Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw JBL GmbH & Co. KG dla przedsiębiorców.

  Stan 09/2019
  1. Zakres obowiązywania

   1. Niniejsze Warunki spółki JBL GmbH & Co. KG (dalej: „Sprzedającego“) obowiązują w wersji obowiązującej w momencie zamówienia w odniesieniu do wszystkich dostaw i usług Sprzedającego wobec przedsiębiorcy (dalej: „Kupującego“) w rozumieniu § 14 BGB [niem.Kodeksu Cywilnego], zgodnie z tym wobec każdej osoby fizycznej lub prawnej lub zdolnej do czynności prawnych spółki osobowej, która działa przy zawieraniu czynności prawnej wykonując samodzielną pracę zawodową lub działalność gospodarczą.
   2. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na niniejsze warunki. Odmienne warunki Kupującego nie mają zastosowania, również jeśli nie zostały one wyraźnie odrzucone przez Sprzedającego.
  2. Zawarcie umowy i prawo do wprowadzenia zmian

   1. Oferty Sprzedającego nie stanowią wiążącej Kupującego oferty sprzedaży. Są one jedynie zaproszeniem Kupującego do złożenia Sprzedającemu wiążącej oferty.
   2. Kupujący może składać oferty kupna faksem, pocztą elektroniczną, poprzez platformę internetową B2B, a także drogą telefoniczną. Oferta przyjmowana jest przez Sprzedającego w terminie 14 dni poprzez złożenie wyraźnego oświadczenia o przyjęciu, przesłanie wezwania do zapłaty lub wysyłkę towaru.
   3. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian do konstrukcji oraz innych zmian parametrów technicznych i parametrów pracy, o ile służą one postępowi technicznemu i są uzasadnione z uwzględnieniem interesów Kupującego.
  3. Ceny

   1. Wszystkie ceny wskazane w ofertach i zamówieniach oraz wynikające z nich należne kwoty są cenami bez ustawowego podatku VAT w aktualnie obowiązującej wysokości oraz bez opakowania; koszt opakowania zostanie zafakturowany osobno.
   2. O ile nic innego nie wynika z potwierdzenia zamówienia, obowiązują ceny na warunkach „loco magazyn Neuhofen/Pfalz”.
  4. Dostawa

   1. Informacje dotyczące terminów dostawy są wiążące tylko wówczas, jeśli termin dostawy zostanie pisemnie potwierdzony przez Sprzedającego.
   2. O ile nic innego nie zostanie ustalone, dostawa z magazynu Neuhofen będzie realizowana na koszt i ryzyko Klienta.
   3. Jeśli Sprzedający nie będzie w stanie dotrzymać ustalonego terminu dostawy, jest on zobowiązany do powiadomienia o tym Kupującego w odpowiednim terminie. Zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu Sprzedającego lub poddostawców, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności strajki lub zgodne z prawem lokauty, a także okoliczności siły wyższej wydłużają termin dostawy stosownie do czasu trwania zakłócenia. W takich przypadkach Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy tylko wówczas, jeśli po upływie terminu dostawy ponagli on Sprzedającego do wykonania świadczeń umownych, wyznaczając stosowny termin, pod warunkiem, że wyznaczony termin bezskutecznie upłynie. Jeśli termin dostawy został określony jako konkretny dzień kalendarzowy, wyznaczany przez Kupującego stosowny termin dodatkowy zaczyna biec w chwili upływu tego terminu kalendarzowego. Ustawowe prawo żądania odszkodowania zamiast wykonania świadczenia pozostaje w mocy.
   4. Dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile są one możliwe do przyjęcia przez Kupującego.
  5. Warunki płatności

   1. Jeśli nic innego nie wynika z potwierdzenia zamówienia, pierwsza sprzedaż na rzecz Kupującego dokonywana jest tylko za przedpłatą lub za pobraniem po odjęciu 2% skonta. W pozostałych przypadkach przy poleceniu zapłaty lub płatności gotówką przy odbiorze Sprzedający udziela 3% skonta. W przypadku przelewu na rachunek cenę sprzedaży należy uiścić w ciągu 8 dni od daty wystawienia faktury po odjęciu 2% skonta lub netto (bez potrąceń) w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Skonto jest udzielane pod warunkiem, że Kupujący uregulował wszystkie należności.
   2. Obowiązują przepisy ustawowe dotyczące skutków zwłoki w płatności.
   3. Czeki są przyjmowane wyłącznie celem wykonania zobowiązania. Weksle nie są akceptowane w charakterze środków płatniczych.
  6. Potrącenie / zatrzymanie

