De watertesten - alle parameters

Zonder watertesten kunt u alleen maar raden!

Watertesten

Stelt u zich eens voor dat uw arts noch een bloedonderzoek noch een stethoscoop zou inzetten. Inzicht in het lichaam is dan praktisch onmogelijk! Watertesten maken een blik in het innerlijk van uw vijver mogelijk. Het water mag dan kristalhelder zijn, het kan desondanks gifstoffen bevatten. Wanneer zich problemen voordoen, zoals groen water of visziekte, zijn watertesten een belangrijk middel om de oorzaken te bepalen.

Waarom testen?

Een vergelijk met een arts verduidelijkt de situatie: Uw arts kan u diep in de ogen kijken en vervolgens raden wat er loos is of hij doet een bloedonderzoek en laat een CT maken. Hetzelfde geldt voor een watertest: Het water kan kristalhelder zijn maar toch onzichtbare giftige stoffen, zoals nitriet of ammoniak, bevatten. Een watertest laat u zien wat het probleem veroorzaakt.

Welke testen heeft u nodig?

U hoeft niet altijd alle testen uit te voeren, net als een arts bij kniepijn ook niet in uw oren hoeft te kijken. In de volgende tabel vindt u in het kort de nodige informatie wanneer een watertest zou kunnen helpen.

Vijverlaboratorium / -calculator

Het wereldwijd unieke vijverlaboratorium helpt u doelgericht bij algen- en vertroebelingsproblemen in uw vijver.

Hier vindt u alle informatie met betrekking tot de individuele watertesten. Wat betekent de waterwaarde, hoe moet de waarde zijn en hoe kunt u die corrigeren:

pH Test

Geeft uitsluitsel over hoe alkalisch of zuur uw vijverwater is. De ideale pH waarde van vijverwater ligt tussen 7,5 en 8,5. Tip: Meet eenmaal ’s ochtends bij zonsopgang en eenmaal ’s avonds na zonsondergang. Wanneer de waarden tussen ochtend en avond buiten de aanbevolen waarden liggen dient u zich met het thema Waterstabiliteit (carbonaathardheid) bezig te houden.

JBL PROAQUATEST pH 3.0-10.0

Sneltest voor het bepalen van het zuurgehalte in vijvers en zoet- & zeewateraquaria

 • Eenvoudige en betrouwbare controle van de waterwaarden van vijvers en aquaria. Bepalen van de optimale pH-waarde voor zoet- en zeewater
vanaf 6,86 €

JBL PROAQUATEST pH 7.4-9.0

Snelle test voor het bepalen van de pH waarde in vijvers, zoet- & zeewateraquaria binnen een bereik van 7,4-9,0

 • Eenvoudige en betrouwbare controle van de waterwaarden van aquaria en vijvers. Bepalen van de optimale pH-waarde van zoet- en zoutwater
vanaf 8,19 €
KH Test

De carbonaathardheid wordt afgekort als KH en dient ter stabilisering van de pH waarde. Uw vijverwater bevat verschillende mineralen uit uw leiding- of bronwater. Planten, algen en micro-organismen verbruiken deze mineralen in de loop van de tijd en ook het regenwater “verdunt” het mineralengehalte van uw vijverwater. Bij carbonaathardheidswaarden onder de 4 °dKH is de pH waarde van uw vijverwater niet meer voldoende stabiel en kan schommelen tussen 6,5 en 10,5!

Met JBL StabiloPond KH verhoogt u de KH naar minimaal 4 °dKH en stabiliseert u de pH waarde.

Met behulp van een carbonaathardheidstest kunt u er binnen enkele seconden achter komen hoe hoog de carbonaarhardheid van het uitgangswater en vijverwater is. Bij KH waarden van onder de 4 dient u actie te ondernemen.

