volgende persoonsgegevens door Klarna verwerkt:

 • Contactgegevens, zoals voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel nummer, enz.;
 • Informatie voor het afwikkelen van de bestelling, zoals artikelnummer, soort product, prijs, enz.;
 • Betalingsinformatie, zoals debet- en creditcard-gegevens (kaartnummer, geldigheid en CCV code), factuurgegevens, rekeningnummer, enz.;
 • Wanneer de betaalmethode “Koop op rekening” of “Aflossing in termijnen” is gekozen gebruikt Klarna, om te beslissen of de betreffende betalingswijze aan de gebruiker mag worden aangeboden, persoonsgegevens en informatie over de betaalhistorie van de gebruikers evenals de waarschijnlijkheidsdiagnose voor diens betalingsgedrag in de toekomst (zogenaamde score). De berekening van deze score vindt plaats via wetenschappelijk erkende wiskundige, statistische methodes.

Meer informatie over de hiervoor genoemde verwerking door Klarna evenals de actuele gegevensbescherming van Klarna kunt u via https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/en_de/data_protection.pdf oproepen.

Contactaanvragen per e-mail

Wanneer een bestelling door de gebruiker wordt afgesloten worden de in het invoerscherm van de “Check Out” pagina ingevoerde gegevens door Klarna zelf, onder haar eigen verantwoordelijkheid, voor de afwikkeling van de betaling verwerkt.

Sollicitaties

Bij een digitale sollicitatie worden de sollicitatiegegevens voor de afwikkeling van de sollicitatieprocedure elektronisch door ons verzameld en verwerkt.

Rechtsgrondslag voor deze verwerking is § 26 al. 1 S. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in verbinding met art. 88 al. 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer uw sollicitatie resulteert in een arbeidsovereenkomst worden de verstrekte gegevens in uw personeelsdossier opgeslagen voor de gebruikelijke organisatorische en administratieve procedures met inachtneming van de relevante wettelijke voorschriften.

Rechtsgrondslag voor de verwerking is § 26 al. 1 S. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in verbinding met art. 88 al. 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het verwijderen van verstrekte gegevens vindt bij een afwijzing op de sollicitatie automatisch plaats binnen twee maanden na het bekendmaken van de afwijzing. Dit geldt niet wanneer op basis van wettelijke eisen (bewijslast conform de algemene wet gelijke behandeling, AWGB) een langere opslag van max. vier maanden of tot het sluiten van een gerechtelijke procedure noodzakelijk is.

Rechtsgrondslag hierbij is art. 6 al. 1 sectie f van de AVG dan wel § 24 al. 1 Nr. 2 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz). Het rechtmatige belang van de aanbieder ligt bij de juridische verdediging.

Wanneer uitdrukkelijk toestemming is verleend de gegevens langdurig op te slaan in een databank voor kandidaten worden de gegevens op basis van deze toestemming verder verwerkt.

Rechtsgrondslag hierbij is art. 6 al. 1 sectie a van de AVG. De toestemming hiervoor kan conform art. 7 al. 3 van de AVG op elk moment via een schriftelijke mededeling aan de aanbieder worden herroepen.

YouTube

Om videofragmenten op de website weer te geven gebruikt de aanbieder YouTube API Services van de onderneming Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna 'Google' genoemd.

De gebruiksvoorwaarden vindt u onder https://www.youtube.com/t/terms .

De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 al. 1 lid a AVG. De gebruiker kan de toestemming hiervoor, volgens art. 7 al. 3 AVG, op elk moment via de instellingen van de cookies op de website intrekken. De aanbieder gebruikt YouTube met de door YouTube aangeboden optie 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus'.

Wanneer de gebruiker een website bezoekt waarin een video is ingesloten, wordt een verbinding tot stand gebracht met de Google servers in de VS waarbij de inhoud door de browser van de gebruiker op de website wordt weergegeven. Hierdoor wordt door Google in ieder geval het IP-adres, de datum, het tijdstip en door de gebruiker bezochte website verwerkt. Dit leidt ook tot een verbinding met het Google DoubleClick advertising netwerk. Wanneer de gebruiker tegelijkertijd bij YouTube ingelogd is, wordt de verbindingsinformatie toegewezen aan het account van de gebruiker bij YouTube.