   1. Kupujący jest uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności wyłącznie z wierzytelnościami bezspornymi lub stwierdzonymi prawomocnym orzeczeniem sądu.
   2. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wówczas, jeśli jego roszczenie przeciwne opiera się na tym samym stosunku umownym.
  7. Zastrzeżenie własności

   1. Przedmiot dostawy wraz z ewentualnymi dodatkami („rabatami w naturze”) pozostaje własnością Sprzedającego do czasu wykonania wszelkich roszczeń przysługujących mu względem Kupującego z tytułu umowy. W przypadku niewywiązywania się Kupującego z umowy Sprzedający jest uprawniony do odbioru przedmiotu objętego zastrzeżeniem własności. Odbiór ten nie stanowi odstąpienia od umowy, chyba że zostanie to wyraźnie zadeklarowane przez Sprzedającego.
   2. Towar objęty zastrzeżeniem własności może zostać odsprzedany w ramach zwykłej działalności handlowej. W przypadku takiej odsprzedaży Kupujący odstępuje Sprzedającemu swoje roszczenia względem odbiorcy z tytułu sprzedaży ze wszelkimi prawami dodatkowymi bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. Cesja obejmuje wszelkie kwoty salda stanowiące należność, lecz tylko w wysokości, która odpowiada cenie towaru objętego zastrzeżeniem własności wykazanej przez Sprzedającego na fakturze. Kupujący pozostaje upoważniony do ściągnięcia należności również po dokonaniu cesji. Uprawnienie Sprzedającego do samodzielnego ściągnięcia należności pozostaje w mocy. Sprzedający nie skorzysta z tego uprawnienia, dopóki Kupujący będzie wykonywał swoje zobowiązania płatnicze z uzyskanego dochodu ze sprzedaży, nie popadnie w zwłokę z zapłatą, lub też dopóki nie dojdzie do wstrzymania płatności.
   3. Przetwarzanie przez Kupującego towaru objętego zastrzeżeniem własności dokonywane jest zawsze w imieniu i na zlecenie Sprzedającego. W związku z tym istniejące prawo ekspektatywy Kupującego do przetwarzanego towaru objętego zastrzeżeniem własności pozostaje w mocy. O ile towar objęty zastrzeżeniem własności zostanie przetworzony wraz z innymi towarami nienależącymi do Sprzedającego, Sprzedający nabywa prawo współwłasności do nowej rzeczy w stosunku wartości faktury za towar objęty zastrzeżeniem własności do wartości innych przetworzonych przedmiotów w chwili ich przetworzenia. Te same postanowienia dotyczą przedmiotu powstałego w wyniku zmieszania. Jeżeli przedmiot zakupu zostanie zmieszany z innymi w taki sposób, że przedmiot Kupującego należy traktować jako przedmiot główny, uznaje się za uzgodnione, że Kupujący przeniesie na Sprzedającego proporcjonalnie prawo współwłasności. Kupujący zachowuje powstałe w ten sposób prawo wyłącznej własności lub współwłasności w imieniu Sprzedającego. W celu zabezpieczenia wierzytelności Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany do przeniesienia na Sprzedającego wierzytelności względem osób trzecich powstałych w związku z połączeniem towaru objętego zastrzeżeniem własności z nieruchomością; Niniejszym Sprzedający przyjmuje powyższą cesję.
   4. Dopóki własność towaru objętego zastrzeżeniem własności nie została przeniesiona, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego, jeśli dostarczony towar objęty zastrzeżeniem własności zostanie zajęty lub narażony na inne ingerencje osób trzecich. Kupujący jest zobowiązany do udostępnienia Sprzedającemu wszystkich niezbędnych informacji oraz, w razie potrzeby, dokumentów, które są niezbędne w celu wniesienia powództwa ekscydencyjnego zgodnie z § 771 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego.
   5. Sprzedający zobowiązuje się do częściowego wydania przysługujących mu zabezpieczeń na żądanie Kupującego, o ile ich wartość przekracza podlegające zabezpieczeniu wierzytelności o ponad 20%.
  8. Odpowiedzialność za wady