JBL PROAQUATEST KH Carbonaathardheid

Sneltest voor het bepalen van de carbonaathardheid (KH) in zoet- & zeewateraquariums en vijvers

 • Eenvoudige en betrouwbare controle van waterwaarden. Bepaling van de optimale carbonaathardheid in zoet- en zoutwater
vanaf 6,86 €
Zuurstoftest

Bij gezonde, functionerende vijvers ligt het zuurstofgehalte boven de 5 mg/l. Een teveel aan zuurstof (afgekort: O2) bestaat niet en hoge zuurstofwaarden hebben altijd een positief effect op uw vijver. Interessant voor u is om niet alleen het water aan de oppervlakte, maar ook het water op de vijverbodem te testen (zo diep onder water dat u het net nog kunt bereiken zonder te moeten duiken) want juist op de vijverbodem ontbreekt vaak zuurstof! Het zuurstofgehalte dient altijd ’s morgens te worden gemeten daar die dan het laagst is.

JBL PROAQUATEST O2 Zuurstof

Snelle test voor het bepalen van het zuurstofgehalte in zoet- & zeewateraquaria en vijvers

 • Voor het bepalen van het actuele zuurstofgehalte en eventuele hieruit voortkomende maatregelen voor het verhogen van het zuurstofgehalte
vanaf 10,64 €

Tip: Bij de inzet van algenmiddelen en medicijnen is een additionele zuurstofverrijking en het testen van het O2 gehalte werkelijk aan te raden!

Kopertest

Over het algemeen vinden uw vijverbewoners (ook bacteriën en planten) koper (afgekort Cu) niet prettig en vanaf een kopergehalte van 0,3 mg/l is het voor uw vissen zelfs dodelijk. Typische redenen voor een verhoogd kopergehalte in uw vijverwater is het regenwater dat via koperen dakgoten zijn intrede doet. Ook na het gebruik van een algenmiddel kunt u een verhoogd kopergehalte meten.

JBL PROAQUATEST Cu Koper

Sneltest voor het bepalen van het kopergehalte in zoet- & zoutwateraquaria en vijvers

 • Eenvoudige en betrouwbare controle van de waterwaarden in aquaria en vijvers. Bepaling van de optimale koperwaarde ten behoeve van de controle van de aanwezige hoeveelheid zware metalen in zoet- en zoutwater
vanaf 11,30 €
IJzertest

Uw planten verheugen zich over een beetje ijzer (afgekort Fe) in het vijverwater en groeien dan ook beter. Een te hoog ijzergehalte heeft echter weer een negatieve invloed op alle vijverbewoners. Ideaal is een ijzerwaarde tussen 0,05 en 0,1 mg/l. Vaak ontstaan te hoge ijzerwaarden door het gebruik van bronwater. Om deze, en andere, redenen is niet al het bronwater aan te bevelen als waterbron. Door de inzet van JBL BiotoPond kunt u ongewenst hoge ijzerwaarden naar een gewenst niveau terugbrengen.

JBL BiotoPond bindt alle soorten zware metalen, zoals ijzer, lood, koper en zink.

Met behulp van een ijzertest kunt u snel en zeker controleren of uw uitgangswater of vijverwater teveel ijzer bevat. Bruine afzettingen in het water tonen vaak al een te hoog ijzergehalte aan.

JBL PROAQUATEST Fe IJzer

Sneltest voor het bepalen van het ijzergehalte in zoet- en zoutwateraquaria en vijvers

 • Eenvoudige en zekere controle van de waterwaarden in aquaria/ vijvers. Bepaling van de optimale ijzerwaarde in zoet- en zoutwater
vanaf 14,19 €
Ammonium/Ammoniak

Nuttige bacteriën breken vuil af in uw vijverwater en op de vijverbodem. Uit eiwit ontstaat ammonium (NH4) en ammoniak (NH3). Dit wordt verder verwerkt tot nitriet (NO2) en dan nog verder tot nitraat (NO3). Ammonium wordt ook door uw vissen via de kiemen uitgeademd. Bij nieuwe vijvers, na grote reinigingsacties en ook na het gebruik van antibacteriële geneesmiddelen kunnen de nuttige bacteriën schade hebben opgelopen waardoor het ammoniumgehalte in het water stijgt. In gezonde, goed functionerende vijvers zult u zelden tot nooit een verhoogde ammoniumwaarde van meer dan 0,1 mg/l kunnen meten. Ammonium zelf is weliswaar niet giftig maar wordt door een chemische evenwichtsreactie bij stijgende pH waarden vanaf 7,0 in een toenemend percentage giftig ammoniak omgezet. Wanneer uw vissen eenmaal vergiftigingsverschijnselen vertonen (aan de oppervlakte happen, heen en weer schieten, schommelen, enz.) dient u zo snel mogelijk het ammoniumgehalte te meten! Een snelle oplossing is een grote waterwisseling om het ammoniakgehalte te verdunnen en ook de pH waarde wat te laten dalen, zodat het giftige ammoniak weer in ongiftig ammonium verandert. Daarnaast dient u absoluut nuttige bacteriën toe te voegen met JBL BactoPond zodat het ammonium/ ammoniak door hen verder kan worden verwerkt.