Volgens de toezichthoudende autoriteiten beschikt de VS op dit moment niet over een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming. Tussen de aanbieder en Google zijn bepaalde standaard contractbepalingen opgesteld:

https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr

Aangezien dit privaatrechtelijke overeenkomsten zijn, hebben deze geen directe invloed op de toegangsmogelijkheden van de autoriteiten in de VS.

Volgens Google worden in de 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus' geen informatie over de gebruiker op de website opgeslagen tenzij de gebruiker de ingesloten video bekijkt.

Wanneer de gebruiker wil voorkomen dat Google de verzamelde informatie toewijst aan zijn account moet de gebruiker bij YouTube uitloggen voordat hij de website bezoekt. Bovendien bestaat de mogelijkheid, het gebruikersaccount overeenkomstig te configureren.

Voor functionaliteit en analyse worden door Google ook permanente cookies ingezet.

Wanneer de gebruiker het niet eens is met deze verwerking, kan hij de installatie van cookies voorkomen door de browser overeenkomstig in te stellen. Meer hierover vindt u onder het punt 'Cookies'.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google, evenals over de rechten en mogelijkheden om de privacy van de gebruiker in dit verband te beschermen, vindt u in het privacy beleid van Google: https://policies.google.com/privacy

HERE Maps

Voor de visuele weergave van de locatie van de vakhandel gebruikt de aanbieder de componenten van "HERE Maps" van de firma HERE Global B.V, Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nederland, hierna „HERE“, genoemd.

Voor de weergave van de locaties is een verbinding met de server van HERE en de opgave van het IP adres van de bezoeker door het subsysteem nodig. Het subsysteem gebruikt het IP adres uitsluitend om de browser of de bezoeker de gevraagde informatie te verzenden. Het IP adres is daarom voor de weergave van deze functie nodig. Door de verbinding kan HERE herkennen van welke website een aanvraag wordt verzonden en aan welk IP adres de weergave van de locatie van de vakhandel wordt verzonden.

Daarnaast wordt door HERE een cookie ingezet om gebruikersinstellingen en -gegevens te verwerken bij de weergave van de pagina en de daarmee verbonden functies, waarmee de componenten van "HERE Maps" zijn geïntegreerd.

Wanneer de gebruiker het niet eens is met deze gang van zaken, bestaat de mogelijkheid de installatie van cookies, via de bijbehorende instelling van de broswer te voorkomen. Meer hierover vindt u onder het punt "Cookies".

Wettelijke grondslag hiervoor is art. 6 al. 1 let. f AVG. De gerechtvaardigde interesse van de aanbieder bestaat uit de optimalisering van de functionaliteit van de webpagina.

Wanneer de bezoeker instemt, in het bijzonder door de browserinstelling of browservrijgave, wordt door HERE ook de locatie van de bezoeker via het IP adres verwerkt voor weergave van de dichtstbijzijnde vakhandel.

Wettelijke grondslag hiervoor is art. 6 al. 1 let. a AVG. De toestemming kan op elk moment via de overeenkomstige browserinstelling worden herroepen.

Meer informatie over de gerelateerde gegevensverwerking biedt HERE onder de volgende link aan: https://legal.here.com/nl-nl/privacy/policy

JBL ProScan APP

Via een applicatie (app) voor mobiele besturingssystemen maakt de aanbieder wateranalyses en –diagnoses voor aquarium mogelijk. De aanbieder en derden verzamelen hierbij de volgende gegevens:

1. Download van de app

Om de app te kunnen gebruiken moet deze op uw mobiele apparaat worden geïnstalleerd. Dit wordt de gebruiker mogelijk gemaakt via GOOGLE-PLAY-STORE en de APP-STORE.

GOOGLE-PLAY-STORE is een service van de firma Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna simpelweg „Google“ genoemd.

Google verzamelt, slaat op en verwerkt hierbij eveneens gegevens die, eventueel, nodig zijn voor betaling of het functioneren van de app. Meer hieromtrent: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

APP-STORE is een service van de firma Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014 USA, hierna simpelweg „Apple“ genoemd.

Apple verzamelt, slaat op en verwerkt hierbij eveneens gegevens die, eventueel, nodig zijn voor betaling of het functioneren van de app. Meer hieromtrent: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/

2. Informatie m.b.t. de benodigde toegang

Om de functies van de app te kunnen gebruiken heeft de app toegang nodig tot inhoud dan wel functies van het mobiele apparaat die hierna worden weergegeven:

Accounts: Voor het uitvoeren van de app moet deze een gebruikersaccount op het apparaat van de klant kunnen opslaan en oproepen. Hiervoor grijpt de app terug op de accountverificatiefuncties van de accountmanager.

