Konkursy z nagrodami Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa odnośnie konkursów z nagrodami/losowania nagród JBL

Stan 01/2016

Organizator

 • JBL GmbH & Co. KG
 • Dieselstraße 3
 • D-67141 Neuhofen
 • Tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
 • Faks: +49/ (0)6236/ 4180-999
 • Email: socialmedia@jbl.de

(zwany poniżej JBL), oferuje czasami konkursy z nagrodami i losowania. Uczestnictwo jest bezpłatne i niezależne od zakupu towaru lub usługi. W odniesieniu do uczestnictwa obowiązują poniższe warunki uczestnictwa:

Warunki uczestnictwa/ Uczestnictwo

 1. Uczestnictwo w konkursach z nagrodami firmy JBL jest możliwe tylko online na udostępnionej przez JBL stronie konkursów z nagrodami. Zależnie od ogłaszanego konkursu z nagrodami uczestnik musi w danym czasie gry całkowicie odpowiedzieć online na zadane przez JBL pytania konkursowe, przesłać w formie elektronicznej prace/ odpowiedzi lub potwierdzić online swój udział przyciskiem "Dołącz teraz". Warunkiem uczestnictwa w konkursie z nagrodami online jest zarejestrowane konto użytkownika na stronie JBL.

Uprawnienie do uczestnictwa / Wykluczenie

 1. Uprawnionym do uczestnictwa jest osoba, która ukończyła 18 lat, ma miejsce zamieszkania w kraju członkowskim UE - wyjątkiem są kraje członkowskie EFTA. Nie są uprawnieni do uczestnictwa pracownicy firmy JBL GmbH & Co.KG, oraz inne osoby biorące bezpośredni udział w opracowywaniu i wdrażaniu tego konkursu z nagrodami oraz bliscy wyżej wymienionych osób. JBL zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestników, jeżeli istnieją uzasadnione powody, jak np. naruszenia warunków uczestnictwa, podwójne uczestnictwo lub inne próby nieuczciwej manipulacji przebiegu uczestnictwa lub konkursu, w szczególności zakłócenia, groźby i/lub naciski na pracowników JBL lub innych uczestników konkursu z nagrodami. W takich przypadkach JBL ma także prawo pozbawić prawa do wypłaconych nagród i zażądać ich zwrotu.

Nagroda

 1. Nagroda jest określona każdorazowo w opisie konkursu na stronie internetowej JBL. Ewentualne pokazane zdjęcia nagrody są przykładowe i mogą występować różne warianty koloru, modelu, i in. JBL zastrzega sobie prawo wybrania jako nagrody innego przedmiotu równorzędnego pod względem rodzaju i jakości. Ewentualne koszty dodatkowe związane z korzystaniem z nagrody, przykładowo koniecznych urządzeń dodatkowych lub wydatków, obciążają zwycięzcę.

Okres trwania konkursu

 1. Uczestnictwo w danym konkursie z nagrodami jest możliwe tylko w czasie trwania konkursu podanego przez JBL w danym ogłoszeniu. Decydująca jest godzina zapisana na serwerze JBL. W momencie zakończenia czasu trwania konkursu następuje techniczne automatyczne wyłączenie możliwości uczestnictwa.

Prawa do wykorzystania

 1. Jeżeli do uczestnictwa w konkursie wymagane jest wykonanie i przekazanie dzieła (np. zdjęcia, nagrania wideo, pisemnej aplikacji lub innych danych etc.), prawo autorskie, jeżeli jest chronionym prawem autorskim, przysługuje dalej zasadniczo danemu uczestnikowi. W momencie przekazania odpowiedniego dzieła uczestnik przyznaje firmie JBL nieodpłatne prawo do stałego prezentowania go na stronie JBL, także po zakończeniu konkursu i do udostępniania go publicznie, oraz ewentualnie do kasowania go lub przetwarzania. Prawo to obejmuje także reklamę JBL, niezależnie od formatu mediów i dróg rozpowszechniania. Uczestnikowi nie przysługują roszczenia do publikacji, kasowania lub przetwarzania. Jeżeli w stworzeniu dzieła uczestniczy kilka osób (np. są one widoczne, słyszalne), wtedy uczestnik gwarantuje w momencie jego przesłania, że wszystkie uczestniczące osoby zapewniły go o zgodzie na przesłanie i tym samym o przyznaniu wyżej opisanych praw w sposób nieodwołalny i o tyle zgadzają się na przekazanie dzieła i przyznanie praw. Ponadto uczestnik zapewnia, że przy tworzeniu dzieła nie naruszył żadnych praw osób trzecich.

[Wskazówka: Naruszenie praw autorskich uczestnika może w razie pewnych układów prowadzić do tego, że firma JBL będzie odpowiadać prawnie bezpośrednio lub obok uczestnika. To może zależnie od pojedynczego przypadku skutkować tym, że po stronie JBL powstaną ustawowe roszczenia odszkodowawcze wobec uczestnika.]