JBL PROAQUATEST NH4 Ammonium

Sneltest voor het bepalen van het ammonium-/ ammoniakgehalte in vijvers en zoet- & zeewateraquaria

 • Eenvoudige en betrouwbare controle van ammonium (NH4) en ammoniak (NH3) in aquaria/ vijvers. Controle van het biologische evenwicht (bacteriële activiteit) in zoet- en zoutwater
vanaf 12,55 €
Nitriet

In het normale biologische afbraakproces van eiwit ontstaat nitriet (NO2) uit ammonium en wordt verder verwerkt tot nitraat (NO3). Bij deze stikstofafbouw (nitrificatie) wordt heel veel zuurstof uit het vijverwater verbruikt. Om deze reden is een goede zuurstofverrijking van het vijverwater niet alleen voor de vissen van belang. Zonder de nodige zuurstof kunnen uw vijverbacteriën helaas hun werk niet goed doen.

Nitriet is vanaf 0,3 mg/l giftig voor vissen en vanaf ongeveer 0,5 mg/l meestal dodelijk. De oorzaak hiervan is dat het nitriet het zuurstoftransport in het bloed van de vissen, via het hemoglobine, blokkeert. Het heeft dezelfde vorm als zuurstof en blokkeert zo de koppeling van de zuurstof aan de rode bloedlichaampjes (sleutel-slot-principe).

Een verhoogde nitrietwaarde in uw vijverwater is een buitengewoon alarmerend teken dat iets in uw vijver niet functioneert! De nitrietwaarde moet ALTIJD onder de aantoonbare grenswaarde liggen! U dient dan heel snel op zoek te gaan naar de reden waarom uw bacteriën het nitriet niet verwerkt hebben tot het onschadelijke nitraat.

Mogelijke oorzaken: Wanneer uw vijver nog relatief nieuw is (max. 3 weken oud) kan nitriet nog ophopen daar de nuttige bacteriën zich nog moeten ontwikkelen. Met JBL FilterStart Pond en JBL BactoPond kunt u uw vijver helpen en de inloopperiode enorm versnellen. Wanneer u zout aan uw vijver heeft toegevoegd (wat moet het teweegbrengen? Is doorgaans eerder schadelijk dan nuttig) nemen uw bacteriën u dit erg kwalijk. Bacteriën wennen niet aan een wisselende zoutgehalte. Wanneer u er toch op staat om zout toe te voegen moet u de bacteriefauna daadwerkelijk NA het toevoegen van het zout met JBL FilterStart Pond en JBL BactoPond opnieuw opstarten. Ook het toevoegen van antibacteriële medicijnen vinden uw vijverbacteriën niet grappig aangezien het medicijn geen onderscheid maakt tussen nuttige reinigingsbacteriën en pathogene bacteriën. Ook hier is na de behandeling het opnieuw opstarten van de bacteriefauna JBL FilterStart Pond en JBL BactoPond noodzakelijk

JBL PROAQUATEST NO2 Nitriet

Sneltest voor het bepalen van het nitrietgehalte in zoet- & zeewateraquaria en vijvers

 • Nitriet is een giftige stikstofverbinding die bij een verstoord bacterieel evenwicht of bij een nieuwe inrichting kan ontstaan. De test toont nauwkeurig het nitrietgehalte van het water aan
vanaf 9,09 €
Nitraat

Aan het einde van de stikstofabouw staat gewoonlijk nitraat (NO3). Nitraat is ongiftig maar dient uw planten en algen als voeding. Hoe meer planten u in de vijver heeft, des te meer nitraat wordt aan het vijverwater onttrokken en is voor de algen niet meer beschikbaar als voeding. Nitraatwaarden van meer dan 10-20 mg/l zijn al algenbevorderend. Wanneer uw leiding- of bronwater een nitraatwaarde van minder dan 10 mg/l aantoont is een gedeeltelijke waterwisseling aan te bevelen (meer over het thema Gedeeltelijke Waterwisseling in Vijverreiniging ).