Camera/foto's: Toegang tot de camera en de foto’s geeft de app toegang tot het geheugen van het mobiele apparaat, in het kader van de uit te voeren functies. Hierbij wordt het lezen, opslaan, wijzigen en verwijderen van foto’s in en uit het geheugen mogelijk. Bij de inhoud gaat het voornamelijk om de door de gebruiker via de app gemaakte foto’s.

Toegang tot of verbinding met het netwerk: De app heeft deels toegang tot aanwezige netwerken nodig om gegevens via het internet op te kunnen roepen. In het kader van deze functie zal de app, ter optimalisering van de overdracht, ook controleren welke mobiele netwerken, bijv. LTE of WIFI, beschikbaar zijn.

Juridische basis voor de verwerking is art. 6 al. 1 sectie b AVG.

De door de gebruiker vrijgegeven app-autorisaties kunnen onder "instellingen" op elk moment gewijzigd worden. Wanneer de autorisaties gedeactiveerd worden zijn eventueel niet alle functies van de app meer toegankelijk.

Meer informatie met betrekking tot de autorisatie-instellingen:

https://support.google.com/googleplay/answer/6270602?hl=nl&ref_topic=6046245

https://support.apple.com/nl-nl/HT207830

3. Server Logfiles

Om communicatieve en veiligheidsredenen worden gedurende het gebruik van de app de volgende gegevens van het mobiele apparaat aan de provider of diens webspace provider overgedragen (zogenaamde server logfiles):

 • Smartphonetype
 • Appversie
 • Besturingssysteem
 • Datum en tijdstip van de toegang
 • Gebruiker-ID
 • Aquarium-ID
 • Internet Protocol-(IP)-adres van de gebruiker of het apparaat en de kaart ID.

De persoonlijke gegevens worden aan het einde van de sessie geanonimiseerd opgeslagen voor analysedoeleinden.

4. Nieuwsbrief

Wanneer de gebruiker zich voor de gratis ProScan nieuwsbrief van de aanbieder aanmeldt wordt het e-mailadres door de aanbieder verwerkt voor het toezenden van de nieuwsbrief. In het kader van de installatie van de app wordt de goedkeuring van de gebruiker gevraagd waarbij op deze privacy verklaring wordt gewezen. De zo verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Er vind geen overdracht aan derden plaats.

Rechtsondergrond is art. 6 al. 1 sectie a van de AVG. De hiervoor benodigde toestemming kan de gebruiker conform art. 7 al. 3 van de AVG op elk moment schriftelijk bij de aanbieder of via de in de nieuwsbrief inbegrepen link herroepen.

B. Privacyrichtlijn voor social media sites

Wij maken gebruik van zgn. social media platforms voor het promoten van onze producten en diensten en om te communiceren met klanten en geïnteresseerden.

Navolgende informatie informeert u in het bijzonder over het type, de omvang, het doel, de duur en de wettelijke grondslag met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens wanneer u onze bedrijfspresentatie bezoekt op een social media platform of via dit platform contact met ons opneemt.

Onder “verwerken” vallen het verzamelen, gebruiken, doorgeven en/of opslaan van gegevens. Onder “persoonlijke gegevens” verstaan we, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG” genoemd), in principe alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd. De exacte definities hiervan zijn bepaald in artikel 4 van de AVG.

I. Informatie met betrekking tot de gezamenlijke verantwoordelijke partijen

II. Gebruikersrechten

III. Informatie aangaande gegevensverwerking

I. Informatie met betrekking tot de gezamenlijke verantwoordelijke partijen

Voor alle hierna genoemde social media platforms is de

 • JBL GmbH & Co. KG
 • Dieselstraße 3
 • D-67141 Neuhofen
 • Tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
 • Fax: +49/ (0)6236/ 4180-999
 • E-mail: info@jbl.de

- hierna „aanbieder“ genoemd -

met de hierna genoemde platformbeheerder, conform artikel 26 van de AVG, verantwoordelijk.

