Pouczenie dot. odstąpienia od umowy

Pouczenie dot. odstąpienia od umowy

Jako konsumentowi przysługuje Państwu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Konsumentem jest zgodnie z § 13 BGB [Kodeksu Cywilnego] każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję handlową do celów, których nie można przyporządkować w przeważającej części ani do zarobkowej działalności, ani do samodzielnej działalności zawodowej.

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo w ciągu trzydziestu dni odstąpić od niniejszej Umowy bez podania powodów.

Termin odstąpienia od umowy wynosi trzydzieści dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwo osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, przyjęła w posiadanie ostatni towar.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo nas

JBL GmbH & Co. KG
Dieselstraße 3
67141 Neuhofen
Niemcy

Telefon: +49(0)6236-4180-0
Telefaks: +49(0)6236–9324-987
e-mail: shopeu@jbl.de

poinformować poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą lub e-mailem) o swojej decyzji odstąpienia od tej Umowy. Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza Odstąpienia od umowy, jednak nie jest to wymagane.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, że wyślą Państwo zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli Państwo odstąpią od tej Umowy, mamy obowiązek niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia wpływu do nas zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej Umowy zwrócić Państwu wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, włącznie z kosztami przesyłki (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z tego, że wybrali Państwo inny rodzaj przesyłki niż najkorzystniejsza oferowana przez nas przesyłka standardowa). Do tego zwrotu płatności wykorzystamy ten sam środek płatniczy, który Państwo stosowali przy pierwotnej transakcji, chyba że zostanie z Państwem wyraźnie uzgodnione coś innego; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni opłatami związanymi z tym zwrotem płatności.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy dopóki nie otrzymamy z powrotem towarów lub dopóki Państwo nie dostarczą dowodu, że Państwo odesłali towary z powrotem, zależnie od tego, która data jest wcześniejsza.

Mają Państwo obowiązek odesłania do nas towarów z powrotem lub przekazania do nas niezwłocznie i w każdym wypadku najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomili nas Państwo o odstąpieniu od tej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Państwo wyślą towary przed upływem terminu czternastu dni.

Państwo ponoszą bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej towarów.

Muszą Państwo tylko wtedy pokryć ewentualną utratę wartości towarów, jeżeli ta utrata wartości jest spowodowana obchodzeniem się z towarami w sposób, który nie był konieczny do celów sprawdzenia ich stanu, właściwości i działania.

Wskazówka

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa zgodnie z § 312 g Ustęp 2 BGB [Kodeksu Cywilnego] wcześniej, o ile Strony nie uzgodniły niczego innego,

  • w przypadku umów o dostawę szczelnie zamkniętych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie nadają się do zwrotu, jeżeli ich hermetyczne zamknięcie zostało usunięte;

  • oraz w przypadku umów o dostawę towarów, jeżeli ze względu na ich rodzaj zostały one w dostawie nierozdzielnie wymieszane z innymi towarami.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy, proszę wypełnić ten formularz i odesłać go z powrotem.)

JBL GmbH & Co. KG
Dieselstraße 3
67141 Neuhofen
Niemcy

Telefaks: +49(0)6236–9324-987
e-mail: shopeu@jbl.de

Niniejszym odstępuję/-emy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy w sprawie kupna-sprzedaży następujących towarów (*)/ świadczenia poniższej usługi (*)

Zamówiono dnia (*)/otrzymano dnia (*)

Nazwisko konsumenta/-ów

Adres konsumenta/-ów

Data

Podpis konsumenta/-ów
(Tylko w przypadku powiadomienia papierze)

(*) niepotrzebne proszę skreślić

Wydruk wzoru formularza odwołania od umowy

Cookies, krótka informacja, potem będziemy kontynuować

Także strona internetowa JBL korzysta z kilku rodzajów Cookies, aby zapewnić Państwu pełną funkcjonalność i wiele usług: techniczne i funkcjonalne Cookies potrzebujemy bezwzględnie, żeby wszystko udało się podczas Państwa wizyty na tej stronie internetowej. Dodatkowo używamy Cookies do marketingu. I tak jest zapewnione, że podczas ponownej Państwa wizyty na naszej obszernej stronie rozpoznamy Państwa, będziemy mogli zmierzyć sukces naszych kampanii, oraz na podstawie spersonalizowanych Cookies będziemy mogli zwracać się do Państwa indywidualnie i bezpośrednio, w sposób dopasowany do Państwa potrzeb – także poza naszą stroną internetową. Mogą Państwo w każdej chwili – także w późniejszym terminie – określić, jakie Cookies Państwo dopuszczają a jakie nie (więcej na ten temat w „Zmiana ustawień“).

Także strona internetowa JBL korzysta z kilku rodzajów Cookies, aby zapewnić Państwu pełną funkcjonalność i wiele usług: Techniczne i funkcjonalne Cookies są potrzebne nam bezwzględnie, żeby wszystko udało się podczas Państwa wizyty na tej stronie internetowej. Dodatkowo używamy Cookies do marketingu. Mogą Państwo w każdej chwili – także w późniejszym terminie – określić, jakie Cookies Państwo dopuszczają a jakie nie (więcej na ten temat w „Zmiana ustawień“).

W naszej strefie Polityka prywatności dowiedzą się Państwo, jak przetwarzamy dane osobowe i do jakich celów wykorzystujemy przetwarzanie danych. dowiedzą się Państwo, jak przetwarzamy dane osobowe i do jakich celów wykorzystujemy przetwarzanie danych. Proszę potwierdzić za pomocą „Zapoznałam/-em się“ korzystanie ze wszystkich Cookies– i już można iść dalej.

Wiek ponad 16 lat? Proszę więc potwierdzić „Zapoznałem/am się“ odnośnie korzystania ze wszystkich Cookies– i już idziemy dalej.

Proszę wybrać swoje ustawienia Cookie

Techniczne i funkcjonalne Cookie, żeby wszystko udało się podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.
Marketingowe Cookies, abyśmy mogli rozpoznać Państwa na naszych stronach i zmierzyć sukces naszych kampanii.

Wiadomości PUSH od JBL

Jako część standardu W3C, powiadomienia Web definiują API dla powiadomień użytkowników końcowych, które są wysyłane za pośrednictwem przeglądarki na pulpit urządzeń stacjonarnych i/lub urządzeń mobilnych użytkowników. Powiadomienia pojawiają się na urządzeniach końcowych tak, jak jest to znane użytkownikowi końcowemu z aplikacji zainstalowanych na urządzeniu (np. wiadomości e-mail).

Powiadomienia te umożliwiają operatorowi witryny kontaktowanie się z jego użytkownikami tak długo, jak długo mają oni otwartą przeglądarkę - niezależnie od tego, czy użytkownik aktualnie odwiedza stronę internetową, czy nie.

Aby móc wysyłać powiadomienia web push, wystarczy tylko strona internetowa z zainstalowanym kodem web push. Tym samym także marki bez aplikacji mogą korzystać z wielu zalet powiadomień push (spersonalizowana komunikacja w czasie rzeczywistym dokładnie w odpowiednim momencie.)

Powiadomienia internetowe są częścią standardu W3C i definiują API dla powiadomień użytkowników końcowych. Powiadomienie umożliwia poinformowanie użytkownika poza kontekstem strony internetowej o wydarzeniu, jak na przykład nowy wpis na blogu.

Usługa ta jest udostępniona bezpłatnie przez firmę JBL GmbH & Co. KG, i można ją równie łatwo aktywować jak i dezaktywować.