JBL PROAQUATEST NO3 Nitraat

Sneltest voor het bepalen van het nitraatgehalte in zoet- & zeewateraquaria en vijvers

 • Bepaling van de nitraatwaarde voor een optimale plantengroei of mogelijke algenoorzaak in zoet- en zeewater
vanaf 14,19 €
Fosfaat

Fosfaat (PO4) is volkomen ongevaarlijk voor uw vijverbewoners maar bevordert helaas als primaire voedingsstof de groei van algen. Om deze reden dient u het fosfaatgehalte in het oog te houden. Uw algen verheugen zich al over fosfaatwaarden van meer dan 0,05 mg/l. Met behulp van JBL PhosEx Pond Filter of JBL PhosEx Pond Direct (wanneer u geen filter heeft) verwijdert u het ongewenste fosfaat snel en zeker.

Tip: Zolang uw algen krachtig groeien zal het fosfaatgehalte in het water gering zijn aangezien het fosfaat in de algen is gebonden. Wanneer u de algen echter bestrijdt en de algen afsterven wordt het fosfaat aan uw vijverwater afgegeven en vormen zo de bemesting voor de volgende generatie algen. De optimale tijd voor fosfaatverwijdering is in de winter en 24-48 uur na het afsterven van de algen na bestrijding.

Het meeste fosfaat komt voort uit organische substanties zoals afstervende bladeren, uiteenvallend loof en overvloedig visvoer. Maar ook minderwaardig voer leidt tot een verhoogde fosfaatwaarde daar het niet optimaal wordt verteerd. JBL ProPond voedersoorten zijn nauwkeurig afgestemd op uw vissen en bieden daardoor het voordeel dat u minder hoeft te voeren en de vertering door uw vissen aanzienlijk beter is.

Meer daarover leest u hier: Voeren .

JBL PROAQUATEST PO4 fosfaat koi

Snelle test voor het bepalen van het fosfaatgehalte in tuin- en koivijvers

 • Eenvoudige maar betrouwbare controle van de waterwaarden in koivijvers: Bepaling van de algenvoedingsstof fosfaat van <0,1 tot 10 mg/l
vanaf 19,75 €

JBL PROAQUATEST PO4 Fosfaat sensitief

Sneltest voor het bepalen van het fosfaatgehalte in zoet- & zeewateraquaria en vijvers

 • Bepalen van de fosfaatwaarde voor een optimale plantengroei of mogelijke algenoorzaak in zoet- & zoutwater en vijvers
vanaf 12,52 €
Carbonaathardheid en pH waarde in een combitest

Deze sneltest helpt u binnen enkele minuten te bepalen of uw vijverwater stabiel is (mineralengehalte, de carbonaathardheid voldoet) en in welk bereik de pH waarde (zuurgehalte) zich beweegt. U heeft geen studierichting scheikunde nodig om deze eenvoudige test uit te voeren en krijgt toch twee belangrijke waterparameters met conclusie of de waarden in orde zijn of niet.

JBL PROAQUATEST POND Check pH/KH

Snelle test voor het bepalen van het zuurgehalte en de pH stabiliteit in tuinvijvers

 • Eenvoudige en betrouwbare controle van waterwaarden: Bepaling van de pH waarde en de carbonaathardheid in vijver-, leiding- en bronwater
vanaf 14,40 €
JBL ProAquaTest Fosfaattest Koi

In water opgelost fosfaat bevordert de ongewenste algengroei. Met behulp van deze watertest kunt u binnen 5 minuten bepalen hoe hoog het fosfaatgehalte van uw vijverwater is. Bij waarden boven de 0,25 mg/l dient u een fosfaatverwijderaar in te zetten om het fosfaatgehalte te laten dalen. Gedurende de inzet van een fosfaatverwijderaar dient de test als controle van het resultaat.