De externe verantwoordelijk met betrekking tot de gegevensbescherming van de aanbieder is:

 • Killian Hedrich
 • c/o DatCQ GbR
 • Alexander F. Bräuer, Killian Hedrich
 • en Frank Weiß
 • Katharinenstraße 16
 • 73728 Esslingen
 • Duitsland
 • Tel. +49 (0)711/ 93277955
 • Fax: +49 (0)711/ 93277956
 • E-mail: dsb@datcq.de

Facebook en Instagram

Op de social media platforms „Facebook“ en "Instagram" is de aanbieder gezamenlijk met de

 • Facebook Ireland Ltd.
 • 4 Grand Canal Square
 • Grand Canal Harbour
 • Dublin 2 Ierland

verantwoordelijk.

De medewerker gegevensbescherming van Facebook is bereikbaar middels een contactformulier: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

De gezamenlijk verantwoordelijke partijen hebben in een overeenkomst de verplichtingen uit de AVG geregeld. Deze overeenkomst is via de volgende link op te roepen: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

II. Gebruikersrechten

Ongeacht de details van de overeenkomst kunt u uw rechten in het kader van de AVG altijd doen gelden met en ten opzichte van elk van de beide verantwoordelijke partijen.

De gebruiker heeft, met betrekking op de door de verantwoordelijke partijen hierna weergegeven verwerking van zijn persoonlijke gegevens, het recht

 1. een bevestiging te ontvangen of de door hem verstrekte gegevens verwerkt worden en op een nauwkeurige informatieverstrekking over deze gegevens en op verdere informatie en kopieën van de gegevens conform art. 15 van de AVG;
 2. de onmiddellijke correctie van de hem betreffende onjuiste gegevens of de completering van deze gegevens conform art. 16 van de AVG te eisen;
 3. te eisen dat de hem betreffende gegevens, conform art. 17 van de AVG, per direct verwijderd worden of, alternatief, wanneer bijvoorbeeld een aanvullende verwerking conform art. 17 al. 3 van de AVG noodzakelijk is, een beperking van de verwerking van de gegevens conform art. 18 van de AVG te eisen;
 4. dat hij de hem betreffende en de door hem beschikbaar gestelde gegevens conform art. 20 van de AVG ontvangt en overdracht aan andere verantwoordelijke partijen mag eisen;
 5. een klacht bij de toezichthouder conform art. 77 van de AVG in te dienen wanneer de gebruiker van mening is dat de manier waarop de aanbieder zijn persoonlijke gegevens verwerkt in strijd is met de AVG.
 6. In principe kan de gebruiker ten allen tijde bezwaar maken tegen een toekomstige verwerking van de hem betreffende gegevens die ook een verantwoordelijke op basis van art. 6 al. 1 sectie f van de AVG plaatsvindt. Dit bezwaar kan in het bijzonder betrekking hebben op de verwerking ten behoeve van rechtstreekse marketingdoeleinden.
 7. De verantwoordelijke is daarnaast verplicht alle ontvangers, waaraan de gegevens zijn verstrekt te informeren aangaande elke rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens evenals van elke beperking van verwerking overeenkomstig art. 16 van de AVG, artikel 17 alinea 1 van de AVG en artikel 18 van de AVG. Deze verplichting bestaat niet wanneer deze kennisgeving onmogelijk blijft te zijn of wanneer hier een onevenredige moeite aan verbonden is. De gebruiker heeft recht op toegang tot genoemde ontvangers.

III. Informatie aangaande gegevensverwerking

Voor het promoten van diensten en producten evenals voor jet communiceren met klanten en geïnteresseerden heeft de aanbieder een bedrijfspresentatie op de/het hierna volgende platform(en):

De wettelijke basis voor de hieruit voortkomende en navolgend voor elk platform weergegeven verwerking van persoonlijke gegevens is art. 6 al. 1 sectie f van de AVG. Het rechtmatige belang van de aanbieder bestaat uit de analyse, de communicatie, de verkoop en de promotie van zijn producten en diensten.

Rechtsgrondslag kan ook de toestemming van de gebruiker tegenover de platformbeheerder zijn conform art. 6 al. 1 sectie a van de AVG. Deze toestemming kan de gebruiker op elk moment voor de toekomst herroepen door een mededeling aan de platformbeheerder conform art. 7 al. 3 van de AVG.