   1. Okres przedawnienia wad został uregulowany w przepisach ustawowych. Przedawnienie nie zaczyna biec na nowo, jeśli w ramach odpowiedzialności za wady dostarczona zostanie rzecz wolna od wad.
   2. Roszczenia z tytułu rękojmi nie przysługują w przypadku nieznacznego odstępstwa od uzgodnionej charakterystyki lub nieznacznego obniżenia przydatności do umówionego użytku.
   3. Pod warunkiem terminowego złożenia reklamacji w przypadku istnienia wady Sprzedający jest zobowiązany do naprawy rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad według własnego wyboru. Jeśli ponowne wykonanie świadczenia okaże się bezskuteczne, Kupujący jest uprawniony do żądania obniżenia ceny.
   4. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów prawa handlowego (§ 1 HGB) Kupujący jest zobowiązany do wykonania obowiązków kontroli i złożenia reklamacji zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego. W razie niedochowania ustawowych obowiązków zgłoszenia wady towar uznaje się za zaakceptowany.
  9. Odpowiedzialność cywilna

   1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną zgodnie z przepisami prawa, o ile Kupujący będzie dochodził roszczeń odszkodowawczych za szkody wynikające z winy umyślnej lub rażącej nieostrożności, łącznie z winą umyślną lub rażącą nieostrożnością przedstawicieli lub pomocników, którym Sprzedający powierzył wykonanie zobowiązania.
   2. W pozostałych przypadkach Sprzedający odpowiada wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, za zawinione narażenie życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu, a także za zawinione uchybienie istotnym obowiązkom umownym (obowiązkom kardynalnym).
   3. Roszczenie odszkodowawcze Kupującego za zawinione uchybienie istotnym obowiązkom umownym (obowiązkom kardynalnym) jest ograniczone do typowych szkód, które dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy, o ile równocześnie nie będzie miał miejsca inny przypadek obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej wskazany w ustępie 1 lub 2.
   4. Z powyższymi uregulowaniami nie jest związana zmiana ciężaru przeprowadzenia dowodu na niekorzyść Kupującego
  10. Postanowienia końcowe

   1. Prawem właściwym jest prawo Republiki Federalnej Niemiec.
   2. Jeśli Kupujący jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub odrębnym majątkiem publicznoprawnym, wyłącznym sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. To samo dotyczy sytuacji, jeśli siedziba Kupującego nie podlega jurysdykcji sądów powszechnych w Niemczech lub w UE, lub też jeśli jego miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w chwili wytoczenia powództwa są nieznane.
   3. Postanowienia konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie znajdują zastosowania.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw JBL GmbH & Co. KG dla konsumentów.

  Stan 08/2019
  1. Zakres obowiązywania

   1. Niniejsze Warunki spółki JBL GmbH & Co. KG (dalej: „Sprzedającego“) obowiązują w wersji obowiązującej w momencie zamówienia w odniesieniu do wszystkich dostaw i usług Sprzedającego wobec konsumenta (dalej: „Kupującego“) w rozumieniu § 13 BGB [Kodeksu Cywilnego], zgodnie z tym wobec każdej osoby fizycznej, która zawiera czynność prawną do celów, których nie można przyporządkować w przeważającej części ani do jej gospodarczej działalności, ani do jej samodzielnej działalności zawodowej.
   2. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na niniejsze warunki. Odmienne warunki Kupującego nie mają zastosowania, również jeśli nie zostały one wyraźnie odrzucone przez Sprzedającego.
  2. Zawarcie umowy i prawo do wprowadzenia zmian

   Oferty Sprzedającego stanowią wiążącą ofertę sprzedaży wobec Kupującego. W momencie zakończenia procesu zamówienia online przez Kupującego zostaje zawarta Umowa pomiędzy Stronami Umowy.