Losowanie ew. wybór/ ogłoszenie zwycięzców/ przekazanie

 1. Zależnie od ogłoszenia konkursu z nagrodami zwycięzców losuje się lub wybiera ich Jury. W przypadku losowania jest ono przeprowadzane przy zapewnieniu zasady przypadku. Uczestników informuje się o sposobie określania zwycięzców w każdorazowym ogłoszeniu konkursu. Losowanie ew. wybór następuje w ciągu 5 dni po zakończeniu trwania konkursu z nagrodami. Każdy uczestnik może wygrać tylko jeden raz. Wyklucza się wpłatę gotówki lub przeniesienie prawa do nagrody na inną osobę. W ciągu 48 godzin po wylosowaniu ew. wyborze zwycięzców firma JBL informuje o wygranej na adres e-mail, który wprowadzili podczas rejestracji. Dodatkowo wynik losowania ew. wyboru rozpowszechnia się kanałach mediów społecznościowych JBL, jak np. Youtube, Google+ i Facebook. Przesłanie nagród rzeczowych na adresy uczestników podane na ich kontach użytkownika następuje w ciągu 21 dni po losowaniu. W krajach UE i Szwajcarii dostawa następuje z pokryciem kosztów do miejsca docelowego. Wymagalne poza tym koszty transportu i cła ponosi uczestnik. W przypadku realizowania dostawy przez spedycję, spedycja skontaktuje się ze zwycięzcą, aby uzgodnić termin dostawy. W przypadku przesyłki spedycyjnej JBL pokrywa koszty tylko za pierwszą próbę dostawy. Jeżeli w przypadku takiej przesyłki nie można dostarczyć nagrody rzeczowej dwukrotne, wygasa prawo do nagrody.

Zakończenie konkursu

 1. JBL zastrzega sobie prawo do zakończenia lub przerwania konkursu z nagrodami ew. losowania z ważnego powodu w każdym momencie bez wcześniejszej zapowiedzi. To obowiązuje w szczególności odnośnie takich powodów, które zakłócałyby planowy przebieg konkursu z nagrodami ew. losowania lub uniemożliwiłyby jego przeprowadzenie.

Ochrona danych / Zobowiązania zwycięzców/Zgoda

 1. Imiona i nazwiska oraz ew. miejsce zamieszkania zwycięzców są rozpowszechniane podczas ogłaszania zwycięzcy na stronie internetowej JBL oraz ew. w kanałach mediów społecznościowych JBL, jak np. Youtube, Google+ i Facebook. Każdy uczestnik jest zobowiązany do udostępnienia siebie w przypadku wygranej w odpowiednim zakresie w celu zwracającego uwagę i widocznego w mediach przekazania nagrody i w celu innych działań firmy JBL w prasie i w mediach. Wszystkie dane osobowe uczestnika bez szczególnej dalszej zgody są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji i przeprowadzenia konkursu z nagrodami/ losowania. Uczestnik ma prawo do odwołania w każdej chwili swojego uczestnictwa w konkursie z nagrodami/ w losowaniu. Odwołanie należy kierować do:
 • JBL GmbH & Co. KG
 • Dieselstraße 3
 • D-67141 Neuhofen
 • Tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
 • Faks: +49/ (0)6236/ 4180-999
 • Email: socialmedia@jbl.de

Postanowienia końcowe

 1. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Wybór prawa zgodnie z 9.1. obowiązuje w przypadku konsumentów w rozumieniu § 13 BGB [Kodeksu Cywilnego] tylko o tyle, jeżeli ta zapewniona ochrona jest odebrana na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym konsument ma swoje zwykłe miejsce pobytu. W przypadku konkursów z nagrodami i losowania wykluczony jest proces prawny.

Cookies, krótka informacja, potem będziemy kontynuować

Także strona internetowa JBL korzysta z kilku rodzajów Cookies, aby zapewnić Państwu pełną funkcjonalność i wiele usług: techniczne i funkcjonalne Cookies potrzebujemy bezwzględnie, żeby wszystko udało się podczas Państwa wizyty na tej stronie internetowej. Dodatkowo używamy Cookies do marketingu. I tak jest zapewnione, że podczas ponownej Państwa wizyty na naszej obszernej stronie rozpoznamy Państwa, będziemy mogli zmierzyć sukces naszych kampanii, oraz na podstawie spersonalizowanych Cookies będziemy mogli zwracać się do Państwa indywidualnie i bezpośrednio, w sposób dopasowany do Państwa potrzeb – także poza naszą stroną internetową. Mogą Państwo w każdej chwili – także w późniejszym terminie – określić, jakie Cookies Państwo dopuszczają a jakie nie (więcej na ten temat w „Zmiana ustawień“).

Także strona internetowa JBL korzysta z kilku rodzajów Cookies, aby zapewnić Państwu pełną funkcjonalność i wiele usług: Techniczne i funkcjonalne Cookies są potrzebne nam bezwzględnie, żeby wszystko udało się podczas Państwa wizyty na tej stronie internetowej. Dodatkowo używamy Cookies do marketingu. Mogą Państwo w każdej chwili – także w późniejszym terminie – określić, jakie Cookies Państwo dopuszczają a jakie nie (więcej na ten temat w „Zmiana ustawień“).

W naszej strefie Polityka prywatności dowiedzą się Państwo, jak przetwarzamy dane osobowe i do jakich celów wykorzystujemy przetwarzanie danych. dowiedzą się Państwo, jak przetwarzamy dane osobowe i do jakich celów wykorzystujemy przetwarzanie danych. Proszę potwierdzić za pomocą „Zapoznałam/-em się“ korzystanie ze wszystkich Cookies– i już można iść dalej.

Wiek ponad 16 lat? Proszę więc potwierdzić „Zapoznałem/am się“ odnośnie korzystania ze wszystkich Cookies– i już idziemy dalej.

Proszę wybrać swoje ustawienia Cookie

Techniczne i funkcjonalne Cookie, żeby wszystko udało się podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.
Marketingowe Cookies, abyśmy mogli rozpoznać Państwa na naszych stronach i zmierzyć sukces naszych kampanii.