Facebook en Instagram

Bij het oproepen van de online aanwezigheid van de aanbieder op de platforms "Facebook" en "Instagram" worden door Facebook Ireland Ltd., als exploitant van beide platforms in de EU, gegevens van de gebruiker (bijv. persoonlijke informatie, IP-adres, enz.) verwerkt.

Deze gebruikersgegevens dienen de aanbieder als statistische informatie over zijn bedrijfsaanwezigheid op "Facebook" en "Instagram". Facebook Ireland Ltd. gebruikt deze gegevens in het bijzonder voor marktonderzoek en reclamedoeleinden evenals voor het aanmaken van gebruikersprofielen. Aan de hand van deze profielen wordt het Facebook Ireland Ltd. bijvoorbeeld mogelijk gemaakt de gebruiker, binnen en buiten "Facebook" en "Instagram", overeenkomstig zijn interesses te voorzien van advertenties. Is de gebruiker op het tijdstip van het oproepen aangemeld bij zijn Facebook- of Instagram-account kan Facebook Ireland Ltd. de gegevens ook nog eens verbinden aan het bereffende gebruikersprofiel.

Wanneer de gebruiker contact opneemt met de aanbieder via "Facebook" of "Instagram" worden de bij deze gelegenheid ingevoerde persoonlijke gegevens van de gebruiker gebruikt voor de verwerking van de aanvraag. De gebruikersgegevens worden bij de aanbieder verwijdert in zoverre de aanvraag van de gebruiker uiteindelijk beantwoord is en er geen wettelijke bewaarplicht, zoals bijvoorbeeld bij een aansluitende contractafwikkeling, is ontstaan.

Voor het verwerken van gegevens worden door Facebook Ireland Ltd. eventueel ook cookies ingezet.

Wanneer de gebruiker het met deze verwerking niet eens is bestaat de mogelijkheid de installatie van cookies door de bijbehorende browserinstellingen te vermijden. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de gebruikte browser. Bij flash cookies is de verwerking niet middels de browserinstellingen te voorkomen maar door de bijbehorende instellingen van de flash player. Wanneer de gebruiker de installatie van cookies wil voorkomen of beperken kan dit ertoe leiden dat niet alle functies van Facebook volledig te gebruiken zijn.

Meer over de verwerkingsactiviteiten, de preventie hiervan en de verwijdering van de door Facebook Ireland Ltd. verwerkte gegevens vindt u in de richtlijnen van "Facebook" en "Instagram":

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://help.instagram.com/519522125107875

Het is niet uitgesloten dat de verwerking door Facebook Ireland Ltd. ook via Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 in de USA plaatsvindt.

Facebook Inc. heeft zich aangemeld bij het „EU-US Privacy Shield“ en verklaart daarmee bij de verwerking van gegevens in de USA te voldoen aan de EU regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

C. Verklaring gegevensbescherming voor contractafwikkeling

1. Naam en contactinformatie van de voor de verwerking verantwoordelijke

 • JBL GmbH & Co. KG, Dieselstraße 3
 • 67141 Neuhofen, Duitsland
 • Tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
 • Fax: +49/ (0)6236/ 4180-999
 • E-Mail: info@jbl.de

De externe gevolmachtigde voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke partij is:

 • Killian Hedrich c/o DatCQ GbR
 • Alexander F. Bräuer, Killian Hedrich en Frank Weiß
 • Katharinenstraße 16
 • 73728 Esslingen, Duitsland
 • Tel. +49 (0)711/ 93277955
 • Fax: +49 (0)711/ 93277956
 • E-Mail: dsb@datcq.de

2. Verzameling en opslag van persoonsgegevens evenals de aard, het doel en de toepassing

Wanneer u bij ons een opdracht aanmaakt of een offerte aanvraagt verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Aanhef, voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, evt. telefoonnummer en evt. bankverbinding: Informatie die nodig is voor de contractafwikkeling.

Deze gegevens worden verzameld

 • om u te kunnen identificeren als klant of geïnteresseerde;
 • om de opdracht uit te kunnen voeren;
 • om u gepast van dienst te kunnen zijn;
 • om met u te kunnen corresponderen;
 • om uw gegevens als klant te kunnen beheren;
 • ten behoeve van de facturering.

De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van uw bestelling of offerteaanvraag en is conform art. 6 alinea 1 pag. 1 letter B van de AVG noodzakelijk voor de genoemde doeleinden voor een gepaste verwerking van de bestelling en voor de wederzijdse vervulling van de contractuele verplichtingen.