  3. Ceny

   Na confirmação de encomenda que no caso da aceitação do contrato se seguirá, o cliente irá receber os seus dados da encomenda assim como as Condições gerais de venda e fornecimento e o direito de revogação a par da amostra do formulário de revogação por e-mail. O texto do contrato não será guardado pelo vendedor após celebração do contrato. Consolidações correspondentes sólidas da oferta deverão por conseguinte ser efetuadas pelo próprio comprador (p. ex. por screenshot).

  4. Dostawa

   Podane przy produktach czasy dostawy rozpoczynają się za wyjątkiem rodzaju płatności zapłata z góry od dnia, który następuje po dniu zawarcia umowy. W przypadku wyboru rodzaju płatności zapłata z góry od dnia, który następuje po dniu polecenia płatności Kupującego. Dostawa następuje najpóźniej w ciągu podanego czasu dostawy. Jeżeli ostatni dzień okresu dostawy przypada na sobotę, niedzielę lub powszechnie uznane na miejscu dostawy państwowe święto, wtedy zastępuje ten dzień najbliższy dzień roboczy.

  5. Warunki płatności

   Do realizacji płatności w sklepie online Sprzedający stosuje funkcję „Klarna Checkout“ usługodawcy usługi płatniczej Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Szwecja. Przez „Klarna Checkout“ będą dostępne następujące rodzaje płatności:

   1. Płatność jako zapłata z góry

    Po wysłaniu zamówienia zostanie podany Kupującemu numer konta Sprzedającego do płatności. Po uznaniu kwoty płatności na podanym koncie Sprzedającego nastąpi wysyłka towaru.

   2. Płatność przez PayPal

    Podczas zamówienia Kupujący jest przekierowywany na stronę PayPal firmy PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Luxemburg, poprzez co następuje polecenie zapłaty na rzecz Sprzedającego. Po potwierdzeniu płatności przez PayPal następuje wysyłka towaru. Obciążenie konta Kupującego zależy od danego rodzaju płatności i jest zgodne z warunkami firmy PayPal, na które Kupujący wyraził zgodę podczas swojej rejestracji na PayPal ew. w poleceniu zapłaty.

   3. Płatności przez Klarna Bank AB

    Poniższe rodzaje płatności są oferowane przez Sprzedającego poprzez Klarna Bank AB („Klarna“), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Szwecja, na rzecz którego Sprzedający dokonał cesji swojej należności.

    1. Karta kredytowa:
     Podczas procesu zamówienia Kupujący zostaje wezwany do wprowadzenia swoich danych karty kredytowej. W przypadku zatwierdzenia (ew. oceny wypłacalności) przez firmę Klarna, następuje wysyłka towaru. Obciążenie konta bankowego ew. karty kredytowej przez firmę Klarna zależy od przetwarzania danych banku ew. instytucji wydającej karty kredytowej Kupującego.
    2. Rachunek:
     Po zatwierdzeniu (ew. ocenie wypłacalności) płatności za rachunek przez firmę Klarna, następuje wysyłka towaru. Wymagalność rachunku oraz ogólne warunki płatności firmy Klarna są do wglądu pod poniższym linkiem: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/66035/en_de/invoice?fee=0.
    3. Płatność w ratach:
     Po zatwierdzeniu (ew. ocenie wypłacalności) płatności na raty przez firmę Klarna, następuje wysyłka towaru. Wymagalność rat, ich wysokość oraz ogólne warunki płatności firmy Klarna są do wglądu pod poniższym linkiem: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/66035/en_de/account.
    4. Polecenie zapłaty:
     Podczas procesu zamówienia Kupujący zostaje wezwany do udzielenia zgody na polecenie zapłaty w ramach SEPA. W przypadku zatwierdzenia (ew. oceny wypłacalności) przez firmę Klarna, następuje wysyłka towaru. Ściągnięcie kwoty rachunku następuje dopiero po wysyłce towaru.
    5. Przelew natychmiastowy – produkt firmy Klarna:
     Warunkiem tego sposobu płatności jest konto do bankingu online, którym dysponuje klient wraz z PIN i TAN. Płatność jest realizowana poprzez usługodawcę Sofort GmbH, München. Polecenie zapłaty zostaje zrealizowane przez Kupującego podczas procesu zmówienia. Po potwierdzeniu płatności przez firmę Sofort GmbH, München, następuje wysyłka towaru.
  6. Zastrzeżenie własności

   Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu uregulowania wszelkich należności z tytułu umowy.