JBL PROAQUATEST PO4 fosfaat koi

Snelle test voor het bepalen van het fosfaatgehalte in tuin- en koivijvers

 • Eenvoudige maar betrouwbare controle van de waterwaarden in koivijvers: Bepaling van de algenvoedingsstof fosfaat van <0,1 tot 10 mg/l
vanaf 19,75 €
JBL PROAQUATEST COMBISET POND

Deze „kleine testkoffer“ bevat de belangrijkste watertesten voor het analyseren van vijverwater inclusief protocolbladen, een spuit voor het eenvoudig afmeten van de juiste hoeveelheid water, kleurenkaarten voor het vergelijken van de ontstane waterkleuren, reagentia en glazen buisjes voor het uitvoeren van de testen.

JBL PROAQUATEST COMBISET POND

Testkoffer voor wateranalyses van koi- en tuinvijver

 • Eenvoudige maar professionele controle van de 6 belangrijkste waterwaarden in tuinvijvers, bron-, leiding- en mineraalwater
vanaf 63,65 €
JBL PROAQUATEST LAB koi

Koibezitters moeten precies weten dat het de waardevolle vissen in de tuinvijver altijd goed gaat. Met behulp van deze professionele testoffer kunt u ALLE relevante waterwaarden controleren en, indien nodig, optimaliseren. U kunt nagaan of bronwater voor uw vijver geschikt is, hoeveel voedingsstoffen zich in het vijverwater bevinden, hoe hard uw leiding- en vijverwater is en of bepaalde stoffen zich in het water ophopen die gevaarlijk kunnen worden voor de gezondheid van de vissen. De watervaste kunststof koffer bevat naast een stift en protocolbladen alle nodige hulpmiddelen die voor eenvoudige, maar professionele, watertesten nodig zijn.

JBL PROAQUATEST LAB koi

Professionele testkoffer voor wateranalyses van koi- en tuinvijverwater

 • Eenvoudige en betrouwbare controle van de waterwaarden in vijvers - Bepaling van: pH 3,0 - 10, pH 7,4 - 9, KH, GH, fosfaat sensitief (lage waarden), fosfaat koi (hoge waarden), nitriet, nitraat, ammonium/ammoniak en zuurstof
vanaf 134,35 €
JBL ProScan

Gebruik de technische mogelijkheden van uw smartphone voor een extreem nauwkeurige wateranalyse in slechts 60 seconden! Met behulp van speciale teststrips kunt u met de gratis JBL ProScan app zes belangrijke waarden van uw vijverwater exact meten en ook evalueren.

JBL PROSCAN

Watertest met evaluatie per smartphone voor zoetwateraquaria, vijvers en leiding-/ bronwater

 • Wateranalyse en -diagnose per smartphone: Eenvoudige en betrouwbare controle van de waterwaarden van zoetwateraquaria. Bepaald: Gezamenlijke hardheid, carbonaathardheid, pH-waarde, nitriet, nitraat, chloor en CO2-gehalte
vanaf 27,12 €

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.
Ik accepteer de YouTube gebruiksvoorwaarden en bevestig dat ik het privacybeleid van YouTube gelezen en begrepen heb.

PUSH-berichten van JBL

Wat zijn PUSH-berichten nou eigenlijk? Als onderdeel van de W3C-standaard definiëren webberichten een API voor eindgebruikerberichten, die via de browserberichten aan de desktop en/of mobiele apparaten van de gebruiker worden gestuurd. Op de eindapparaten verschijnen meldingen, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails). Op de eindapparaten verschijnen berichten, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails)

Deze notificaties maken het voor een websitebeheerder mogelijk contact op te nemen met zijn gebruikers, zolang de browser van de betreffende gebruiker openstaat – ongeacht of de gebruiker op dat moment de website bezoekt of niet.

Om web push notificaties te kunnen versturen, heb je alleen een website nodig waarop een web push code geïnstalleerd is. Hierdoor kunnen ook merken zonder apps profiteren van de vele voordelen van push berichten (gepersonaliseerde real-time communicatie op precies het juiste moment).

Webberichten zijn onderdeel van de W3C standaard en definiëren een API voor de eindgebruikerberichten. Een bericht maakt het mogelijk de gebruiker buiten de context van een website over een gebeurtenis, zoals een nieuw blogbericht, te informeren.

JBL GmbH & Co. KG biedt deze service gratis aan. De service kan net zo gemakkelijk geactiveerd, als gedeactiveerd worden.