Wij behouden daarnaast het recht voor om uw gegevens eventueel te gebruiken voor directe reclame per e-mail of post overeenkomstig § 7 alinea 3 van de UWG (Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie) wanneer u geen bezwaar uit tegen dit gebruik. Deze directe reclame omvat uitsluitend aanbiedingen voor een gelijkwaardige dienstverlening als die u al bij ons heeft geboekt. Rechtgrondslag is in dit geval artikel 6 alinea 1 letter F van de AVG. Ons rechtmatige belang bestaat uit het economische belang van de verkoop van onze diensten.

De voor de opdrachtneming door ons verzamelde persoonsgegevens worden tot het einde van de opdracht door ons opgeslagen en daarna verwijdert tenzij wij op basis van artikel 6 alinea 1 pagina 1 letter c van AVG, vanwege belasting- en handelsrechtelijke evenals andere wettelijke bewaar- en documentatieplicht (bijv. HBG, Duitse Wetboek van Koophandel, StGB, Wetboek van Strafrecht, of AO, belastingwetboek) verplicht zijn tot een langere opslagperiode of u toestemming heeft gegeven voor een langere periode van opslag conform artikel 6 alinea 1 pagina 1 letter a van de AVG.

3. Overdracht van gegevens aan derde partijen

Een overdracht van uw persoonsgegevens aan derde partijen om andere redenen als de hierna genoemde doeleinden vindt niet plaats.

In zoverre dit conform art. 6 alinea. 1 pagina 1 letter b van de AVG voor de contractafwikkeling noodzakelijk is, worden uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven. Hiertoe behoort in het bijzonder de overdracht van uw gegevens aan de financiële dienstverlener of transportonderneming, wanneer dit voor betaling en levering van de goederen noodzakelijk is.

4. Toestemming

Het verwerken van uw persoonsgegevens, buiten de contractuele afwikkeling, kan plaatsvinden wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven. Deze toestemming moet uitdrukkelijk door u worden gegeven en kan op elk moment door u worden herroepen. Wanneer wij u om een dergelijke vrijwillige toestemming vragen zullen wij u afzonderlijk over het doeleinde informeren.

De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is art. 6 alinea 1 letter a van de AVG.

5. Rechten van de betrokkene

U heeft het recht:

 • Conform art. 7 al. 3 van de AVG om uw eenmaal gegeven toestemming op elk moment te herroepen. Dit heeft als gevolg dat wij de gegevensverwerking waarop deze toestemming betrekking had niet meer mogen voortzetten;
 • Conform art. 15 van de AVG informatie op te vragen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. In het bijzonder over de verwerkingsdoeleinden, het soort persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaande recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of herroeping, het bestaande recht op bezwaar, de herkomst van uw gegevens, in zoverre deze niet door ons zijn verzameld, evenals over het bestaan van een automatisch besluitvormingsproces inclusief profilering en eventueel zinvolle informatie over de details vragen;
 • Conform art. 16 van de AVG om onmiddellijke correctie van onjuiste of onvolledige gegevens vragen van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens;
 • Conform art. 17 van de AVG om de verwijdering van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens vragen in zoverre de verwerking niet noodzakelijk is voor het uitoefenen van de recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een wettelijke verplichting, op basis van het openbaar belang of voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • Conform art. 18 van de AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in zoverre de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden, de verwerking onrechtmatig is, u de verwijdering echter weigert, hoewel wij de gegevens niet langer nodig hebben, omdat u deze wel nodig heeft voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken of omdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking conform art. 21 van de AVG.
 • Conform art. 20 van de AVG uw persoonlijke gegevens, die u ons ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat te ontvangen of de overdracht aan een andere verantwoordelijke partij te eisen en
 • Conform art. 77 van de AVG zich bij een toezichthoudende autoriteit te beklagen. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthouder van uw reguliere verblijf- of werkplaats of die van de vestigingsplaats van ons hoofdkantoor.

5. Herroepingsrecht

In zoverre uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen conform art. 6 alinea 1 pagina 1 letter f van de AVG, heeft u het recht, conform art. 21 van de AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als daar redenen voor zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie. In het bijzonder kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking voor marketingdoeleinden.

Wanneer u van uw herroepingsrecht gebruikt wilt maken voldoet een e-mail aan: info@jbl.de

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.