  7. Odpowiedzialność za wady

   Obowiązują postanowienia ustawowe.

  8. Postanowienia końcowe

   1. Prawem właściwym jest prawo Republiki Federalnej Niemiec.
   2. Wybór prawa zgodnie z ustępem 1 dotyczy Konsumentów w rozumieniu § 1 ust. 2 zd. 1, o ile Konsument nie zostanie pozbawiony zapewnionej ochrony przez wiążące przepisy prawa państwa, w którym Konsument posiada swoje zwykłe miejsce pobytu.
   3. Postanowienia konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie znajdują zastosowania.
 3. Informacje obowiązkowe dla internetowych usług handlowych

  1. Proces składania zamówienia

   Proces składania zamówienia przez Kupującego rozpoczyna się z chwilą dodania produktu do koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka” na stronie z opisem produktu. Kupujący może w każdej chwili przejść do swojego indywidualnego koszyka, naciskając przycisk „Koszyk” w górnym pasku menu.

   Jeżeli Kupujący napełni swój indywidualny koszyk wybranymi produktami, ma on najpierw możliwość zmiany w koszyku zamawianej ilości poprzez wybór zamawianej ilości i potwierdzenie przyciskiem „Zaktualizuj koszyk" lub przyciskiem „Usuń“ może usunąć produkt z koszyka.

   Poprzez przycisk "Logowanie w celu zamówienia" Kupujący może kontynuować proces zamówienia.

   Jeśli Kupujący założył już u Sprzedającego konto klienta, po wprowadzeniu danych dostępu (nazwa użytkownika i hasło) może kontynuować proces składania zamówienia. Jeśli Kupujący nie posiada konta klienta, za pomocą pola „Załóż konto” musi on najpierw założyć konto u Sprzedającego. W tym przypadku Kupujący musi zapisać swoje dane osobowe i potwierdzić je, naciskając przycisk „Zapisz”.

   Następnie Kupujący zostanie przekierowany w celu wyboru i realizacji płatności na jedną z pokazanych stron realizacji płatności zaangażowanego tu usługodawcy usługi płatniczej firmy Klarna Bank AB. Wybór rodzaju płatności następuje poprzez każdorazową aktywację pola przed wybranym rodzajem płatności.

   Ewentualne korekty danych kontaktowych, których chce dokonać Kupujący, może on wprowadzić za pomocą przycisku „Edycja“. Zmiany w odniesieniu do produktów znajdujących się w koszyku Kupujący może wprowadzać poprzez tradycyjną funkcję przeglądarki „cofnij“ w koszyku.

   Kupujący składa swoje wiążące zamówienie na produkty włożone do koszyka przez powierzchnię przycisku "Teraz kupuję“." Składając swoje zamówienie Kupujący zgadza się na obowiązywanie Ogólnych Warunków Umowy firmy Klarna Bank AB i Sprzedającego. Jednocześnie Kupujący potwierdza zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie danych osobowych firmy Klarna Bank AB oraz z pouczeniem o odwołaniu zamówienia Sprzedającego.

  2. Język umowy

   Język umowy jest język polski.

  3. Utrwalanie treści umowy

   W potwierdzeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem swoje dane zamówienia, oraz Ogólne Warunki Handlowe i Dostawy oraz pouczenie o odwołaniu zamówienia wraz z formularzem wzoru odwołania. Sprzedający nie zapisuje tekstu umowy po zawarciu umowy. Dlatego odpowiednio dalsze trwałe zabezpieczenie oferty musi zostać dokonane przez samego Kupującego (np. poprzez zrzut ekranu).

 4. Wskazówka dot. Platformy online do pozasądowego rozwiązywania sporów

  Poprzez ROZPORZĄDZENIE (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 PARLAMENT EUROPEJSKI i RADA postanowiła utworzyć platformę internetową, która ma umożliwić niezależne, bezstronne, transparentne, efektywne, szybkie i fair pozasądowe rozstrzyganie sporów online pomiędzy konsumentami i przedsiębiorstwami odnośnie umów zakupu online lub umów o usługi online. Konsumenci otrzymują pod URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Bliższe informacje i dostęp do platformy.

  E-Mail Sprzedającego: info@jbl.de

  Zgodnie z § 36 Ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (niem.VSBG) jesteśmy zobowiązani poinformować Państwa jak poniżej:
  Nie jesteśmy gotowi ani zobowiązani do uczestnictwa w procedurze rozwiązywania sporów.

Cookies, krótka informacja, potem będziemy kontynuować

Także strona internetowa JBL korzysta z kilku rodzajów Cookies, aby zapewnić Państwu pełną funkcjonalność i wiele usług: techniczne i funkcjonalne Cookies potrzebujemy bezwzględnie, żeby wszystko udało się podczas Państwa wizyty na tej stronie internetowej. Dodatkowo używamy Cookies do marketingu. I tak jest zapewnione, że podczas ponownej Państwa wizyty na naszej obszernej stronie rozpoznamy Państwa, będziemy mogli zmierzyć sukces naszych kampanii, oraz na podstawie spersonalizowanych Cookies będziemy mogli zwracać się do Państwa indywidualnie i bezpośrednio, w sposób dopasowany do Państwa potrzeb – także poza naszą stroną internetową. Mogą Państwo w każdej chwili – także w późniejszym terminie – określić, jakie Cookies Państwo dopuszczają a jakie nie (więcej na ten temat w „Zmiana ustawień“).

Także strona internetowa JBL korzysta z kilku rodzajów Cookies, aby zapewnić Państwu pełną funkcjonalność i wiele usług: Techniczne i funkcjonalne Cookies są potrzebne nam bezwzględnie, żeby wszystko udało się podczas Państwa wizyty na tej stronie internetowej. Dodatkowo używamy Cookies do marketingu. Mogą Państwo w każdej chwili – także w późniejszym terminie – określić, jakie Cookies Państwo dopuszczają a jakie nie (więcej na ten temat w „Zmiana ustawień“).

W naszej strefie Polityka prywatności dowiedzą się Państwo, jak przetwarzamy dane osobowe i do jakich celów wykorzystujemy przetwarzanie danych. dowiedzą się Państwo, jak przetwarzamy dane osobowe i do jakich celów wykorzystujemy przetwarzanie danych. Proszę potwierdzić za pomocą „Zapoznałam/-em się“ korzystanie ze wszystkich Cookies– i już można iść dalej.

Wiek ponad 16 lat? Proszę więc potwierdzić „Zapoznałem/am się“ odnośnie korzystania ze wszystkich Cookies– i już idziemy dalej.

Proszę wybrać swoje ustawienia Cookie

Techniczne i funkcjonalne Cookie, żeby wszystko udało się podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.
Marketingowe Cookies, abyśmy mogli rozpoznać Państwa na naszych stronach i zmierzyć sukces naszych kampanii.

Wiadomości PUSH od JBL

Jako część standardu W3C, powiadomienia Web definiują API dla powiadomień użytkowników końcowych, które są wysyłane za pośrednictwem przeglądarki na pulpit urządzeń stacjonarnych i/lub urządzeń mobilnych użytkowników. Powiadomienia pojawiają się na urządzeniach końcowych tak, jak jest to znane użytkownikowi końcowemu z aplikacji zainstalowanych na urządzeniu (np. wiadomości e-mail).

Powiadomienia te umożliwiają operatorowi witryny kontaktowanie się z jego użytkownikami tak długo, jak długo mają oni otwartą przeglądarkę - niezależnie od tego, czy użytkownik aktualnie odwiedza stronę internetową, czy nie.

Aby móc wysyłać powiadomienia web push, wystarczy tylko strona internetowa z zainstalowanym kodem web push. Tym samym także marki bez aplikacji mogą korzystać z wielu zalet powiadomień push (spersonalizowana komunikacja w czasie rzeczywistym dokładnie w odpowiednim momencie.)

Powiadomienia internetowe są częścią standardu W3C i definiują API dla powiadomień użytkowników końcowych. Powiadomienie umożliwia poinformowanie użytkownika poza kontekstem strony internetowej o wydarzeniu, jak na przykład nowy wpis na blogu.

Usługa ta jest udostępniona bezpłatnie przez firmę JBL GmbH & Co. KG, i można ją równie łatwo aktywować jak i dezaktywować.